+10

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 4: JWT/Passport Authentication với thuật toán bất đối xứng từ node:crypto

Mayfest2023

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA


Đặt vấn đề

Trong lập trình, việc sử dụng JWT để xác thực đã quá thông dụng với chúng ta. Nhưng cũng vì thế mà đa phần mọi người bắt buộc phải triển khai nó một cách nhanh chóng để theo kịp tiến độ dự án, điều đó có thể làm cho các bạn mới học hoặc chưa tiếp xúc nhiều với JWT phải sử dụng đến các source code có sẵn trên internet. Đôi khi làm cho họ không hiểu được tường tận (đa phần vì không có thời gian để tìm hiểu) cách mà JWT hoặc Passport.js hoạt động cũng như cần triển khai như thế nào để đạt hiệu quả và tối ưu tính bảo mật.

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn và giải thích cách mà chúng ta ứng dụng JWTPassport.js vào dự án để thực hiện authenticationauthorization. Bên cạnh đó cũng ứng dụng package node:crypto vừa được NodeJS hoàn thiện ở version 19 để tạo ra các cặp key bất đối xứng dùng cho JWT. Hy vọng có thể giúp ích cho các bạn trong việc lập trình với dự án của mình.

Thông tin package

 • NodeJS v19
 • "@nestjs/jwt": "^10.0.3"
 • "@nestjs/passport": "^9.0.3"
 • "passport": "^0.6.0"
 • "passport-local": "^1.0.0"
 • "passport-jwt": "^4.0.1"
 • "bcryptjs": "^2.4.3"
 • "@types/passport-local": "^1.0.35"
 • "@types/passport-jwt": "^3.0.8"

Các bạn có thể tải về toàn bộ source code của phần này ở đây

1. JWT hoạt động như thế nào

1.1 Cấu trúc

JWT thì không còn gì quá xa lạ với chúng ta nên mình sẽ nói sơ qua để tập trung vào phần code. Cấu trúc của một JWT sẽ như hình bên dưới, gồm có 3 phần ngăn cách nhau bởi dấu . :

 • Header: chứa loại token (typ) và thuật toán (alg) dùng để mã hóa (HMAC SHA256 - HS256 hoặc RSA).
 • Payload: chứa các nội dung của thông tin (claims) và được chia làm 3 loại: reserved, publicprivate.
 • Signature: được tạo ra bằng cách kết hợp Header, PayloadSecret key. JWT sẽ căn cứ vào phần này để verify xem token có hợp lệ hay không.

Lưu ý: các phần của token được convert sang Base-64 nên có thể dễ dàng revert lại, do đó chúng ta không nên để các sensitive data như password bên trong claims.

1.2 Cách JWT verify token

Quá trình xác thực tính hợp lệ trong JWT diễn ra như sau:

 • Đầu tiên sẽ tạo ra giá trị S1 = giá trị của Signature trong token.
 • Package JWT sẽ sign thông tin trong HeaderPayload kết hợp với Secret key để ra giá trị Signature S2.
 • So sánh giữa S1 = S2, nếu bằng nhau thì token hợp lệ và ngược lại.

2. Tại sao phải sử dụng Passport.js

Ở phần này chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết câu hỏi: "Với package JWT chúng ta hoàn toàn có thể tự mình sign và verify token để tiến hành authentication cho dự án. Vậy tại sao phải cần cài thêm Passport.js, có lợi ích gì hay không mà đa số các bài hướng dẫn về authentication đều sử dụng nó với JWT?"

Passport.js là một middleware xác thực user trong Node.js, cung cấp các chiến lược (strategy) xác thực khác nhau như OAuth, OpenID, Local Strategy, v.v. Việc sử dụng Passport.js giúp cho việc xác thực user trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn nhờ vào các ưu điểm sau:

 • Đơn giản hóa quá trình xác thực người dùng: Passport.js cung cấp cho các chiến lược xác thực phổ biến. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình xác thực người dùng và không phải viết code xác thực lại từ đầu.

 • Cải thiện tính bảo mật của ứng dụng: Passport.js được thiết kế để giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật có thể xảy ra trong quá trình xác thực user. Nó sử dụng các chiến lược xác thực được chứng minh là an toàn và cung cấp các phương tiện để tùy chỉnh và cấu hình theo nhu cầu của ứng dụng.

 • Hỗ trợ nhiều loại xác thực: Passport.js hỗ trợ nhiều loại xác thực khác nhau, bao gồm xác thực bằng local strategy, OAuth, OpenID, v.v. Điều này giúp cho ứng dụng của chúng ta trở nên linh hoạt và có thể tích hợp với nhiều dịch vụ xác thực khác nhau. Đó là những lý do tại sao mà theo mình chúng ta nên dùng Passport.js cho JWT. Trong dự án này quá trình xác thực của chúng ta sử dụng các strategy như sau:

 • User gọi API đăng nhập để lấy access token. Passport-local sẽ thông qua auth service sẽ tiến hành validate thông tin đăng nhập và trả về token cho user.

 • User gửi kèm access token khi gọi các API khác. Passport-jwt sẽ tiến hành validate access token và quyết định xem user có quyền truy cập hay không.

 • User gửi refresh token khi gọi API để renew access token mới. Passport-jwt sẽ tiến hành validate refresh token và quyết định xem token có hợp lệ để renew không.

3 Cài đặt Passport-local

Cài đặt các package cần thiết:

 • npm install --save @nestjs/passport passport passport-local bcryptjs

 • npm install --save-dev @types/passport-local

3.1 Sign up

Trước khi bắt đầu với passport chúng ta cần tách API sign up ra khỏi API create user ở bài viết trước để logic được rõ ràng và đúng tiêu chuẩn hơn. Đi đến thư mục src/modules và tạo thêm module auth với lệnh nest g res auth (chúng ta không cần entity cho module này nên tất cả chọn No).

Sau đó tiến hành tạo API sign up:

 • Cập nhật lại AuthController
import { Body, Controller, Post } from '@nestjs/common';
import { AuthService } from './auth.service';
import { SignUpDto } from './dto/sign-up.dto';

@Controller('auth')
export class AuthController {
	constructor(private readonly auth_service: AuthService) {}

	@Post('sign-up')
	async signUp(@Body() sign_up_dto: SignUpDto) {
		return await this.auth_service.signUp(sign_up_dto);
	}
}
 • Thêm vào SignUpDto
import {
	IsEmail,
	IsNotEmpty,
	IsStrongPassword,
	MaxLength,
} from 'class-validator';
export class SignUpDto {
	@IsNotEmpty()
	@MaxLength(50)
	first_name: string;

	@IsNotEmpty()
	@MaxLength(50)
	last_name: string;

	@IsNotEmpty()
	@MaxLength(50)
	@IsEmail()
	email: string;

	@IsNotEmpty()
	@IsStrongPassword()
	password: string;
}
 • Thêm method signUp trong AuthService
import * as bcrypt from 'bcryptjs';
import { SignUpDto } from './dto/sign-up.dto';
import { UsersService } from '@modules/users/users.service';
import { ConflictException,Injectable } from '@nestjs/common';

@Injectable()
export class AuthService {
	private SALT_ROUND = 11;
	constructor(
		private readonly users_service: UsersService,
	) {}

	async signUp(sign_up_dto: SignUpDto) {
		try {
			const existed_user = await this.users_service.findOneByCondition({
				email: sign_up_dto.email,
			});
			if (existed_user) {
				throw new ConflictException('Email already existed!!');
			}
			const hashed_password = await bcrypt.hash(
				sign_up_dto.password,
				this.SALT_ROUND,
			);
			const user = await this.users_service.create({
				...sign_up_dto,
				username: `${sign_up_dto.email.split('@')[0]}${Math.floor(
					10 + Math.random() * (999 - 10),
				)}`, // Random username
				password: hashed_password,
			});
			return user;
		} catch (error) {
			throw error;
		}
	}
}
 • Giải thích:
  • Vì email chúng ta đã thiết kế là unique nên cần kiểm tra trước khi tạo user mới.
  • Tương tự với username nhưng thay vì cho user nhập vào, mình sẽ cắt từ email và thêm vào 2-3 số phía sau
  • Chúng ta sẽ dùng package bcrypt để hash password.

Gọi POST http://localhost:3333/auth/sign-up để test thử API vừa tạo:

image.png

Lát nữa chúng ta sẽ đổi response thành access token nên không cần quan tâm serialize response.

3.2 Sign in

Quá trình đăng nhập của chúng ta sẽ được xử lí theo quy trình bên dưới.

Mô tả:

 • Đầu tiên request sẽ đến guard dựa theo Request Lifecycle. Chúng ta sẽ tạo JwtAuthGuard kế thừa từ @nestjs/passport kèm strategy name local để kích hoạt strategy.
 • Sau khi request đến guard thì strategy của passport-local có name trùng với localsẽ được kích hoạt. Nhận vào thông tin đăng nhập (chuyển đổi) và sau đó gửi đến method validate của nó.
 • Method validate sẽ dùng các thông tin vừa được xử lí gọi service ở AuthService để xác thực user.
 • AuthService dùng bcrypt kiểm tra xem password có trùng khớp hay không. Trả về user hoặc lỗi dựa theo kết quả.
 • Nếu thông tin hợp lệ sẽ chuyển đến logic bên trong method signIn của AuthController
 • Method signIn dùng thông tin user để tạo ra access_tokenrefresh_token trả về cho user.

Tiến hành tạo các file để triển khai passport-local:

 • Strategy:
import { PassportStrategy } from '@nestjs/passport';
import { Strategy } from 'passport-local';
import { AuthService } from '../auth.service';
import { Injectable, UnauthorizedException } from '@nestjs/common';

@Injectable()
export class LocalStrategy extends PassportStrategy(Strategy) {
	constructor(private readonly auth_service: AuthService) {
		super({ usernameField: 'email' }); // Mặc định là username, đổi sang email
	}

	async validate(email: string, password: string) {
		const user = await this.auth_service.getAuthenticatedUser(email, password);
		if (!user) {
			throw new UnauthorizedException();
		}
		return user;
	}
}
 • Chú thích: mặc định passport-local nhận 2 fields là usernamepassword, do chúng ta dùng emailpassword nên cần đổi lại ở contructor cho phù hợp.
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

@Injectable()
export class LocalAuthGuard extends AuthGuard('local') {}
 • Có thể các bạn sẽ thắc mắc về giá trị local trong AuthGuard ở đâu ra khi ở trên LocalStrategy không có đề cập tới. Lý giải là do ở LocalStrategy phía trên chúng ta không khai báo stategy name nên passport-local tự động lấy giá trị mặc định là local (xem hình bên dưới), do đó ở LocalAuthGuard chúng ta chỉ cần sử dụng. Vì thế trong trường hợp nếu các bạn thêm vào strategy name ở LocalStrategy thì bắt buộc ở LocalAuthGuard phải khớp mới có thể hoạt động.

image.png

Các bạn có thể override lại các method của AuthGuard để mở rộng logic xác thực hoặc xử lý lỗi mặc định. Xem thêm ở đây.

 • Logic xác thực user ở AuthService:
...
async getAuthenticatedUser(email: string, password: string): Promise<User> {
  try {
    const user = await this.users_service.getUserByEmail(email);
    await this.verifyPlainContentWithHashedContent(password, user.password);
    return user;
  } catch (error) {
    throw new BadRequestException('Wrong credentials!!');
  }
}

private async verifyPlainContentWithHashedContent(
  plain_text: string,
  hashed_text: string,
) {
  const is_matching = await bcrypt.compare(plain_text, hashed_text);
  if (!is_matching) {
    throw new BadRequestException();
  }
}
...
 • Giải thích:
  • getAuthenticatedUser sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra xem thông tin đăng nhập của user có hợp lệ hay không.
  • Mình tách việc so sánh plain password với hashed password ra để tái sử dụng với chức năng refresh token.

Sau khi đã xác nhận user hợp lệ, việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo ra cặp access_tokenrefresh_token để trả về cho user.

Giành cho bạn nào chưa biết thì refresh_token được dùng để tạo lại access_token mới khi access_token cũ hết hạn mà không cần phải đăng nhập lại. Vì nguyên nhân bảo mật nên access_token thường có thời gian hết hạn ngắn, tránh được trường hợp token bị leak thì hacker chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn.

 • Tạo function generate token. Do lát nữa chúng ta sẽ thay secret key thành cặp key bất đối xứng nên không cần lưu vào env.
...
generateAccessToken(payload: TokenPayload) {
  return this.jwt_service.sign(payload, {
    secret: 'access_token_secret',
    expiresIn: `${this.config_service.get<string>(
      'JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRATION_TIME',
    )}s`,
  });
}

generateRefreshToken(payload: TokenPayload) {
  return this.jwt_service.sign(payload, {
    secret: 'refresh_token_secret',
    expiresIn: `${this.config_service.get<string>(
      'JWT_REFRESH_TOKEN_EXPIRATION_TIME',
    )}s`,
  });
}
...
 • Thêm biến môi trường
...
JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRATION_TIME=1800 // = 30 phút
JWT_REFRESH_TOKEN_EXPIRATION_TIME=25200 // = 1 tuần
 • Thêm vào method signInAuthController để kết hợp các logic chúng ta vừa tạo xong.
import { Body, Controller, Post, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { LocalAuthGuard } from './guards/local.guard';
import { RequestWithUser } from 'src/types/requests.type';
...
  @UseGuards(LocalAuthGuard)
  @Post('sign-in')
  async signIn(@Req() request: RequestWithUser) {
    const { user } = request;
		return await this.auth_service.signIn(user._id.toString());
  }
 • Để JWT có thể hoạt động chúng ta cần import JwtModule vào AuthModule, do chúng ta dùng secret key và expiration time riêng trong các method jwt.sign nên không cần truyền gì vào option của JwtModule.register. Sau đó là thêm LocalStrategy vào provider.
import { PassportModule } from '@nestjs/passport';
import { AuthController } from './auth.controller';
import { LocalStrategy } from './strategies/local.strategy';
import { JwtModule } from '@nestjs/jwt';
...
@Module({
	imports: [UsersModule, PassportModule, JwtModule.register({})],
	controllers: [AuthController],
	providers: [ AuthService, LocalStrategy ]
  ...

Nếu các bạn gặp lỗi "Unknown authentication strategy" thường là do 2 nguyên nhân:

 • Strategy name ở guard và strategy không trùng khớp với nhau.
 • Quên không để strategy vào provider.

Tất cả đã hoàn thiện, mình sẽ thử login với account vừa tạo khi nảy để kiểm tra kết quả, POST http://localhost:3333/auth/sign-in.

 • Khi thông tin không chính xác

image.png

 • Khi thông tin chính xác

image.png

Vậy là chúng ta đã xong phần đăng nhập với passport-local, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần xác thực tính hợp lệ token với passport-jwt để xem user có quyền truy cập vào API hay không.

4. Cài đặt Passport-jwt

Khi đã có token, user sẽ dùng token đó để truy vấn API, chúng ta sẽ dùng passport-jwt để tự động kiểm tra tính hợp lệ của token mà user gửi lên.

Như đã nói ở trên nếu không dùng passport thì chúng ta phải tự viết 1 guard hoặc middleware để verify token, việc đó ít nhiều sẽ tốn thời gian và đôi khi nếu chúng ta sử dụng không đúng cách có thể làm giảm performance.

Tiến hành cài đặt

 • npm install --save passport-jwt

 • npm install --save-dev @types/passport-jwt

4.1 Verify access token

Quá trình verify token được triển khai như hình bên dưới:

 • Request sẽ đến guard JwtAccessTokenGuard đầu tiên, tương tự với LocalAuthGuard nó được kế thừa từ @nestjs/passport kèm stategy name jwt.
 • Tương ứng với strategy name jwt thì strategy JwtAccessTokenStrategy sẽ được kích hoạt. Nhận vào thông tin đăng nhập từ request và tiến hành verify token dựa theo secret key được cung cấp trong constructor. Nếu token hợp lệ sẽ chuyển đến method validate ngược lại trả về lỗi 401 Unauthorized.
 • Method validate: đến đây thì user đã được xác thực, chúng ta sẽ lấy ra thông tin đầy đủ của user dựa theo user_id trong payload của token. Sau đó chuyển đến logic bên trong method handler của Controller.

Nội dung các file ở trên như sau:

 • Strategy:
import { UsersService } from '@modules/users/users.service';
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { ConfigService } from '@nestjs/config';
import { PassportStrategy } from '@nestjs/passport';
import { ExtractJwt, Strategy } from 'passport-jwt';
import { TokenPayload } from '../interfaces/token.interface';

@Injectable()
export class JwtAccessTokenStrategy extends PassportStrategy(Strategy) {
	constructor(
		private readonly users_service: UsersService,
	) {
		super({
			jwtFromRequest: ExtractJwt.fromAuthHeaderAsBearerToken(),
			ignoreExpiration: false,
			secretOrKey: 'access_token_secret',
		});
	}

	async validate(payload: TokenPayload) {
		return await this.users_service.findOne(payload.user_id);
	}
}
 • Giải thích:

  • jwtFromRequest: nhận vào function có chức năng retrieve token từ request. Chúng ta dùng ExtractJwt.fromAuthHeaderAsBearerToken để lấy jwt token từ headers Authorization. Tùy theo nhu cầu dự án các bạn có thể lấy ra token từ các nơi khác dựa theo các method cung cấp bởi ExtractJwt như: fromBodyField, fromUrlQueryParameter, fromExtractors,...
  • ignoreExpiration: nếu là true thì token hợp lệ nhưng hết hạn vẫn có thể sử dụng để truy cập.
  • secretOrKey: secret key cho khóa đối xứng hoặc public key cho khóa bất đối xứng. Passport-jwt sẽ dùng key này để giải mã và verify token.
 • Guard:

import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

@Injectable()
export class JwtAccessTokenGuard extends AuthGuard('jwt') {}
 • Giải thích: tương tự với LocalAuthGuard giá trị mặc định nếu không khai báo strategy name của JwtStrategyjwt, do chúng ta không khai báo ở JwtAccessTokenStrategy nên chỉ cần để giá trị mặc định là jwt.
 • Thêm JwtAccessTokenStrategy vừa tạo vào provider của AuthModule để triển khai strategy này.
import { JwtAccessTokenStrategy } from './strategies/jwt-access-token.strategy';
...
@Module({
	...
	providers: [ AuthService, LocalStrategy, JwtAccessTokenStrategy ]
  ...

Việc cấu hình chỉ đơn giản vậy thôi, giờ chúng ta sẽ tích hợp vào API findAll của UserController để kiểm tra xem đã hoạt động hay chưa.

...
  @SerializeOptions({
		excludePrefixes: ['first', 'last'],
	})
	@Get()
	@UseGuards(JwtAccessTokenGuard) // Thêm vào đây
	findAll() {
		return this.users_service.findAll();
	}
  ...

Truy cập http://localhost:3333/users để xem kết quả

 • Không thêm access token hoặc token không hợp lệ

image.png

 • Thêm access token vừa tạo từ API login

image.png

4.2 Sử dụng JWT cho phạm vi controller

Trong một số trường hợp, khi hầu hết các API của 1 module đều cần xác thực thì việc thêm vào cho từng method handler sẽ mất thời gian và gây lặp code không cần thiết. Để giải quyết vấn đề đó, thay vì thêm vào cho từng method handler chúng ta sẽ thêm cho controller để áp dụng cho module đó hoặc phạm vi rộng hơn nữa là dùng APP_GUARD cho tất cả các module.

Ví dụ chúng ta sẽ thêm vào authentication cho toàn bộ API của module Topic ngoại trừ API findAll (GET /topics).

...
@Controller('topics')
@UseGuards(JwtAccessTokenGuard)
export class TopicsController { ... }

Với kiến thức về guard thì chúng ta đã biết nó sẽ được áp dụng cho toàn bộ controller, vậy làm sao để giải quyết được yêu cầu thứ 2 là loại bỏ xác thực cho API findAll (GET /topics).

4.3 Decorator bypass authentication

Để loại bỏ authentication cho 1 API cụ thể chúng ta sẽ tạo ra decorator sử dụng SetMetadata decorator factory function.

import { SetMetadata } from '@nestjs/common';

export const IS_PUBLIC_KEY = 'isPublic';
export const Public = () => SetMetadata(IS_PUBLIC_KEY, true);

Sau đó chúng ta cần cập nhật thêm cho JwtAccessTokenGuard để thêm vào một phần logic authentication

import { ExecutionContext, Injectable } from '@nestjs/common';
import { Reflector } from '@nestjs/core';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';
import { Observable } from 'rxjs';
import { IS_PUBLIC_KEY } from 'src/decorators/auth.decorators';

@Injectable()
export class JwtAccessTokenGuard extends AuthGuard('jwt') {
	constructor(private reflector: Reflector) {
		super();
	}
	canActivate(
		context: ExecutionContext,
	): boolean | Promise<boolean> | Observable<boolean> {
		const isPublic = this.reflector.getAllAndOverride<boolean>(IS_PUBLIC_KEY, [
			context.getHandler(),
			context.getClass(),
		]);
		if (isPublic) {
			return true;
		}
		return super.canActivate(context);
	}
}

Giải thích:

 • Public decorator chúng ta đã assign metadata isPublic với giá trị true vào method handle. Lưu ý việc assign này được thực hiện ở build time.
 • JwtAccessTokenGuard sẽ override lại method canActive và như tên của nó method này sẽ được gọi khi request đến guard và trước khi đến strategy. Nếu kết quả return là true thì sẽ được phép truy cập API mà không cần trigger strategy.
 • Bên trong method canActive mình dùng reflector kết hợp với context để lấy ra metadata mà chúng ta đã assign bằng decorator Public (trong trường hợp API findAll thì context.getHandler() sẽ là tên method handle findAllcontext.getClass() là tên controller TopicsController)

Thêm decorator cho API findAll

...
@Controller('topics')
@UseGuards(JwtAccessTokenGuard)
export class TopicsController { 
  ...
	@Get()
	@Public() // <=== Thêm vào đây
	findAll() {
		return this.topicsService.findAll();
	}
  ...

Tiến hành kiểm tra xem mọi thứ đã hoạt động chưa

image.png

image.png

Có thể thấy kết quả đã như chúng ta mong đợi, API findAll đã được public, không cần token vẫn có thể truy cập.

4.4 API Refresh Token

Việc xử lí logic refresh token như sau:

 • Request sẽ đến JwtRefreshTokenGuard đầu tiên, tương tự với 2 guard ở trên nó được kế thừa từ @nestjs/passport kèm stategy name jwt-refresh-token.
 • Tương ứng với strategy name jwt-refresh-token từ JwtRefreshTokenGuard thì JwtRefreshTokenStrategy được kích hoạt. Logic verify ở đây sẽ tương tự với JwtAccessTokenStrategy.
 • Ở method validate chúng ta cần lấy refresh token từ request gửi đến để so sánh xem có trùng khớp với token chúng ta đã lưu trong database hay không.
 • Sau khi xác nhận token trùng khớp sẽ chuyển đến logic bên trong method refreshAccessToken để tạo access_token mới trả về cho user.

Chúng ta sẽ đi vào nội dung các file trên để tìm hiểu chi tiết hơn

 • Trước tiên chúng ta cần thêm vào logic lưu refresh token của user vào database sau khi họ đăng ký hoặc đăng nhập
  ...
  async signUp(sign_up_dto: SignUpDto) {
		try {
			...
			const refresh_token = this.generateRefreshToken({
				user_id: user._id.toString(),
			});
			await this.storeRefreshToken(user._id.toString(), refresh_token);
			return {
				access_token: this.generateAccessToken({
					user_id: user._id.toString(),
				}),
				refresh_token,
			};
		} catch (error) {
			throw error;
		}
	}
  
  async signIn(user_id: string) {
		try {
			const access_token = this.generateAccessToken({
				user_id,
			});
			const refresh_token = this.generateRefreshToken({
				user_id,
			});
			await this.storeRefreshToken(user_id, refresh_token);
			return {
				access_token,
				refresh_token,
			};
		} catch (error) {
			throw error;
		}
	}
  
  async storeRefreshToken(user_id: string, token: string): Promise<void> {
		try {
			const hashed_token = await bcrypt.hash(token, this.SALT_ROUND);
			await this.users_service.setCurrentRefreshToken(user_id, hashed_token);
		} catch (error) {
			throw error;
		}
	}
  ...
 • Strategy:
import { Request } from 'express';
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { ConfigService } from '@nestjs/config';
import { PassportStrategy } from '@nestjs/passport';
import { ExtractJwt, Strategy } from 'passport-jwt';
import { AuthService } from '../auth.service';
import { TokenPayload } from '../interfaces/token.interface';

@Injectable()
export class JwtRefreshTokenStrategy extends PassportStrategy(
	Strategy,
	'refresh_token',
) {
	constructor(
		private readonly auth_service: AuthService,
	) {
		super({
			jwtFromRequest: ExtractJwt.fromAuthHeaderAsBearerToken(),
			ignoreExpiration: false,
			secretOrKey: 'refresh_token_secret',
			passReqToCallback: true,
		});
	}

	async validate(request: Request, payload: TokenPayload) {
		return await this.auth_service.getUserIfRefreshTokenMatched(
			payload.user_id,
			request.headers.authorization.split('Bearer ')[1],
		);
	}
}
...
  async getUserIfRefreshTokenMatched(
		user_id: string,
		refresh_token: string,
	): Promise<User> {
		try {
			const user = await this.users_service.findOneByCondition({
				_id: user_id,
			});
			if (!user) {
				throw new UnauthorizedException();
			}
			await this.verifyPlainContentWithHashedContent(
				refresh_token,
				user.current_refresh_token,
			);
			return user;
		} catch (error) {
			throw error;
		}
	}
  ...

 • Giải thích:

  • passReqToCallback: chúng ta thêm vào option này để truyền thông tin request vào method validate. Do đó ở method validate chúng ta sẽ có thêm thông tin request thay vì chỉ có payload của token. Từ request chúng ta lấy ra refresh token. Vì token chúng ta dùng có dạng Bearer {token} nên chúng ta cần xử lý để lấy ra chính xác nội dung token.
  • Chúng ta lấy ra thông tin user và dùng bcrypt để kiểm tra với hashed refresh token được lưu trong database ở method getUserIfRefreshTokenMatched.
 • Sau khi verify token và kiểm tra với database hợp lệ thì chúng ta sẽ trả về access_token mới cho user.

...
  @UseGuards(JwtRefreshTokenGuard)
	@Post('refresh')
	async refreshAccessToken(@Req() request: RequestWithUser) {
		const { user } = request;
		const access_token = this.auth_service.generateAccessToken({
			user_id: user._id.toString(),
		});
		return {
			access_token,
		};
	}
  ...

Tiến hành gọi API POST http://localhost:3333/auth/refresh để kiểm tra kết quả:

 • Thử dùng access token để gọi

image.png

 • Dùng refresh token để gọi

image.png

Lưu ý quan trọng: package bcryptjs có giới hạn max length là 72 bytes, vì thế khi dùng refresh_token để hash thì các ký tự dư sẽ bị cắt bỏ, dẫn đến tình trạng so sánh luôn trả về true vì phần đầu (header) của refresh token luôn luôn giống nhau. Hậu quả làm cho token cũ hay mới đều có thể generate access_token, để khắc phục chúng ta sẽ dùng method scrypt của node:crypto thay cho bcrypt, mình sẽ bổ sung cách khắc phục sớm nhất có thể ở phần dưới. - Cảm ơn góp ý của bạn Đào Văn Quyền

4.5 Authorization

Phân quyền cũng là một phần không thể thiếu trong dự án của chúng ta, mình sẽ lấy ví dụ ở module user khi muốn xóa user thì bắt buộc phải là Admin. Quá trình triển khai sẽ như bên dưới:

 • Đầu tiên chúng ta cần tạo decorator để set metadata cho method handler. Tương tự với decorator Public ở trên, chúng ta sẽ dùng để lấy ra các role được phép truy cập vào method handler đó.
 • Do thông tin user đang đăng nhập ở JwtAccessTokenGuard hiện tại chưa có thông tin role nên cần chỉnh sửa lại để thêm vào.
 • Sau đó chúng ta tạo thêm guard mang tên RolesGuard để triển khai logic so sánh role. Bên trong guard này sẽ lấy thông tin các role được phép truy cập từ metadata và kiểm tra xem user đang đăng nhập có nằm trong danh sách role vừa lấy ra không.

Nội dung file lần lượt theo trình tự như sau:

 • Roles decorator:
import { SetMetadata } from '@nestjs/common';

export const ROLES = 'roles';
export const Roles = (...roles: string[]) => SetMetadata(ROLES, roles);
 • Cập nhật lại method get user trong JwtAccessTokenGuard. Mình sẽ tập trung vào logic authorization nên nội dung method getUserWithRole các bạn có thể copy từ repo của mình ở đây.
...
export class JwtAccessTokenStrategy extends PassportStrategy(Strategy) {
  ...
  async validate(payload: TokenPayload) {
		return await this.users_service.getUserWithRole(payload.user_id);
    // user có dạng: user: {..., role: 'User'}
	}
  ...
 • Tạo RolesGuard:
import { CanActivate, ExecutionContext, Injectable } from '@nestjs/common';
import { Reflector } from '@nestjs/core';
import { Observable } from 'rxjs';
import { ROLES } from 'src/decorators/roles.decorator';
import { RequestWithUser } from 'src/types/requests.type';

@Injectable()
export class RolesGuard implements CanActivate {
	constructor(private readonly refector: Reflector) {}

	canActivate(
		context: ExecutionContext,
	): boolean | Promise<boolean> | Observable<boolean> {
		const roles: string[] = this.refector.getAllAndOverride(ROLES, [
			context.getHandler(),
			context.getClass(),
		]);
		const request: RequestWithUser = context.switchToHttp().getRequest();
		return roles.includes(request.user.role as unknown as string);
	}
}
 • Giải thích:
  • Biến roles là thông tin từ metadata
  • Chúng ta lấy ra thông tin user trả về từ method validate trong request bằng cách dùng method getRequest từ context.

Do mình không tạo interface mới cho request dạng này nên mới phải ép kiểu role về unknown sau đó đến string. Các bạn có thể tạo interface để cho code rõ ràng minh bạch hơn.

 • Cuối cùng kết hợp mọi thứ vào API xóa user:
import { Roles } from 'src/decorators/roles.decorator';
import { RolesGuard } from '@modules/auth/guards/roles.guard';
import { USER_ROLE } from '@modules/user-roles/entities/user-role.entity';
...
	@Delete(':id')
	@Roles(USER_ROLE.ADMIN)
	@UseGuards(RolesGuard)
	@UseGuards(JwtAccessTokenGuard)
	remove(@Param('id') id: string) {
		return this.users_service.remove(id);
	}

Lưu ý quan trọng: RolesGuard bắt buộc phải được đặt ở trên JwtAccessTokenGuard để có thể lấy ra thông tin user đang đăng nhập. Vì theo Request Lifecycle các guard nằm trong cùng scope sẽ được thực thi từ dưới lên, do đó JwtAccessTokenGuard cần đặt ở dưới để xử lý lấy ra user truyền vào request sau đó RolesGuard mới có thể lấy ra sử dụng.

Vậy là chúng ta đã phân quyền xong, nếu dự án các bạn có thêm các quyền khác thì có thể triển khai mở rộng dựa vào đây. Bài viết đang hơi dài nên các bạn hãy giúp mình test phần này. Nếu có lỗi gì hay comment bên dưới để chúng ta cùng giải quyết.

5. Khóa bất đối xứng

5.1 Tại sao dùng khóa bất đối xứng?

Từ đầu bài viết đến giờ chúng ta đã dùng secret key để mã hóa và giải mã token, đó gọi là khóa đối xứng, còn một loại khóa nữa cũng thường được sử dụng đó là khóa bất đối xứng. Chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về 2 loại khóa này với JWT:

 • Khóa đối xứng: sử dụng cùng một secret key để signverify JWT. Khi sử dụng khóa đối xứng, sẽ sử dụng cùng một secret key để tạo và xác thực JWT. Vì vậy, nó được coi là nhanh và hiệu quả nhưng không thể sử dụng để thực hiện xác thực đối với bên thứ ba.

 • Khóa bất đối xứng: sử dụng hai khóa: public key và private key. Khi sử dụng khóa bất đối xứng, chúng ta sử dụng private key để sign JWT và public key để verify JWT. Tính toàn vẹn của dữ liệu được đảm bảo bởi private key, trong khi tính xác thực của bên thứ ba được đảm bảo bởi public key. Tuy nhiên, việc sử dụng khóa bất đối xứng thường gây ra tốn kém về mặt thời gian và tài nguyên hơn so với sử dụng khóa đối xứng.

5.2 Cách sử dụng

Có nhiều cách để tạo ra các cặp key bất đối xứng (OpenSSL, node-rsa, ...), tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ tận dụng package node:crypto vừa mới được hoàn thiện ở NodeJS version 19 để tạo ra 2 cặp key cho 2 trường hợp là access token và refresh token.

Package node:crypto có sẵn trong NodeJS các version sau này nên chúng ta không cần cài đặt.

import * as crypto from 'node:crypto';
import * as path from 'node:path';
import * as fs from 'fs';

function checkExistFolder(name: string) {
	const check_path = path.join(__dirname, `../../${name}`);
	!fs.existsSync(check_path) && fs.mkdir(check_path, (err) => err);
}
function getAccessTokenKeyPair() {
	checkExistFolder('secure');
	const access_token_private_key_path = path.join(
		__dirname,
		'../../secure/access_token_private.key',
	);
	const access_token_public_key_path = path.join(
		__dirname,
		'../../secure/access_token_public.key',
	);
	// Kiểm tra xem file khóa đã tồn tại chưa
	const access_token_private_key_exists = fs.existsSync(
		access_token_private_key_path,
	);
	const access_token_public_key_exists = fs.existsSync(
		access_token_public_key_path,
	);
	if (!access_token_private_key_exists || !access_token_public_key_exists) {
		// Nếu file khóa không tồn tại, tạo cặp khóa mới
		const { privateKey, publicKey } = crypto.generateKeyPairSync('rsa', {
			modulusLength: 2048,
			publicKeyEncoding: {
				type: 'spki',
				format: 'pem',
			},
			privateKeyEncoding: {
				type: 'pkcs8',
				format: 'pem',
			},
		});

		// Lưu khóa bí mật và khóa công khai vào file
		fs.writeFileSync(access_token_private_key_path, privateKey);
		fs.writeFileSync(access_token_public_key_path, publicKey);
	}

	// Đọc khóa bí mật và khóa công khai từ file
	const access_token_private_key = fs.readFileSync(
		access_token_private_key_path,
		'utf-8',
	);
	const access_token_public_key = fs.readFileSync(
		access_token_public_key_path,
		'utf-8',
	);
	return {
		access_token_private_key,
		access_token_public_key,
	};
}

function getRefreshTokenKeyPair() {
	checkExistFolder('secure');
	const refresh_token_private_key_path = path.join(
		__dirname,
		'../../secure/refresh_token_private.key',
	);
	const refresh_token_public_key_path = path.join(
		__dirname,
		'../../secure/refresh_token_public.key',
	);
	// Kiểm tra xem file khóa đã tồn tại chưa
	const refresh_token_private_key_exists = fs.existsSync(
		refresh_token_private_key_path,
	);
	const refresh_token_public_key_exists = fs.existsSync(
		refresh_token_public_key_path,
	);
	if (!refresh_token_private_key_exists || !refresh_token_public_key_exists) {
		// Nếu file khóa không tồn tại, tạo cặp khóa mới
		const { privateKey, publicKey } = crypto.generateKeyPairSync('rsa', {
			modulusLength: 2048,
			publicKeyEncoding: {
				type: 'spki',
				format: 'pem',
			},
			privateKeyEncoding: {
				type: 'pkcs8',
				format: 'pem',
			},
		});

		// Lưu khóa bí mật và khóa công khai vào file
		fs.writeFileSync(refresh_token_private_key_path, privateKey);
		fs.writeFileSync(refresh_token_public_key_path, publicKey);
	}

	// Đọc khóa bí mật và khóa công khai từ file
	const refresh_token_private_key = fs.readFileSync(
		refresh_token_private_key_path,
		'utf-8',
	);
	const refresh_token_public_key = fs.readFileSync(
		refresh_token_public_key_path,
		'utf-8',
	);
	return {
		refresh_token_private_key,
		refresh_token_public_key,
	};
}

export const { access_token_private_key, access_token_public_key } =
	getAccessTokenKeyPair();

export const { refresh_token_private_key, refresh_token_public_key } =
	getRefreshTokenKeyPair();
 • Giải thích:
  • Mình sẽ cho lưu các cặp key ở cùng level với thư mục src để sau này khi deploy sẽ dễ quản lí hơn. Chúng ta sẽ kiểm tra xem thư mục secure có tồn tại hay không, nếu không thì dùng fs để tạo.
  • Chúng ta cũng sẽ kiểm tra xem các cặp key đã tồn tại hay chưa, nếu chưa thì sẽ tạo mới còn không thì sẽ đọc từ file và sử dụng.
  • Để tạo ra các cặp key từ node:crypto chúng ta sử dụng method generateKeyPairSync với các parameter như sau:
   • rsa: thuật toán dùng để tạo key. Hiện tại support các thuật toán sau: RSA, RSA-PSS, DSA, EC, Ed25519, Ed448, X25519, X448, and DH
   • modulusLength: kích thước khóa tính bằng bits (RSA, DSA). Khuyến nghị dùng 4096, mình dùng 2048 để giảm độ dài token lại cho các bạn dễ quan sát.
   • publicKeyEncodingprivateKeyEncoding là tùy chọn để chỉ định định dạng và kiểu mã hóa của khóa được tạo ra:
    • type: 'spki' chỉ định kiểu mã hóa khóa công khai, trong trường hợp này là "SubjectPublicKeyInfo".
    • type: 'pkcs8' chỉ định kiểu mã hóa khóa bí mật, trong trường hợp này là "Private-Key Information Syntax Standard #8".
    • format: 'pem' chỉ định định dạng mã hóa, trong trường hợp này là "Privacy-Enhanced Mail (PEM)".

Để tránh việc đọc các key từ file lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta sẽ gọi một lần và export giá trị các key ra.

Sau khi đã có các cặp key chúng ta sẽ thay đổi lại cho các hàm sign token ứng với các private key tương ứng

import { access_token_private_key, refresh_token_private_key } from src/constraints/jwt.constraint';
...
  generateAccessToken(payload: TokenPayload) {
		return this.jwt_service.sign(payload, {
			algorithm: 'RS256',
			privateKey: access_token_private_key,
      // secret: 'access_token_secret',
			expiresIn: `${this.config_service.get<string>(
				'JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRATION_TIME',
			)}s`,
		});
	}

	generateRefreshToken(payload: TokenPayload) {
		return this.jwt_service.sign(payload, {
			algorithm: 'RS256',
			privateKey: refresh_token_private_key
      // secret: 'refresh_token_secret',
			expiresIn: `${this.config_service.get<string>(
				'JWT_REFRESH_TOKEN_EXPIRATION_TIME',
			)}s`,
		});
	}
 • Giải thích:
  • Chúng ta sẽ chuyển từ dùng option secret sang private key, và nội dung sẽ là private key được tạo ở trên.
  • algorithm: 'RS256' do sử dụng khóa bất đối xứng nên chúng ta cần chỉ định đúng thuật toán. Nếu không sẽ gặp lỗi secretOrPrivateKey must be a symmetric key when using HS256

Tiến hành gọi lại API POST http://localhost:3333/auth/sign-in để kiểm tra, có thể thấy độ dài token đã thay đổi so với khi nảy chúng ta tạo với khóa đối xứng.

image.png

Lấy token vừa tạo gọi API GET http://localhost:3333/users.

image.png

Chúng ta sẽ gặp lỗi 401 do chưa cập nhật lại key để verify cho JWT.

import { access_token_public_key } from 'src/constraints/jwt.constraint';
...
@Injectable()
export class JwtAccessTokenStrategy extends PassportStrategy(Strategy) {
	constructor(private readonly users_service: UsersService) {
		super({
			jwtFromRequest: ExtractJwt.fromAuthHeaderAsBearerToken(),
			ignoreExpiration: true,
			secretOrKey: access_token_public_key,
		});
	}
...

Thử lại với API GET http://localhost:3333/users. Kết quả thành công như bên dưới. Các bạn nhớ chỉnh lại key cho JwtRefreshTokenStrategy.

image.png

Vậy là chúng ta đã cài đặt xong khóa bất đối xứng cho JWT. Các bạn có thể thấy chúng ta dùng access_token_private_key để sign và dùng access_token_public_key để verify token.

6. Các trường hợp cần quan tâm

Dưới đây là một số trường hợp các bạn có thể gặp phải, mình sẽ đưa ra hướng giải quyết và sau này nếu có thời gian mình sẽ cập nhật thêm ví dụ.

6.1 Xử lí khi token bị leak

Đây là trường hợp thường thấy, bằng cách nào đó hacker có được token (access token hoặc refresh token) của người dùng. Để ngăn chặn vấn đề đó thì việc đổi secret key hay private key là không hay, vì nó có thể làm token của tất cả user khác bị invalid.

Cách giải quyết theo cá nhân mình thì chúng ta sẽ tạo một collection(table) để lưu các blacklist token. Khi đó các token nằm trong danh sách này sẽ không thể truy cập vào API. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý việc này sẽ làm giảm hiệu năng đi một tí vì chúng ta phải tốn thêm một bước kiểm tra token có nằm trong blacklist hay không.

Để cải thiện tốc độ truy vấn blacklist token chúng ta có thể đặt cronjob hoặc ttl cho các record trong database gần với thời gian tồn tại của token để tự động xóa các token đã hết hạn.

6.2 Xử lí token cũ khi user đổi password hoặc bị admin delete block

Trường hợp này ít gặp hơn nhưng vẫn cần được quan tâm. Khi user đổi password xong hoặc vì lý do nào đó admin block account của user, cặp token của họ vẫn còn tồn tại, đặc biệt là với refresh token.

Chúng ta có thể giải quyết vấn đề trên bằng blacklisting như trường hợp trên hoặc dùng property iat hay thời gian token được tạo của JWT. Cụ thể chúng ta sẽ có một property để biểu thị thời gian user đổi password hoặc bị block, khi có request validate API chúng ta sẽ lấy ra iat từ token và so sánh với thời gian đổi password hoặc bị block của user, nếu thời gian tạo token là sau khoảng thời gian đó thì hợp lệ.

Trên đây là các trường hợp mình thấy cần lưu ý khi chúng ta lập trình với JWT, nếu các bạn có thêm trường hợp nào cần nhắc nhở mọi người thì hãy comment bên dưới để mình thêm vào nha.

Kết luận

Chúng ta đã hoàn thành cấu hình authentication cho dự án với JWT. Ở bài viết này chúng ta đã đi qua khái niệm về JWT, các thành phần cũng như cách thức mà JWT verify token bên trong nó. Kế đến chúng ta cũng đã triển khai thành công logic access token và refresh token kết hợp với Passport.js. Ngoài ra chúng ta đã phân quyền cho các API ứng với các role cụ thể có trong dự án. Cuối cùng là tìm hiểu về khái niệm và cách triển khai khóa bất đối xứng sử dụng package node:crypto để tăng tính linh hoạt của JWT trong quá trình phát triển dự án.

Bài viết tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về API documentation mà hầu như mọi người đều nghe qua, đó là Swagger. Tuy nhiên mình sẽ đi sâu vào cách dùng Swagger để viết một API documentation chuyên nghiệp và đầy đủ nhất, để giúp người sử dụng có thể hiểu rõ và nắm bắt được nội dung chúng ta phát triển cho từng API.

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian đọc bài viết, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình lập trình của bản thân.

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.