Hướng dẫn sử dụng SnapKit

SnapKit là tool giúp bạn có thể sử dụng autolayout bằng cách sử dung constraint 1 cách rất dễ dàng. Bằng cách sử dụng Snapkit, bạn có thể tạo, update, remove, quản lý các contraint của view đơn giản.

Cài đặt

CocoaPods:

source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
platform :ios, '10.0'
use_frameworks!

target '<Your Target Name>' do
  pod 'SnapKit', '~> 4.0.0'
end

Cách sử dụng

Đoạn code trên sẽ add constraint của box so với superview offset là 20.

let box = UIView()
superview.addSubview(box)

box.snp.makeConstraints { (make) -> Void in
  make.top.equalTo(superview).offset(20)
  make.left.equalTo(superview).offset(20)
  make.bottom.equalTo(superview).offset(-20)
  make.right.equalTo(superview).offset(-20)
}

References

Bất cứ khi nào bạn cần keep references của constrait bạn có thể sử dụng như sau:

var topConstraint: Constraint? = nil

// when making constraints
view1.snp.makeConstraints { (make) -> Void in
 self.topConstraint = make.top.equalTo(superview).offset(padding.top).constraint
 make.left.equalTo(superview).offset(padding.left)
}

...
// then later you can call
self.topConstraint.uninstall()

// or if you want to update the constraint
self.topConstraint.updateOffset(5)

snp.updateConstraints

snp.makeConstraints tạo constraint, và snp.updateConstraints sẽ update constrain value cho bạn.

 self.growingButton.snp.updateConstraints { (make) -> Void in
    make.center.equalTo(self);
    make.width.equalTo(self.buttonSize.width).priority(250)
    make.height.equalTo(self.buttonSize.height).priority(250)
    make.width.lessThanOrEqualTo(self)
    make.height.lessThanOrEqualTo(self)
  }

snp.remakeConstraints

 • tương tư như snp.makeConstraints nhưng snp.remakeConstraints sẽ remove toàn bộ constraits rồi mới tạo mới.
self.button.snp.remakeConstraints { (make) -> Void in 
  make.size.equalTo(self.buttonSize)

  if topLeft {
   make.top.left.equalTo(10)
  } else {
   make.bottom.equalTo(self.view).offset(-10)
   make.right.equalTo(self.view).offset(-10)
  }
 }