0

Thêm Facebook Comments Widget vào trong ứng dụng Android

Plugin Facebook comments được sử dụng rộng rãi trên nền tảng web. Nhưng hiện tại Facebook chưa hỗ trợ plugin dành cho Android, nhưng chúng ta vẫn có thể việc comment Facebook trong ứng dụng của bạn bằng việc sử dụng WebView để tạo một trải nghiệm thú vị cho người dùng. Bài viết này không chỉ giải thích cách add widget Facebook comment mà còn hướng dẫn cách load toàn bộ bài viết trên web, đặc biệt dành cho những website đưa tin

1. Tạo dự án mới

Bước 1. Taọ 1 dự án mới trong Android Studio: Vào File -> Chọn New Project

Bước 2. Mở file app/build.gradle và add thư viện design support vào dependency.

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  testCompile 'junit:junit:4.12'
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.4.0'

  // design support library
  compile 'com.android.support:design:23.0.1'
}

Bước 3. Mở file strings.xml and thêm giá trị vào file.

strings.xml
<resources>
  <string name="app_name">Facebook Comments</string>
  <string name="title_activity_comments">Comments</string>
  <string name="action_comment">Comment</string>
  <string name="action_refresh">Reload</string>
</resources>

Bước 4. Download icons và thêm icon đó vào thư mục res. Icon đó sẽ được sử dụng cho floating action button.

Comment icon (Used for Floating Action Button)

Refresh icon (Used as toolbar icon to refresh the facebook comments)

Bước 5. Trong file styles.xml, thêm đoạn mã:

styles.xml
<resources>
  <!-- Base application theme. -->
  <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
    <!-- Customize your theme here. -->
    <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
    <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
    <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
  </style>

  <style name="AppTheme.NoActionBar">
    <item name="windowActionBar">false</item>
    <item name="windowNoTitle">true</item>
  </style>

  <style name="AppTheme.AppBarOverlay" parent="ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar" />

  <style name="AppTheme.PopupOverlay" parent="ThemeOverlay.AppCompat.Light" />

</resources>

Bước 6. Trong file AndroidManifest.xml, thêm việc cho phép sử dụng INTERNET. Thêm file FbCommentsActivity

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="info.androidhive.fbcommentwidget">

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity
      android:name=".FbCommentsActivity"
      android:label="@string/title_activity_comments"
      android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar" />
  </application>

</manifest>

2. Load bài viết

Bước 7. Mở file activity_main.xml thêm đoạn mã sau. Layout này bao gồm toolbar và web view để load web page.

activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:id="@+id/main_content"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@android:color/white"
  android:fitsSystemWindows="true">

  <android.support.v7.widget.Toolbar
    android:id="@+id/toolbar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="?attr/actionBarSize"
    app:layout_collapseMode="pin"
    app:popupTheme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light" />

  <WebView
    android:id="@+id/web_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" />

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="bottom|end"
    android:layout_margin="@dimen/fab_margin"
    android:src="@drawable/ic_insert_comment_white_24dp" />

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Bước 8. Trong file MainActivity.java, thêm đoạn mã sau. Tại đây nó sẽ load bài viết về firebase trong webview

MainActivity.java
package info.androidhive.fbcommentwidget;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.webkit.WebView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  // This url contains the content of the article excluding web page's
  // header, footer, title, comments
  private static String url = "http://api.androidhive.info/facebook/firebase_analytics.html";

  private WebView webView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    webView = (WebView) findViewById(R.id.web_view);

    FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
    fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        // launching facebook comments activity
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, FbCommentsActivity.class);

        // passing the article url
        intent.putExtra("url", "http://www.androidhive.info/2016/06/android-firebase-integrate-analytics/");
        startActivity(intent);
      }
    });

    // loading web page
    webView.loadUrl(url);
  }
}

Chạy thử ứng dụng, bạn sẽ thấy toàn bộ bài viết được hiển thị như trong ảnh

14333104_1086848988050349_3944227352440085544_n.jpg

3. Thêm Widget Facebook Comment

Bước 9. Tạo file fb_comments.xml bằng cách vào res ⇒ menu và thêm ở dưới menu option. Đây là menu được sử dụng để add icon refresh vào toolbar

fb_comments.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
  <item
    android:id="@+id/action_refresh"
    android:icon="@drawable/ic_refresh_white_24dp"
    android:orderInCategory="100"
    android:title="@string/action_refresh"
    app:showAsAction="always" />
</menu>

Bước 10. Tạo file activity_fb_comments.xml và thêm đoạn mã sau:

activity_fb_comments.xml
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:context=".FbCommentsActivity">

  <android.support.design.widget.AppBarLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay">

    <android.support.v7.widget.Toolbar
      android:id="@+id/toolbar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="?attr/actionBarSize"
      android:background="?attr/colorPrimary"
      app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" />

  </android.support.design.widget.AppBarLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">

    <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:id="@+id/webview_frame"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">

      <WebView
        android:id="@+id/commentsView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_gravity="center_horizontal" />

      <ProgressBar
        android:id="@+id/progressBar"
        android:layout_width="30dp"
        android:layout_height="30dp"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:indeterminateTint="@color/colorPrimary"
        android:indeterminateTintMode="src_atop" />

    </FrameLayout>
  </LinearLayout>

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Bước 11. Trong file FbCommentsActivity.java thêm đoạn mã ở dưới vào file. Đây là file bao gồm những phương thức cần thiết để load Facebook widget vào trong WebView.

Phía dưới là đoãn mã HTML và JS của Facebook comment widget

<!doctype html>
<html lang="en">
<head></head>
<body>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

<div class="fb-comments" data-href="http://www.androidhive.info/2016/06/android-firebase-integrate-analytics/" data-numposts="5" data-order-by="reverse_time"></div>
</body>
</html>
FbCommentsActivity.java
package info.androidhive.fbcommentwidget;

import android.net.Uri;
import android.net.http.SslError;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.Message;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.text.TextUtils;
import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.webkit.ConsoleMessage;
import android.webkit.CookieManager;
import android.webkit.SslErrorHandler;
import android.webkit.WebChromeClient;
import android.webkit.WebSettings;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.Toast;

public class FbCommentsActivity extends AppCompatActivity {
  private static String TAG = FbCommentsActivity.class.getSimpleName();
  private WebView mWebViewComments;
  private FrameLayout mContainer;
  private ProgressBar progressBar;
  boolean isLoading;
  private WebView mWebviewPop;
  private String postUrl;

  // the default number of comments should be visible
  // on page load.
  private static final int NUMBER_OF_COMMENTS = 5;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_fb_comments);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);

    mWebViewComments = (WebView) findViewById(R.id.commentsView);
    mContainer = (FrameLayout) findViewById(R.id.webview_frame);
    progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);
    progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);

    postUrl = getIntent().getStringExtra("url");

    // finish the activity in case of empty url
    if (TextUtils.isEmpty(postUrl)) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "The web url shouldn't be empty", Toast.LENGTH_LONG).show();
      finish();
      return;
    }

    setLoading(true);
    loadComments();
  }

  private void loadComments() {
    mWebViewComments.setWebViewClient(new UriWebViewClient());
    mWebViewComments.setWebChromeClient(new UriChromeClient());
    mWebViewComments.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
    mWebViewComments.getSettings().setAppCacheEnabled(true);
    mWebViewComments.getSettings().setDomStorageEnabled(true);
    mWebViewComments.getSettings().setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(true);
    mWebViewComments.getSettings().setSupportMultipleWindows(true);
    mWebViewComments.getSettings().setSupportZoom(false);
    mWebViewComments.getSettings().setBuiltInZoomControls(false);
    CookieManager.getInstance().setAcceptCookie(true);
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) {
      mWebViewComments.getSettings().setMixedContentMode(WebSettings.MIXED_CONTENT_ALWAYS_ALLOW);
      CookieManager.getInstance().setAcceptThirdPartyCookies(mWebViewComments, true);
    }

    // facebook comment widget including the article url
    String html = "<!doctype html> <html lang=\"en\"> <head></head> <body> " +
        "<div id=\"fb-root\"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = \"//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6\"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> " +
        "<div class=\"fb-comments\" data-href=\"" + postUrl + "\" " +
        "data-numposts=\"" + NUMBER_OF_COMMENTS + "\" data-order-by=\"reverse_time\">" +
        "</div> </body> </html>";

    mWebViewComments.loadDataWithBaseURL("http://www.nothing.com", html, "text/html", "UTF-8", null);
    mWebViewComments.setMinimumHeight(200);
  }

  private void setLoading(boolean isLoading) {
    this.isLoading = isLoading;

    if (isLoading)
      progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
    else
      progressBar.setVisibility(View.GONE);

    invalidateOptionsMenu();
  }

  private class UriWebViewClient extends WebViewClient {
    @Override
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {

      String host = Uri.parse(url).getHost();

      return !host.equals("m.facebook.com");

    }

    @Override
    public void onPageFinished(WebView view, String url) {
      super.onPageFinished(view, url);
      String host = Uri.parse(url).getHost();
      setLoading(false);
      if (url.contains("/plugins/close_popup.php?reload")) {
        final Handler handler = new Handler();
        handler.postDelayed(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            //Do something after 100ms
            mContainer.removeView(mWebviewPop);
            loadComments();
          }
        }, 600);
      }
    }

    @Override
    public void onReceivedSslError(WebView view, SslErrorHandler handler,
                    SslError error) {
      setLoading(false);
    }
  }

  class UriChromeClient extends WebChromeClient {

    @Override
    public boolean onCreateWindow(WebView view, boolean isDialog,
                   boolean isUserGesture, Message resultMsg) {
      mWebviewPop = new WebView(getApplicationContext());
      mWebviewPop.setVerticalScrollBarEnabled(false);
      mWebviewPop.setHorizontalScrollBarEnabled(false);
      mWebviewPop.setWebViewClient(new UriWebViewClient());
      mWebviewPop.setWebChromeClient(this);
      mWebviewPop.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
      mWebviewPop.getSettings().setDomStorageEnabled(true);
      mWebviewPop.getSettings().setSupportZoom(false);
      mWebviewPop.getSettings().setBuiltInZoomControls(false);
      mWebviewPop.getSettings().setSupportMultipleWindows(true);
      mWebviewPop.setLayoutParams(new FrameLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
          ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT));
      mContainer.addView(mWebviewPop);
      WebView.WebViewTransport transport = (WebView.WebViewTransport) resultMsg.obj;
      transport.setWebView(mWebviewPop);
      resultMsg.sendToTarget();

      return true;
    }

    @Override
    public boolean onConsoleMessage(ConsoleMessage cm) {
      Log.i(TAG, "onConsoleMessage: " + cm.message());
      return true;
    }

    @Override
    public void onCloseWindow(WebView window) {
    }
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    if (!isLoading) {
      getMenuInflater().inflate(R.menu.fb_comments, menu);
    }

    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if (item.getItemId() == android.R.id.home) {
      onBackPressed();
      return true;
    }

    if (item.getItemId() == R.id.action_refresh) {
      mWebViewComments.reload();
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

Chạy ứng dụng và click vào FAB để load widget Facebook comment.

14322427_1086848964717018_6776741609085490860_n.jpg

**Tài liệu tham khảo: **

http://www.androidhive.info/2016/09/android-adding-facebook-comments-widget-in-app

**Source code tham khảo: ** Tại đây


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.