+15

NestJS: Xây dựng project tích hợp TypeORM, Repository Pattern

Giới thiệu

Nếu bạn đã làm hoặc đọc qua về Laravel, Spring boot thì không lạ lẫm gì với Repository Pattern. Có rất nhiều bài viết nói về lý do sử dụng, lợi ích rồi nên trong bài viết này, mình sẽ build một module demo sử dụng NestJS framework kết hợp với TypeORM, MySQL.

Tích hợp TypeORM

Cài đặt dependencies

Để tích hợp TypeORM với Nest:

$ npm install --save @nestjs/typeorm typeorm mysql

Tích hợp vào project

Để tích hợp với Nest, chúng ta sẽ thêm vào file app.module.ts của Project

TypeOrmModule.forRoot({
   type: 'mysql',
   host: 'localhost',
   port: 3306,
   username: 'root',
   password: 'root',
   database: 'test',
   entities: [],
}),

Các option trên đều là cái option cơ bản của TypeORM, các bạn có thể tham khảo tại đây để tìm hiểu rõ hơn và tùy biến nhé https://typeorm.io/#/connection-options

Database migration

Với các ORM Framework/lib, database migration là phần không thể thiếu được, tiếp theo mình sẽ tiếp tục tích hợp thêm phần migration Tạo file ormconfig.ts

export = {
 host: process.env.DATABASE_HOST,
 type: 'mysql',
 port: process.env.DATABASE_PORT,
 username: process.env.DATABASE_USERNAME,
 password: process.env.DATABASE_PASSWORD,
 database: process.env.DATABASE_DB_NAME,
 migrations: [
  'src/database/migrations/*.ts',
 ],
 cli: {
  migrationsDir: 'src/database/migrations',
 },
};

Trong đó:

 1. migrations: Chỉ định cho TypeORM biết thư mục chứa file migration
 2. cli/migrationsDir: Chỉ định thư mục chưa file migration khi tạo file với CLI

Thêm CLI command

Chúng ta thêm 3 script vào file package.json:

"migrate:create": "ts-node ./node_modules/typeorm/cli.js migration:create -n",
"migrate:up": "ts-node ./node_modules/typeorm/cli.js migration:run",
"migrate:down": "ts-node ./node_modules/typeorm/cli.js migration:revert"

Migration, Model, Repository

Tạo base Service

Với các project áp dụng Repository Pattern, chúng ta thường sẽ có thêm một lớp Service để xử lý các logic liên quan đến nghiệp vụ. Trước tiên mình sẽ tạo base Interface Tạo file i.base.service.ts

import { EntityId } from 'typeorm/repository/EntityId'
import { DeleteResult } from 'typeorm'

export interface IBaseService<T> {
 index(): Promise<T[]>

 findById(id: EntityId): Promise<T>

 findByIds(id: [EntityId]): Promise<T[]>

 store(data: any): Promise<T>

 update(id: EntityId, data: any): Promise<T>

 delete(id: EntityId): Promise<DeleteResult>
}

Trong này mình sẽ định nghĩa sẵn một số method thường hay được sử dụng, vì là base nên cả classinterface mình sẽ sử dụng Generics

Tạo file base.service.ts

import { BaseEntity, DeleteResult, Repository } from 'typeorm'
import { IBaseService } from './i.base.service'
import { EntityId } from 'typeorm/repository/EntityId'
import { LoggerService } from './logger/custom.logger'

export class BaseService<T extends BaseEntity, R extends Repository<T>> implements IBaseService<T> {
 protected readonly repository: R
 protected readonly logger: LoggerService

 constructor(repository: R, logger: LoggerService) {
  this.repository = repository
  this.logger = logger
 }

 index(): Promise<T[]> {
  return this.repository.find()
 }

 findById(id: EntityId): Promise<T> {
  return this.repository.findOne(id)
 }

 findByIds(ids: [EntityId]): Promise<T[]> {
  return this.repository.findByIds(ids)
 }

 store(data: any): Promise<T> {
  return this.repository.save(data)
 }

 async update(id: EntityId, data: any): Promise<T> {
  await this.repository.update(id, data)
  return this.findById(id)
 }

 delete(id: EntityId): Promise<DeleteResult> {
  return this.repository.delete(id)
 }
}

Class BaseService sẽ implement từ interface BaseService, trong đó:

Type Desc
T Đại diện cho Model
R Đại diện cho Repository

Tạo sample module, model

Sau khi tích hợp và config xong, chúng ta sẽ tạo một sample module các bạn nhé

Migration

npm run migrate:create create-users-table

Sau khi chạy xong chúng ta sẽ thêm cái cột vào file migration (tại thư mục database/migration)

import { MigrationInterface, QueryRunner, Table } from 'typeorm'

export class CreateUsersTable1592555965808 implements MigrationInterface {

 public async up(queryRunner: QueryRunner): Promise<void> {
  await queryRunner.createTable(new Table({
   name: 'users',
   columns: [
    {
     name: 'id',
     type: 'int',
     isPrimary: true,
     isGenerated: true,
     generationStrategy: 'increment',
    },
    {
     name: 'email',
     type: 'varchar',
     isUnique: true,
    },
    {
     name: 'firstName',
     type: 'varchar',
    },
    {
     name: 'lastName',
     type: 'varchar',
    },
    {
     name: 'password',
     type: 'varchar',
    },
    {
     name: 'isActive',
     type: 'tinyInt',
     default: 1,
    },
    {
     name: 'createdAt',
     type: 'datetime',
     default: 'now()',
     isNullable: true,
    },
    {
     name: 'updatedAt',
     type: 'datetime',
     default: 'now()',
     isNullable: true,
    },
   ],
  }))
 }

 public async down(queryRunner: QueryRunner): Promise<void> {
  await queryRunner.dropTable('users')
 }
}

Cuối cùng chạy command để migrate nào

npm run migrate:up

Tạo module

Lúc này chúng ta sẽ tạo thêm modules users

nest g module service users

Tạo Model

Tạo file user.entity.ts

import { BaseEntity, Column, CreateDateColumn, Entity, PrimaryGeneratedColumn, Unique, UpdateDateColumn } from 'typeorm'
import { Exclude, Expose } from 'class-transformer'

@Entity({ name: 'users' })
export class User extends BaseEntity {
 @PrimaryGeneratedColumn()
 id: number

 @Unique(['email'])
 @Column()
 email: string

 @Column()
 firstName: string

 @Column()
 lastName: string

 @Exclude()
 @Column()
 password: string

 @Column({ default: true })
 isActive: boolean

 @CreateDateColumn({
  default: `now()`,
  nullable: true,
 })
 createdAt: string

 @UpdateDateColumn({
  default: `now()`,
  nullable: true,
 })
 updatedAt: string

 constructor(partial: Partial<User>) {
  super()
  Object.assign(this, partial)
 }

 @Expose()
 get fullName(): string {
  return `${this.firstName} ${this.lastName}`
 }
}

Tạo UserRepository

Sau khi đã có model, chúng ta sẽ tạo tiếp class Repository

import { EntityRepository, Repository } from 'typeorm'
import { User } from './user.entity'

@EntityRepository(User)
export class UserRepository extends Repository<User> {
 getInactiveUsers(): Promise<User[]> {
  return this.createQueryBuilder()
   .where('isActive = :active', { active: false })
   .getMany()
 }
}

Lúc này chúng ta cần Extend lại Base Repository của TypeORM, và thêm Decorator @EntityRepository(User)

Tạo UserService

import { User } from './user.entity'
import { UserRepository } from './user.repository'
import { Injectable } from '@nestjs/common'
import { BaseService } from '../base.service'
import { LoggerService } from '../logger/custom.logger'

@Injectable()
export class UserService extends BaseService<User, UserRepository> {
 constructor(repository: UserRepository, logger: LoggerService) {
  super(repository, logger)
 }

 findByEmail(email: string): Promise<User | null> {
  return this.repository.findOne({ email: email })
 }

 getInactiveUsers(): Promise<User[]> {
  return this.repository.getInactiveUsers()
 }
}

Class UserService sẽ extend từ BaseService, trong đó UserRepositoryLoggerService sẽ được inject vào constructor thông qua decorator @Injectable(). Ngoài những method được extend từ BaseService, mình đã define thêm 2 method nữa là findByEmailgetInactiveUsers

User Module và User repository module

Sau khi xong xuôi từ Service, Repository, chúng ta sẽ tạo module để có thể Inject vào Module, Service khác,... user.module.ts

import { Module } from '@nestjs/common'
import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm'
import { UserRepository } from './user.repository'

@Module({
 imports: [
  TypeOrmModule.forFeature([
   UserRepository,
  ]),
 ],
 providers: [],
 exports: [
  TypeOrmModule,
 ],
})
export class UserModule {
}

user-http.module.ts

import { Module } from '@nestjs/common'
import { UserModule } from './user.module'
import { UserService } from './user.service'
import { UserController } from './user.controller'
import { ConfigService } from '@nestjs/config'
import { LoggerService } from '../logger/custom.logger'

@Module({
 imports: [UserModule, ConfigService, LoggerService],
 providers: [UserService],
 exports: [UserService],
 controllers: [UserController],
})
export class UserHttpModule {
}

UserController

Đến bước này chúng ta chỉ cần tạo controller, Inject UserService vào và sử dụng một cách bình thường user.controller.ts

import {
 Body,
 ClassSerializerInterceptor,
 Controller,
 Delete,
 Get,
 NotFoundException,
 Param,
 Post,
 Put,
 UseGuards,
 UseInterceptors,
} from '@nestjs/common'
import { User } from './user.entity'
import { UserService } from './user.service'
import { CreateUserDto } from './dto/create-user.dto'
import { EntityId } from 'typeorm/repository/EntityId'
import { plainToClass } from 'class-transformer'
import { UpdateUserDto } from './dto/update-user.dto'
import { DeleteResult } from 'typeorm/index'
import { JwtAuthGuard } from '../auth/guards/jwt-auth.guard'

@UseInterceptors(ClassSerializerInterceptor)
@Controller('users')
@UseGuards(JwtAuthGuard)
export class UserController {
 constructor(private readonly userService: UserService) {
 }

 @Get()
 index(): Promise<User[]> {
  return this.userService.index()
 }

 @Get('/inactive')
 getInactiveUser(): Promise<User[]> {
  return this.userService.getInactiveUsers()
 }

 @Get('/:id')
 async show(@Param('id') id: EntityId): Promise<User> {
  const user = await this.userService.findById(id)
  if (!user) {
   throw new NotFoundException()
  }

  return user
 }

 @Post()
 async create(@Body() userData: CreateUserDto): Promise<User> {
  const createdUser = await this.userService.store(userData)

  return plainToClass(User, createdUser)
 }

 @Put('/:id')
 update(@Param('id') id: EntityId, @Body() userData: UpdateUserDto): Promise<User> {
  return this.userService.update(id, userData)
 }

 @Delete('/:id')
 destroy(@Param('id') id: EntityId): Promise<DeleteResult> {
  return this.userService.delete(id)
 }
}

Kết

Trên đây là quá trình vắn tắt áp dụng Repository Pattern cho project NestJS với TypeORM. Code sample, chi tiết hơn các bạn có thể tham khảo tại đây https://github.com/hoangtm1601/nest-base


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.