0

[SWIFT] Swap the Root View Controller

Môi trường phát triển:

 • Swift Language Version: Swift 5
 • Xcode: Version 10.2.1 (10E1001)
 • Deployment Target: 12.0

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cách đơn giản và thông dụng trong việc xử lý thao tác đăng nhập, đăng xuất giữa các màn hình trong App iOS. Đó chính là Swap the Root View Controller.

Bước 1: Khởi tạo màn hình login / main

Lần lượt ta sẽ tạo 2 màn hình login và main như hình dưới đây:

Tiếp theo ta khai báo loginViewControllermainViewController trong extension UIStoryboard:

extension UIStoryboard {
  static var main: UIStoryboard {
    return UIStoryboard(name: "Main", bundle: nil)
  }
}

extension UIStoryboard {
  var loginViewController: LoginViewController {
    guard let vc = UIStoryboard.main.instantiateViewController(withIdentifier: "LoginViewController") as? LoginViewController else {
      fatalError("LoginViewController couldn't be found in Storyboard file")
    }
    return vc
  }
  
  var mainViewController: MainViewController {
    guard let vc = UIStoryboard.main.instantiateViewController(withIdentifier: "MainViewController") as? MainViewController else {
      fatalError("MainViewController couldn't be found in Storyboard file")
    }
    return vc
  }
}

Bước 2: Tạo singleton App class

Ở đây ta sử dụng UserDefaults để lưu giá trị bool với mục đích check việc đăng nhập / đăng xuất của user.

final class App {
  
  static var shared = App()
  
  var window: UIWindow!
  var mainNavigationController: UINavigationController!
  var loginViewController: UIViewController!
  
  func startInterface() {
    // MARK: Initial MainNavigationController and MainViewController
    mainNavigationController = UINavigationController()
    mainNavigationController.viewControllers = [mainViewController]
    let mainViewController = UIStoryboard.main.mainViewController
  
    // MARK: Initial LoginViewController
    loginViewController = UIStoryboard.main.loginViewController
    
    if UserDefaults.standard.bool(forKey: "LOGGED_IN") { // check whether user logged or not
      window.rootViewController = mainNavigationController
    } else {
      window.rootViewController = loginViewController
    }
    
    window.makeKeyAndVisible()
  }
}

Bước 3: Khởi tạo hàm switchBackToLogin() và switchLoginToMain()

Hàm switchBackToLogin() thay đổi rootViewController = loginViewController khi user nhấn nút đăng xuất ở màn MainViewController.

func swipeBackToLogin() {
  let snapShot = window.snapshotView(afterScreenUpdates: true)
  if let snapShot = snapShot {
    loginViewController.view.addSubview(snapShot)
  }
  window.rootViewController = loginViewController

  UIView.animate(withDuration: 0.3, animations: {
    snapShot?.layer.opacity = 0
    snapShot?.layer.transform = CATransform3DMakeScale(1, 1, 1)
  }) { finished in
    snapShot?.removeFromSuperview()
  }
}

Hàm switchLoginToMain() thay đổi rootViewController = mainNavigationController khi user nhấn nút đăng nhập ở màn loginViewController.

func swipeLoginToMain() {
  let snapShot = window.snapshotView(afterScreenUpdates: true)
  if let snapShot = snapShot {
    mainNavigationController.view.addSubview(snapShot)
  }
  window.rootViewController = mainNavigationController

  UIView.animate(withDuration: 0.3, animations: {
    snapShot?.layer.opacity = 0
    snapShot?.layer.transform = CATransform3DMakeScale(1, 1, 1)
  }) { finished in
    snapShot?.removeFromSuperview()
  }
}

Bước 4: Hoàn tất

Trong AppDelegate.cs, ta gán App.shared.window = window và gọi func startInterface() trong singleton App.

func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
  window = UIWindow(frame: UIScreen.main.bounds)

  if let window = window {
    App.shared.window = window
    App.shared.startInterface()
  }
  return true
}

Trong LoginViewController, ta set giá trị bool trong UserDefaults là true khi user nhấn nút đăng nhập và gọi hàm switchLoginToMain() để màn hình chuyển sang MainViewController.

final class LoginViewController: UIViewController {

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
  }
  
  @IBAction func handleLoginButtonTapped(_ sender: Any) {
    UserDefaults.standard.set(true, forKey: "LOGGED_IN")
    App.shared.switchLoginToMain()
  }
}

Trong MainViewController, ta set giá trị bool trong UserDefaults là false khi user nhấn nút đăng xuất và gọi hàm switchBackToLogin() để quay trở về màn hình LoginViewController.

final class MainViewController: UIViewController {

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    navigationItem.title = "Main"
  }

  @IBAction func handleLogoutButtonTapped(_ sender: Any) {
    UserDefaults.standard.set(false, forKey: "LOGGED_IN")
    App.shared.switchBackToLogin()
  }
}

và đây là kết quả:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.