+1

[SWIFT] Create An Infinity Collection View In iOS

Môi trường phát triển:

 • Swift Language Version: Swift 5
 • Xcode: Version 11.3.1
 • Deployment Target: 12.0

Bước 1: Khởi tạo đối tượng và thuộc tính

Đầu tiên, ta sẽ khởi tạo CollectionView và một số thuộc tính cần thiết:

@IBOutlet private weak var dishesCollectionView: UICollectionView!
private var bannerItems: [String] = []
private let kCollectionViewNumberOfSets: Int = 4
private let kCollectionViewLineSpacing: CGFloat = 4.0
private let kNumberOfBanners: Int = 6
 • dishesCollectionView: Đối tượng collection view với kiểu custom InfinityCollectionView.
 • bannerItems: array kiểu string bao gồm tên các banners.
 • kCollectionViewNumberOfSets: Thuộc tính kiểu Int biểu thị số lượng set các banners.
 • kCollectionViewLineSpacing: Thuộc tính kiểu CGFloat biểu thị khoảng cách giữa các child view trong collection view.
 • kNumberOfBanners: Thuộc tính kiểu Int biểu thị số lượng banners.

Tiếp theo, ta khởi tạo dữ liệu cho bannerItems và setting các thuộc tính và custom collection view's layout

private func config() {
  for n in 1...kNumberOfBanners {
    bannerItems.append("login_scroller_\(n)_Normal")
  }

  let layout = UICollectionViewFlowLayout()
  layout.minimumLineSpacing = kCollectionViewLineSpacing
  layout.scrollDirection = .horizontal
  let widthContent = UIScreen.main.bounds.width
  layout.itemSize = CGSize(width: widthContent, height: widthContent)
  dishesCollectionView.collectionViewLayout = layout

  dishesCollectionView.dataSource = self
  dishesCollectionView.showsVerticalScrollIndicator = false
  dishesCollectionView.showsHorizontalScrollIndicator = false
  dishesCollectionView.scrollsToTop = false
}

Bước 2: Khởi tạo InfinityCollectionView

Ý tưởng: Ta sẽ tính lại giá trị contentOffset của collectionView sau mỗi lần scroll qua một set banners.

class InfinityCollectionView: UICollectionView {
  var numberOfSets: Int!

  override func layoutSubviews() {
    super.layoutSubviews()
    let centerOffsetX = self.contentSize.width / 2.0
    let distanceX = abs(self.contentOffset.x - centerOffsetX) // convert absolute value
    if let flowLayout = self.collectionViewLayout as? UICollectionViewFlowLayout {
      let oneSetWidth = (self.contentSize.width + flowLayout.minimumLineSpacing) / CGFloat(numberOfSets)
      if (distanceX > oneSetWidth) {
        // When one set has been scrolled, it returns to original position
        // fmodf = num1 - Int(num1 / num2) * num2
        let offset = fmodf(Float(self.contentOffset.x - centerOffsetX), Float(oneSetWidth))
        self.contentOffset = CGPoint(x: centerOffsetX + CGFloat(offset), y: self.contentOffset.y)
      }
    }
    self.layoutIfNeeded()
  }
}

Một số thuộc tính và hàm cần lưu ý:

 • numberOfSets: Thuộc tính kiểu Int biểu thị số lượng set các banners.
 • centerOffsetX: Vị trí trung tâm trên trục X của contentOffset thuộc collectionView. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thuộc tính contentOffset của collectionView trong bài viết này (Link).
 • oneSetWidth: Độ rộng của một set các banners = độ rộng của items trong một set + khoảng cách giữa các item.
 • contentSize.width: Độ rộng của content collection view, bao gồm độ rộng của n item trong collection view + (n-1) khoảng cách giữa các item.
 • Hàm fmodf

Ở đây mình sẽ giải thích về logic của phần code tương ứng. Ta sẽ có 4 set banners với mỗi set gồm 6 banners.

Lần 1: Ngay sau khi khởi tạo collection view, hàm layoutSubviews() sẽ thực thi. Khi đó, ta sẽ có các giá trị tương ứng:

 • contentOffset.x = 0 do lúc này phần nội dung hiển thị (visible area) của collection view đang ở vị trí ban đầu.
 • distanceX = |contentOffsetX - centerOffsetX| = centerOffsetX
 • offset = -centerOffsetX - Int(-centerOffsetX/oneSetWidth) * oneSetWidth. Trong ví dụ này thì Int(-centerOffsetX/oneSetWidth) = -1
 • => offset = oneSetWidth - centerOffsetX
 • => contentOffsetX mới = centerOffsetX + offset = centerOffsetX + oneSetWidth - centerOffset = oneSetWidth

Như vậy, vị trí hiển thị hiện tại là vị trí set thứ 2.

Lần 2: Kết thúc lần 1, sau khi giá trị contentOffsetX thay đổi, hàm layoutIfNeeded() sẽ cập nhật lại layout của collection view. Khi đó, các giá trị tương ứng sẽ thay đổi theo:

 • distanceX = |contentOffsetX - centerOffsetX| = centerOffsetX - oneSetWidth
 • distanceX < oneSetWidth => contentOffset không thay đổi

Lần 3: Giả sử người dùng vuốt từ trái sang phải đến vị trí contentOffsetX như hình dưới, khi đó ta sẽ có các giá trị tương ứng thay đổi như sau:

 • distanceX = |contentOffsetX - centerOffsetX| = oneSetWidth + Δx
 • Khi đó distanceX > oneSetWidth => giá trị offset = (contentOffsetX - centerOffsetX) - (1) * oneSetWidth = Δx
 • => contentOffsetX mới = centerOffsetX + offset = centerOffsetX + Δx

Như vậy, vị trí hiển thị mới hiện tại là vị trí bắt đầu set thứ 3. Và bất kỳ khi nào người dùng vuốt qua vị trí (a) một khoảng Δx thì vùng hiển thị của collection view sẽ quay trở lại vị trí (b). Điều này cũng tương tự với trường hợp người dùng vuốt từ phải sang trái.

Tiếp theo, ta setting kiểu cho dishesCollectionView và giá trị của numberOfSets.

@IBOutlet private weak var dishesCollectionView: InfinityCollectionView!
private func config() {
  ...
  dishesCollectionView.numberOfSets = kCollectionViewNumberOfSets
}

Bước 3: Setting dataSource và collection view cell

final class DishesCell: UICollectionViewCell {
  @IBOutlet weak var dishImageView: UIImageView!
  
  func configCell(_ imageString: String) {
    dishImageView.image = UIImage(named: imageString)
  }
}
extension ViewController: UICollectionViewDataSource {
  func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, numberOfItemsInSection section: Int) -> Int {
    return self.bannerItems.count * self.dishesCollectionView.numberOfSets
  }
  
  func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, cellForItemAt indexPath: IndexPath) -> UICollectionViewCell {
    let cell = collectionView.dequeueReusableCell(withReuseIdentifier: "DishesCell", for: indexPath) as! DishesCell
    let correctIndexRow = indexPath.row % self.bannerItems.count
    if (self.bannerItems.count >= correctIndexRow + 1) {
      let item = self.bannerItems[correctIndexRow]
      cell.configCell(item)
    }
    return cell
  }
}
 • correctIndexRow: Giá trị thể hiện vị trí của banner trong cell đối chiếu với vị trí của banner trong bannerItems. Ví dụ: indexRow của cell là 7 => correctIndexRow = 1 (7 % 6 dư 1) => vị trí của banner trong bannerItems là vị trí số 2 (bannerItems[1]).

Kết quả:

alt

Link github:

https://github.com/oNguyenDucHuyB/AutoscrollCollectionView/tree/infinity_collectionview


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.