0

Học vẽ với SkiaSharp trong Xamarin.Form

Giới Thiệu SkiaSharp

Nói ngắn gọn SkiaSharp là mã nguồn mở để giúp các nhà phát triển vẽ các hình ảnh 2D, bitmap và text. Nôm na là chúng ta có thể CustomView tuỳ thích ở Cross-Platform. Và được Xamarin Inc. sở hữu nên chúng ta có thể thoải mái dùng mà không lo vấn đề giấy phép.

Hướng dẫn sử dụng

Để có thể sử dụng được SkiaSharp chúng ta phải thêm NuGet Package vào mục Package cho Xamarin.Form, Xamarin.Droid, Xamarion.iOS nếu bạn muốn chạy đầy đủ cả 2 nền tàng iOSAndroid:

 • Xamarin.Form thêm 2 NuGet Package: SkiaSharp, SkiaSharp.Views.Forms.
 • Xamarin.Droid, Xamarion.iOS thêm 3 NuGet Package: SkiaSharp, SkiaSharp.Views.Forms, SkiaSharp.Views.

Chú ý: Đối với iOS thì cần Deployment Target phải > 8.0

Sau khi đã thêm SkiaSharp vào project chúng ta sẽ bắt đầu code thôi.

Ví dụ:

using System;
using SkiaSharp;
using SkiaSharp.Views.Forms;
using Xamarin.Forms;

namespace SkiaSharpDemo
{
  public partial class MainPage : ContentPage
  {
    public MainPage()
    {
      StackLayout content = new StackLayout()
      {
        VerticalOptions = LayoutOptions.FillAndExpand,
        HorizontalOptions = LayoutOptions.FillAndExpand,
        BackgroundColor = Color.White
      };

      SKCanvasView canvasView = new SKCanvasView(){
        VerticalOptions = LayoutOptions.CenterAndExpand,
        HorizontalOptions = LayoutOptions.CenterAndExpand,
        WidthRequest = 200,
        HeightRequest = 200
      };
      canvasView.PaintSurface += OnPaintSample;

      content.Children.Add(canvasView);
      Content = content;
    }

    private void OnPaintSample(object sender, SKPaintSurfaceEventArgs e)
    {
      int surfaceWidth = e.Info.Width;
      int surfaceHeight = e.Info.Height;
      SKCanvas canvas = e.Surface.Canvas;
      float side = Math.Min(surfaceHeight, surfaceWidth);

      using (SKPaint paint = new SKPaint())
      {
        canvas.Clear(Color.White.ToSKColor());
        paint.IsAntialias = true; 

        SKRect r1 = new SKRect(0, 0, side, side);
        paint.Color = Color.Blue.ToSKColor();
        canvas.DrawOval(r1, paint);
      }
    }
  }
}

Kết quả:

Phần Kết

Đó các bạn thấy đấy với SkiaSharp chúng ta đã có 1 CustomView đơn giản mà có thể sử dụng được cả Android và iOS.

Cảm Ơn Bạn Đã Dành Thời Gian Để Đọc Bài Viết Này.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.