0

Các phương pháp hay để có một ứng dụng Angular sạch và hiệu quả

Bài viết này đưa ra các phương pháp chúng tôi sử dụng trong ứng dụng của mình và có liên quan đến Angular, Typescript, RxJs và @ngrx/store. Chúng tôi xem xét và đưa ra một số nguyên tắc viết code chung để giúp ứng dụng Angular của bạn sạch hơn.

trackBy

Khi sử dụng ngFor để lặp lại một mảng trong teamplate của bạn, hãy sử dụng nó với một hàm trackBy sẽ trả về một số nhận dạng duy nhất cho mỗi phần tử trong mảng.

Tại sao ư?

Khi một mảng thay đổi, Angular sẽ re-render lại toàn bộ cây DOM. Nhưng nếu bạn sử dụng trackBy, Angular sẽ biết phần tử nào đã thay đổi và sẽ chỉ thực hiện thay đổi DOM cho phần tử cụ thể đó. Ta có ví dụ sau: Before

<li *ngFor="let item of items;">{{ item }}</li>

After

// in the template
<li *ngFor="let item of items; trackBy: trackByFn">{{ item }}</li>
// in the component
trackByFn(index, item) {  
  return item.id; // unique id corresponding to the item
}

const vs let

Khi khai báo biến, sử dụng const khi giá trị không được gán lại.

Tại sao ư?

Sử dụng letconst khi thích hợp làm cho ý định của các khai báo rõ ràng hơn. Nó cũng sẽ hữu ích trong việc xác định các vấn đề khi một giá trị được gán lại cho một hằng số do vô tình gây ra lỗi thời gian biên dịch. Nó cũng giúp cải thiện khả năng đọc của code. Before

let car = 'ludicrous car';
let myCar = `My ${car}`;
let yourCar = `Your ${car};
if (iHaveMoreThanOneCar) {
  myCar = `${myCar}s`;
}
if (youHaveMoreThanOneCar) {
 yourCar = `${youCar}s`;
}

After

// the value of car is not reassigned, so we can make it a const
const car = 'ludicrous car';
let myCar = `My ${car}`;
let yourCar = `Your ${car};
if (iHaveMoreThanOneCar) {
  myCar = `${myCar}s`;
}
if (youHaveMoreThanOneCar) {
  yourCar = `${youCar}s`;

Pipeable operators

Sử dụng toán tử pipeable khi sử dụng toán tử RxJs.

Tại sao ư?

Các toán tử pipeable có thể phân tán theo dạng cây có nghĩa là chỉ những đoạn mã chúng ta cần thực thi sẽ được đưa vào khi chúng được nhập. Điều này cũng giúp dễ dàng xác định các toán tử không sử dụng trong file. Before

import 'rxjs/add/operator/map';
import 'rxjs/add/operator/take';
iAmAnObservable
  .map(value => value.item)
  .take(1);

After

import { map, take } from 'rxjs/operators';
iAmAnObservable
  .pipe(
    map(value => value.item),
    take(1)
   );

Subscribe in template

Tránh subscribing các observables từ các component và thay vào đó subscribe các observables từ teamplate.

Tại sao ư?

async pipes tự động unsubscribe chúng và nó làm cho code đơn giản hơn bằng cách loại bỏ nhu cầu quản lý subscriptions theo cách thủ công. Nó cũng làm giảm nguy cơ vô tình quên hủy đăng ký một subscription trong component, điều này sẽ gây ra rò rỉ bộ nhớ. Rủi ro này cũng có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng quy tắc lint để phát hiện các đối tượng unsubscribed observables.

Điều này cũng ngăn các component hoạt động bình thường và tạo ra các lỗi khi dữ liệu bị thay đổi bên ngoài subscription. Before

// template
<p>{{ textToDisplay }}</p>
// component
iAmAnObservable
  .pipe(
    map(value => value.item),
    takeUntil(this._destroyed$)
   )
  .subscribe(item => this.textToDisplay = item);

After

// template
<p>{{ textToDisplay$ | async }}</p>
// component
this.textToDisplay$ = iAmAnObservable
  .pipe(
    map(value => value.item)
   );

Clean up subscriptions

Khi subscribing observables luôn đảm bảo rằng bạn unsubscribe từ chúng một cách thích hợp bằng cách sử dụng các toán tử như take, takeUntil, v.v.

Tại sao ư?

Không unsubscribe khỏi các observables sẽ dẫn đến rò rỉ bộ nhớ không mong muốn vì observables bị bỏ lại, có thể ngay cả sau khi một component đã bị phá hủy/người dùng đã điều hướng đến một trang khác. Tốt hơn nữa, hãy đưa ra một quy tắc nhỏ để phát hiện những observables chưa đượcunsubscribed. Before

iAmAnObservable
  .pipe(
    map(value => value.item)   
   )
  .subscribe(item => this.textToDisplay = item);

After

Sử dụng takeUntil khi bạn muốn lắng nghe các thay đổi cho đến khi một observable khác được phát ra:

private _destroyed$ = new Subject();
public ngOnInit (): void {
  iAmAnObservable
  .pipe(
    map(value => value.item)
   // We want to listen to iAmAnObservable until the component is destroyed,
    takeUntil(this._destroyed$)
   )
  .subscribe(item => this.textToDisplay = item);
}
public ngOnDestroy (): void {
  this._destroyed$.next();
  this._destroyed$.complete();
}

Sử dụng một private subject như trên là một mẫu để quản lý việc hủy đăng ký nhiều observables trong component.

Sử dụng take khi bạn chỉ muốn giá trị đầu tiên được phát ra bởi observable:

iAmAnObservable
  .pipe(
    map(value => value.item),
    take(1),
    takeUntil(this._destroyed$)
  )
  .subscribe(item => this.textToDisplay = item);

Lưu ý cách sử dụng takeUntil với take tại đây. Điều này là để tránh rò rỉ bộ nhớ gây ra khi subscription chưa nhận được giá trị trước khi component bị phá hủy. Không dùng takeUntil ở đây, subscription sẽ vẫn tồn tại cho đến khi nhận được giá trị đầu tiên, nhưng vì component đã bị phá hủy, nó sẽ không bao giờ nhận được giá trị - dẫn đến rò rỉ bộ nhớ.

Sử dụng các toán tử thích hợp

Khi sử dụng toán tử làm phẳng với observables của bạn, hãy sử dụng toán tử thích hợp cho tình huống:

 • switchMap: khi bạn muốn bỏ qua giá trị phát ra trước đó khi có giá trị mới.
 • mergeMap: khi bạn muốn xử lý đồng thời tất cả các giá trị được phát ra.
 • concatMap: khi bạn muốn xử lý lần lượt các giá trị khi chúng được phát ra.
 • ExitMap: khi bạn muốn hủy bỏ tất cả các giá trị mới trong khi xử lý một giá trị phát ra trước đó.

Lazy load

Khi có thể, hãy cố gắnglazy load các mô-đun trong ứng dụng Angular của bạn. Lazy load là khi bạn chỉ tải một thứ gì đó khi nó được sử dụng, chẳng hạn như chỉ tải một compoents khi nó được nhìn thấy.

Tại sao ư?

Điều này sẽ làm giảm size của ứng dụng được tải và có thể cải thiện thời gian khởi động ứng dụng bằng cách không tải các mô-đun không được sử dụng. Before

// app.routing.ts
{ path: 'not-lazy-loaded', component: NotLazyLoadedComponent }

After

// app.routing.ts
{ 
 path: 'lazy-load',
 loadChildren: 'lazy-load.module#LazyLoadModule' 
}
// lazy-load.module.ts
import { NgModule } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { RouterModule } from '@angular/router';
import { LazyLoadComponent }  from './lazy-load.component';
@NgModule({
 imports: [
  CommonModule,
  RouterModule.forChild([
     { 
       path: '',
       component: LazyLoadComponent 
     }
  ])
 ],
 declarations: [
  LazyLoadComponent
 ]
})
export class LazyModule {}

Tránh có subscriptions bên trong subscriptions

Đôi khi bạn có thể muốn các giá trị từ nhiều hơn một giá trị observable để thực hiện một hành động. Trong trường hợp này, tránh subscribing từ một observable được trong subscribe của một observable khác. Thay vào đó, hãy sử dụng các toán tử nối thích hợp. Các toán tử nối chạy trên các observables từ operator trước chúng. Một số toán tử nối là: withLatestFrom,combineLatest, v.v.

Before

firstObservable$.pipe(
  take(1)
)
.subscribe(firstValue => {
  secondObservable$.pipe(
    take(1)
  )
  .subscribe(secondValue => {
    console.log(`Combined values are: ${firstValue} & ${secondValue}`);
  });
});

After

firstObservable$.pipe(
  withLatestFrom(secondObservable$),
  first()
)
.subscribe(([firstValue, secondValue]) => {
  console.log(`Combined values are: ${firstValue} & ${secondValue}`);
});

Avoid any; type everything;

Luôn khai báo các biến hoặc hằng với type khác với any.

Tại sao ư?

Khi khai báo biến hoặc hằng số trong Typecript mà không cần type, type của biến sẽ được suy ra bởi giá trị được gán cho nó. Điều này sẽ gây ra sự cố ngoài ý muốn. Ví dụ như:

const x = 1;
const y = 'a';
const z = x + y;
console.log(`Value of z is: ${z}`
// Output
Value of z is 1a

Điều này có thể gây ra các vấn đề không mong muốn khi bạn mong đợi y cũng là một số.

Những vấn đề này có thể tránh được bằng cách nhập các biến một cách thích hợp.

const x: number = 1;
const y: number = 'a';
const z: number = x + y;
// This will give a compile error saying:
Type '"a"' is not assignable to type 'number'.
const y:number

Bằng cách này, chúng ta có thể tránh các lỗi missing types.

Một lợi thế khác của việc có các kiểu dữ liệu tốt trong ứng dụng của bạn là nó giúp việc tái cấu trúc dễ dàng và an toàn hơn. Cùng xem ví dụ sau:

public ngOnInit (): void {
  let myFlashObject = {
    name: 'My cool name',
    age: 'My cool age',
    loc: 'My cool location'
  }
  this.processObject(myFlashObject);
}
public processObject(myObject: any): void {
  console.log(`Name: ${myObject.name}`);
  console.log(`Age: ${myObject.age}`);
  console.log(`Location: ${myObject.loc}`);
}
// Output
Name: My cool name
Age: My cool age
Location: My cool location

Hãy để chúng tôi nói, chúng tôi muốn đổi tên loc thành location trong myFlashObject:

public ngOnInit (): void {
  let myFlashObject = {
    name: 'My cool name',
    age: 'My cool age',
    location: 'My cool location'
  }
  this.processObject(myFlashObject);
}
public processObject(myObject: any): void {
  console.log(`Name: ${myObject.name}`);
  console.log(`Age: ${myObject.age}`);
  console.log(`Location: ${myObject.loc}`);
}
// Output
Name: My cool name
Age: My cool age
Location: undefined

Nếu chúng tôi không có type cho myFlashObject, nó cho rằng thuộc tính loc trên myFlashObject chỉ là undefined chứ không phải là thuộc tính hợp lệ.

Nếu chúng ta đặt type cho myFlashObject, chúng ta sẽ gặp lỗi compile time như hình dưới đây:

type FlashObject = {
  name: string,
  age: string,
  location: string
}
public ngOnInit (): void {
  let myFlashObject: FlashObject = {
    name: 'My cool name',
    age: 'My cool age',
    // Compilation error
    Type '{ name: string; age: string; loc: string; }' is not assignable to type 'FlashObjectType'.
    Object literal may only specify known properties, and 'loc' does not exist in type 'FlashObjectType'.
    loc: 'My cool location'
  }
  this.processObject(myFlashObject);
}
public processObject(myObject: FlashObject): void {
  console.log(`Name: ${myObject.name}`);
  console.log(`Age: ${myObject.age}`)
  // Compilation error
  Property 'loc' does not exist on type 'FlashObjectType'.
  console.log(`Location: ${myObject.loc}`);
}

Nếu bạn đang bắt đầu một dự án mới, bạn nên đặt strict:tru trong tệp tsconfig.json để bật tất cả các tùy chọn kiểm tra loại strict.

Tài liệu tham khảo

https://medium.com/free-code-camp/best-practices-for-a-clean-and-performant-angular-application-288e7b39eb6f


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.