+3

Retrofit 2.6.0 và suspend fun cho Kotlin Coroutine

Trước đây mình đã có bài giới thiệu cách kết hợp retrofit với coroutine:

https://viblo.asia/p/ket-hop-kotlin-coroutine-va-retrofit-trong-call-api-Az45bxbNZxY

Retrofit < 2.6.0

Một chút tóm tắt:

implementation('com.jakewharton.retrofit:retrofit2-kotlin-coroutines-experimental-adapter:1.0.0')
    @GET("/movie/{id}")
    fun getMovie(@Path("id") id: String): Deferred<Movie>

Và để nhận được kết quả cuối cùng thì cần gọi await()

Tuy nhiên retrofit 2.6.0 đã release và chính thức support suspend fun

Retrofit >= 2.6.0

implementation("com.squareup.retrofit2:retrofit:2.6.0")

Giờ đây bạn có thể thêm suspend và bỏ Deferred trong định nghĩa fun của ApiService

    @GET("/movie/{id}")
    suspend fun getMovie(@Path("id") id: String): Movie

Và khi đó thì những nơi bạn cần kết quả như repository hay viewModel sẽ không cần phải gọi tới await() nữa, retrofit sẽ làm điều đó cho bạn.

Lưu ý là bạn cần remove đoạn code sau khỏi chỗ khởi tọa Retrofit

.addCallAdapterFactory(CoroutineCallAdapterFactory())

Code tham khảo tại đây:

https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin/commit/c0f2635d68e0a2306136cf17fbe07f24c56fe7eb


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.