0

[SWIFT] Custom video player in Swift using AVPlayer

Môi trường phát triển:

 • Swift Language Version: Swift 5
 • Xcode: Version 12.4
 • Deployment Target: 13.0

Apple cung cấp AVKit framework - cho phép developers chạy nội dung đa phương tiện bên trong app của họ. Với AVPlayerViewController, ta có thể sử dụng default playback controls. Tuy nhiên trong trường hợp nếu ta muốn play video theo trình phát tuỳ chỉnh (customized player), thì ta có thể sử dụng AVPlayer class. Trong bài viết này, ta sẽ học cách chạy video sử dụng AVPlayer trong Swift.

1. Tạo VolumeView trong swift

 • Bước 1: Ta tạo 1 custom class kế thừa từ MPVolumeView và đặt tên là CustomVolumeView.
 • Bước 2: Trong CustomVolumeView.swift, ta override hàm init() và tạo hàm setupView() thực hiện thay đổi UI cho Volume View.
private struct Constant {
  static let icTrack = UIImage(named: "ic-track")
}

final class CustomVolumeView: MPVolumeView {
  
  override init(frame: CGRect) {
    super.init(frame: frame)
    setupView()
  }
  
  required init?(coder: NSCoder) {
    super.init(coder: coder)
    setupView()
  }
  
  private func setupView() {
    self.showsRouteButton = false
    self.backgroundColor = .clear
    self.setVolumeThumbImage(Constant.icTrack, for: .normal)
  }
}
 • Bước 3: Override hàm volumeSliderRect() thay đổi frame cho volume slider và tạo hàm setupSlider() thay đổi UI cho volume slider.
final class CustomVolumeView: MPVolumeView {
  
  let padding: CGFloat = 12.0
  
  private func setupView() {
    ...
    setupSlider()
  }
  
  override func volumeSliderRect(forBounds bounds: CGRect) -> CGRect {
    return CGRect(x: bounds.origin.x,
           y: bounds.origin.y,
           width: bounds.width - padding,
           height: bounds.height)
  }
  
  private func setupSlider() {
    guard let slider = self.subviews.first(where: { $0 is UISlider }) as? UISlider else { return }
    slider.minimumTrackTintColor = Constant.minTrackColor
    slider.maximumTrackTintColor = Constant.maxTrackColor
  }
}

2. Tạo Playback trong swift:

 • Bước 1: Ta tạo 1 custom class kế thừa từ UIView và đặt tên là PlayBackView và file xib tương ứng PlayBackView.xib.

 • Bước 2: Mở PlayBackView.xib và thêm lần lượt các controls sau:
  • PlayPauseButton: Thêm width constraint có giá trị constant = 45 | Leading constraint có giá trị constant = 4 đối với Safe Area | Height constraint = superview's height | Center Y constraint đối với superview.
  • AudioButton: Thêm width constraint có giá trị constant = 45 | Leading constraint có giá trị constant = 0 đối với PlayPauseButton | Height constraint = superview's height | Center Y constraint đối với superview.
  • MpVolume: Thêm width constraint có giá trị constant = 80 | Leading constraint có giá trị constant = 0 đối với AudioButton | Height constraint = superview's height | Center Y constraint đối với superview.
  • TimeSlider: Thêm leading constraint có giá trị constant = 0 đối với MpVolume | Center Y constraint đối với superview.
  • TimeRemainingLabel: Thêm leading constraint có giá trị constant = 6 đối với MpVolume | Trailing constraint có giá trị constant = 16 đối với SafeArea | Center Y constraint đối với superview.

 • Bước 3: Thêm IBOutlet của các view objects trong PlayBackView.xib
final class PlayBackView: UIView {
  // MARK: - Outlets
  
  @IBOutlet private var playPauseButton: UIButton!
  @IBOutlet private var audioButton: UIButton!
  @IBOutlet private var mpVolume: CustomVolumeView!
  @IBOutlet private var timeSlider: UISlider!
  @IBOutlet private var timeRemainingLabel: UILabel!
}
 • Bước 4: Trong PlayBackView.swift, ta import AVFoundation framework. Tiếp theo, ta override hàm khởi tạo init() và gọi hàm loadFromNib() có nhiệm vụ get view từ PlayBackView.xib.
import AVFoundation 

final class PlayBackView: UIView {
  // MARK: - Outlets
  ...
  
  // MARK: - Override Methods
  
  override init(frame: CGRect) {
    super.init(frame: frame)
    loadFromNib()
  }
  
  required init?(coder: NSCoder) {
    super.init(coder: coder)
    loadFromNib()
  }
}
extension UIView {
  @discardableResult
  func loadFromNib<T: UIView>() -> T? {
    guard let contentView = Bundle(for: type(of: self)).loadNibNamed(String(describing: type(of: self)), owner: self, options: nil)?.first as? T else { return nil }
    addSubview(contentView)
    contentView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    contentView.topAnchor.constraint(equalTo: self.topAnchor).isActive = true
    contentView.leftAnchor.constraint(equalTo: self.leftAnchor).isActive = true
    contentView.rightAnchor.constraint(equalTo: self.rightAnchor).isActive = true
    contentView.bottomAnchor.constraint(equalTo: self.bottomAnchor).isActive = true
    return contentView
  }
}
 • Bước 5: Tạo hàm thực hiện PLAY - PAUSE - REPLAY video:
private struct Constant {
  static let icPlay = UIImage(named: "ic-play")
  static let icPause = UIImage(named: "ic-pause")
  static let icReplay = UIImage(named: "ic-replay")
}

final class PlayBackView: UIView {
  // MARK: - Outlets
  ...
  
  // MARK: - Controls & Properties
  
  private var player: AVPlayer?
  private var isVideoFinished: Bool = false
  
  // MARK: - Override Methods
  ...
  
  // MARK: - Public Methods
  
  func config(with player: AVPlayer) {
    self.player = player
  }
}

// MARK: - Play, Pause, Replay Video

extension PlayBackView {
  func playVideo() {
    player?.play()
    playPauseButton.setImage(Constant.icPause, for: .normal)
  }
  
  func pauseVideo() {
    player?.pause()
    playPauseButton.setImage(Constant.icPlay, for: .normal)
  }
  
  func replayVideo() {
    isVideoFinished = false
    player?.seek(to: CMTime.zero, completionHandler: { [weak self] isFinished in
      self?.player?.play()
    })
    playPauseButton.setImage(Constant.icPause, for: .normal)
  }
}
 • Bước 6: Xác định thời điểm video bắt đầu và kết thúc:
final class PlayBackView: UIView {
  // MARK: - Controls & Properties
  
  private var statusObserver: NSKeyValueObservation?
  
  // MARK: - Public Methods
  
  func config(with player: AVPlayer) {
    self.player = player
    addObservers()
  }
}
// MARK: - Observers

private extension PlayBackView {
  func addObservers() {
    // Observer player's status
    addPlayerStatusObserver()
    
    addNotificationObserver()
  }
  
  func addPlayerStatusObserver() { 
    statusObserver = player?.observe(\.status, options: .new) { [weak self] currentPlayer, _ in
      guard let self = self else { return }
      if currentPlayer.status == .readyToPlay {
        self.playPauseButton.setImage(Constant.icPause, for: .normal)
      }
    }
  }
  
  func addNotificationObserver() {
    NotificationCenter.default.addObserver(self,
                        selector: #selector(playerDidFinishPlaying),
                        name: .AVPlayerItemDidPlayToEndTime,
                        object: nil)
  }
  
  @objc func playerDidFinishPlaying() {
    isVideoFinished = true
    playPauseButton.setImage(Constant.icReplay, for: .normal)
  }
}
 • Bước 7: Cập nhật giá trị của Time SliderTime Remaining Label theo thời gian chạy của video:
// MARK: - Observers

private extension PlayBackView {
  func addObservers() {
    ...
    addTimeObserver()
  }
  
  func addTimeObserver() {
    let interval = CMTime(value: 1, timescale: 2)
    player?.addPeriodicTimeObserver(forInterval: interval, queue: .main, using: { [weak self] progressTime in
      self?.updateVideoPlayerState(progressTime: progressTime)
    })
  }
  
  func updateVideoPlayerState(progressTime: CMTime) {
    // Update time slider's value
    guard let duration = player?.currentItem?.duration else { return }
    timeSlider.value = Float(progressTime.seconds / duration.seconds)

    // Update time remaining label
    let timeRemaining = duration - progressTime
    guard let timeRemainingString = timeRemaining.getTimeString() else { return }
    timeRemainingLabel.text = timeRemainingString
  }
}
extension CMTime {
  func getTimeString() -> String? {
    let totalSeconds = CMTimeGetSeconds(self)
    guard !(totalSeconds.isNaN || totalSeconds.isInfinite) else {
      return nil
    }
    let hours = Int(totalSeconds / 3600)
    let minutes = Int(totalSeconds / 60) % 60
    let seconds = Int(totalSeconds.truncatingRemainder(dividingBy: 60))
    if hours > 0 {
      return String(format: "%i:%02i:%02i",arguments: [hours, minutes, seconds])
    } else {
      return String(format: "%02i:%02i", arguments: [minutes, seconds])
    }
  }
}
 • Bước 8: Thực hiện tua video bằng Time Slider:
private struct Constant {
  static let icTrack = UIImage(named: "ic-track")
}

final class PlayBackView: UIView {
  // MARK: - Outlets
  ...
  
  // MARK: - Override Methods
  
  override init(frame: CGRect) {
    super.init(frame: frame)
    loadFromNib()
    setup()
  }
  
  required init?(coder: NSCoder) {
    super.init(coder: coder)
    loadFromNib()
    setup()
  }
  
  // MARK: - Private Methods
  
  private func setup() {
    timeSlider.setThumbImage(Constant.icTrack, for: .normal)
    timeSlider.addTarget(self, action: #selector(timeSliderValueChanged(_:event:)), for: .valueChanged)
  }
  
  @objc private func timeSliderValueChanged(_ sender: UISlider, event: UIEvent) {
    guard let duration = player?.currentItem?.duration else { return }
    let totalSeconds = CMTimeGetSeconds(duration)
    guard !(totalSeconds.isNaN || totalSeconds.isInfinite) else { return }
    let value = Float64(sender.value) * totalSeconds
    let seekTime = CMTime(value: CMTimeValue(value), timescale: 1)
    
    // Seek and scrub video
    if let touchEvent = event.allTouches?.first {
      switch touchEvent.phase {
      case .began:
        pauseVideo()
      case .moved:
        player?.seek(to: seekTime, toleranceBefore: .zero, toleranceAfter: .zero)
      case .ended:
        playVideo()
        isVideoFinished = false
      default:
        break
      }
    }
    
    // Update time remaining label
    let timeRemaining = duration - seekTime
    guard let timeRemainingString = timeRemaining.getTimeString() else { return }
    timeRemainingLabel.text = timeRemainingString
  }
}
 • Bước 9: Thêm IBAction cho PlayPauseButtonAudioButton:
private struct Constant {
  ...
  static let icAudio = UIImage(named: "ic-audio")
  static let icNoAudio = UIImage(named: "ic-no-audio")
  static let minWidthVolumeSlider: CGFloat = 0
  static let maxWidthVolumeSlider: CGFloat = 80
}

final class PlayBackView: UIView {
// MARK: - Outlets
  
  @IBOutlet private var mpVolumeWidthConstraint: NSLayoutConstraint!
  
  // MARK: - Controls & Properties

  private var isMuted: Bool = false
  
  // MARK: - Private Methods
  ...
  
  @IBAction private func playPauseButtonTapped(_ sender: Any) {
    guard let player = player else { return }
    if player.isPlaying {
      pauseVideo()
    } else {
      if isVideoFinished {
        replayVideo()
      } else {
        playVideo()
      }
    }
  }
  
  @IBAction private func audioButtonTapped(_ sender: Any) {
    isMuted = !isMuted
    player?.isMuted = isMuted
    audioButton.setImage(isMuted ? Constant.icNoAudio : Constant.icAudio, for: .normal)
    showHideVolumeSlider()
  }
  
  private func showHideVolumeSlider() {
    mpVolume.isHidden = isMuted
    mpVolumeWidthConstraint.constant = isMuted ? Constant.minWidthVolumeSlider : Constant.maxWidthVolumeSlider
    UIView.animate(withDuration: 0.3) {
      self.layoutIfNeeded()
    }
  }
}
extension AVPlayer {
  var isPlaying: Bool {
    return rate != 0 && error == nil
  }
}
 • Bước 10: Remove observers
final class PlayBackView: UIView {
  // MARK: - Deinit
  
  deinit {
    statusObserver?.invalidate()
    NotificationCenter.default.removeObserver(self)
  }
}

3. Tạo video player trong swift:

Đầu tiên, ta sẽ tạo 1 custom class kế thừa từ UIView và đặt tên là VideoPlayer.

Tiếp theo, ta cần tạo file xib cho class VideoPlayer.

Các bước để tạo custom video player sử dụng AVPlayer:

 • Bước 1: Mở VideoPlayer.xib và thêm lần lượt các controls sau:

  • Close button: Thêm leading constraint có giá trị constant = 16 đối với Safe Area | Top constraint có giá trị constant = 12 đối với Safe Area | Height constraint có giá trị constant = 32 | Aspect ratio giữa width và height là 1:1
  • VideoView: Set background color cho view là Black Color | Thêm leading constrainttrailing constraint có giá trị constant = 0 đối với Safe Area | Thêm center Y constraint đối với Safe Area | Aspect ratio giữa width và height là 16:9
  • PlayBackView: Set background color cho view là #232323 (hex) có opacity = 50% | Corner radius = 20 | Thêm leading constraint, trailing constraintbottom constraint có giá trị constant = 16 đối với Safe Area | Height constraint có giá trị constant = 47

 • Bước 2: Thêm IBOutlet của các view objects trong VideoPlayer.xib

final class VideoPlayer: UIView {
  // MARK: - Outlets
  
  @IBOutlet private var videoView: UIView!
  @IBOutlet private var closeButton: UIButton!
  @IBOutlet private var playBackView: PlayBackView!
}
 • Bước 3: Trong VideoPlayer.swift, ta import AVFoundation framework. Tiếp theo, ta override hàm khởi tạo init() và gọi hàm loadFromNib() có nhiệm vụ get view từ VideoPlayer.xib. Hàm setupPlayer() tạo instance của AVPlayerAVPlayerLayer.
import AVFoundation

final class VideoPlayer: UIView {
  // MARK: - Outlets
  ...
  
  // MARK: - Properties
  
  private var player: AVPlayer!
  private var playerLayer: AVPlayerLayer!
  
  // MARK: - Override Methods
  
  override init(frame: CGRect) {
    super.init(frame: frame)
    loadFromNib()
    config()
  }
  
  required init?(coder: NSCoder) {
    super.init(coder: coder)
    loadFromNib()
    config()
  }
  
  // MARK: - Private Methods
  
  private func config() {
    setupPlayer()
    playBackView.config(with: player)
  }
  
  private func setupPlayer() {
    player = AVPlayer()
    playerLayer = AVPlayerLayer(player: player)
    playerLayer.frame = videoView.bounds
    playerLayer.videoGravity = .resizeAspect
    videoView.layer.addSublayer(playerLayer)
  }
}
 • Bước 4: Ẩn / hiện PlayBackView:
final class VideoPlayer: UIView {
  // MARK: - Properties
  
  private var isShowPlayBack = true
  
  // MARK: - Private Methods
  
  private func config() {
    ...
    // Tap gesture
    let controlTapGesture = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(playerViewHandleTap))
    self.addGestureRecognizer(controlTapGesture)
  }
  
  @objc private func playerViewHandleTap(_ gestureRecognizer: UITapGestureRecognizer) {
    let location = gestureRecognizer.location(in: self)
    guard let contentView = self.getViewsByType(type: PlayBackView.self).first else { return }
    
    if contentView.frame.contains(location) && isShowPlayBack {
      return
    }
    
    showHidePlayBackView()
  }
}
// MARK: - Show / Hide PlayBack

private extension VideoPlayer {  
  func showHidePlayBackView() {
    isShowPlayBack = !isShowPlayBack
    UIView.animate(withDuration: 0.3, animations: { [weak self] in
      guard let self = self else { return }
      self.closeButton.alpha = !self.isShowPlayBack ? 0 : 1
      self.playBackView.alpha = !self.isShowPlayBack ? 0 : 1
    })
    if isShowPlayBack {
      resetTimer()
    }
  }
}
extension UIView {
  func getViewsByType<T: UIView>(type _: T.Type) -> [T] {
    return getAllSubViews().compactMap { $0 as? T }
  }
  
  private func getAllSubViews() -> [UIView] {
    var subviews = self.subviews
    if subviews.isEmpty {
      return subviews
    }
    for view in subviews {
      subviews += view.getAllSubViews()
    }
    return subviews
  }
}
 • Bước 5: Thêm IBAction cho CloseButton:
final class VideoPlayer: UIView {
  // MARK: - Properties
  
  var dismissClosure: (() -> Void)?
 
  MARK: - Private Methods
  
  @IBAction private func closeButtonHandleTapped(_ sender: Any) {
    dismissClosure?()
  }
}
 • Bước 6: Ta tạo hàm playVideo() với param truyền vào là url string của video và hàm updateLayoutSubviews để cập nhật frame cho các subviews.
final class VideoPlayer: UIView {
  // MARK: - Public Methods
  
  func playVideo(with urlString: String) {
    guard let url = URL(string: urlString) else { return }
    let playerItem = AVPlayerItem(url: url)
    player?.replaceCurrentItem(with: playerItem)
    playBackView.playVideo()
  }
  
  func updateLayoutSubviews() {
    layoutIfNeeded()
    playerLayer.frame = videoView.bounds
  }
}

4. Sử dụng custom video player class trong ViewController

Trong Main.storyboard, ta tạo VideoPlayerController và thêm UIView object vào view controller đó. Thêm constraint cho UIView và thay đổi UIView class name bằng VideoPlayer.

Trong VideoPlayerController.swift, ta tạo IBOutlet của VideoPlayer và kết nối với VideoPlayer object trong storyboard. Trong hàm viewDidLoad(), ta gọi hàm playVideo() để thực thi play video. Trong hàm viewDidLayoutSubviews(), khi xoay màn hình thì sẽ thực thi hàm updateLayoutSubviews() để cập nhật frame cho các subviews.

private struct Constant {
  static let urlString = "https://multiplatform-f.akamaihd.net/i/multi/will/bunny/big_buck_bunny_,640x360_400,640x360_700,640x360_1000,950x540_1500,.f4v.csmil/master.m3u8"
}

final class VideoPlayerController: UIViewController {
  
  // MARK: - IBOutlet
  
  @IBOutlet private var playerView: VideoPlayer!
  
  // MARK: - Override Methods
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    playerView.playVideo(with: Constant.urlString)
    playerView.dismissClosure = { [weak self] in
      self?.dismiss(animated: true)
    }
  }
  
  override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewWillAppear(animated)
    setNeedsStatusBarAppearanceUpdate()
  }
  
  override var preferredStatusBarStyle: UIStatusBarStyle {
    .lightContent
  }
  
  override func viewDidLayoutSubviews() {
    super.viewDidLayoutSubviews()
    playerView.updateLayoutSubviews()
  }
}

Kết quả:

Github:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.