0

[SWIFT] ContentOffset, ContentInset, and ContentSize in UI ScrollView

Lời mở đầu:

UIScrollView có khá nhiều thuộc tính, trong đó contentInset, contentOffsetcontentSize là ba thuộc tính được sử dụng nhiều nhất. Một khi đã hiểu rõ được những thuộc tính này, ta có thể dễ dàng bắt đầu với những stretchable toolbar hay pinch in / pinch out với ảnh.

1. Content Inset

Là phần lề từ UIScrollView đến innerView. Nó được sử dụng trong trường hợp ta muốn cung cấp không gian bên trong cho childView. Thuộc tính này chỉ có thể setting bằng code với giá trị mặc định bằng 0 cho top, bottom, left, right.

scrollView.contentInset = UIEdgeInsets(top: 7, left: 7, bottom: 7, right: 7)

2. Content Offset

Là vị trí hiện tại sau khi scrolling trong area. Do đó giá trị của contentOffset sẽ thay đổi mỗi lần user scroll up hoặc scroll down. Thuộc tính này có thể được set bằng code cũng như ở main thread, nó sẽ scroll up đến vị trị đã cho nếu vị trí đó tồn tại.

scrollView.setContentOffset(CGPoint(x: 50, y: 50), animated: true)

3. Content Size

Là kích thước của content trong UIScrollView. Đôi khi thuộc tính này có thể là dynamic như phân trang hoặc static như contact list. Nó cũng có thể thay đổi ở runtime và cũng có thể setting bằng code.

scrollView.contentSize = CGSize(width: self.view.frame.size.width, height: 500)

UITableViewUICollectionView kế thừa từ UIScrollView, do đó tất cả những thuộc tính này đều xuất hiện ở tableViewcollectionView và có thể sử dụng nhiều lần như một giải pháp cho những vấn đề gặp phải hoặc để thiết kế những feature mới.

Tài liệu tham khảo:

https://medium.com/better-programming/contentoffset-contentinset-and-contentsize-of-a-uiscrollview-5ae8beb0f1db


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.