+1

Gọi Weather API với Retrofit2 và Coroutines - Phần 3: Hilt

Hi các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục series Weather App và ở phần này mình sẽ sử dụng Hilt một thư viện về Dependency injection (DI) do google tạo ra 🤑.

1. Denpendency Injection là gì

Dependency injection (DI) là một kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong lập trình và rất phù hợp trong Android development, các phụ thuộc được cung cấp cho class thay vì tự bản thân class tạo ra. Mục đích là để giảm sự phụ thuộc giữa các class.

2. Bắt đầu code

Trước tiên là add thư viện vào project nhé.

Trong build gradle (project)

dependencies {
    ...
    classpath 'com.google.dagger:hilt-android-gradle-plugin:2.38.1'
  }

build gradle (Module)

apply plugin: 'dagger.hilt.android.plugin'

dependencies {
  ...
  def hilt_version = "2.38.1"
  implementation "com.google.dagger:hilt-android:$hilt_version"
  kapt "com.google.dagger:hilt-compiler:$hilt_version"
  }

Sau khi Syn xong thì chúng ta bắt đầu tạo thư mục 😘

Tạo 1 class application với annonation là @HiltAndroidApp

@HiltAndroidApp
class MyApplication: Application() {
}

image.png

android:name=".application.MyApplication"

image.png

Tiếp theo là tạo 1 App Module nơi chứa code khởi tạo của bạn, thường thì class này sẽ được nằm trong một thư mục có tên là di (tự tạo nhé)😜

@Module
@InstallIn(SingletonComponent::class)
class ApplicationModule {
  ...
}

image.png

Trong class này nó sẽ chứa code khởi tại các object trong class Repository, ViewModel, ..., đây là code của mình, các phần setup bao gồm retrofit, repository.

ApplicationModule.kt

@Module
@InstallIn(SingletonComponent::class)
class ApplicationModule {
  @Provides
  @Singleton
  fun providerInterceptor(): HttpLoggingInterceptor {
    return HttpLoggingInterceptor().apply {
      level = HttpLoggingInterceptor.Level.BODY
    }
  }

  @Provides
  @Singleton
  fun providerClient(interceptor: HttpLoggingInterceptor): OkHttpClient {
    val builder = OkHttpClient.Builder()
      .readTimeout(30, TimeUnit.SECONDS)

    if (BuildConfig.DEBUG) {
      builder.addInterceptor(interceptor)
    }
    return builder.build()
  }

  @Provides
  @Singleton
  fun providerGSonConverter(): GsonConverterFactory {
    return GsonConverterFactory.create()
  }

  @Provides
  @Singleton
  fun providerRetrofit(gSonConvert: GsonConverterFactory, client: OkHttpClient): Retrofit {
    return Retrofit.Builder()
      .baseUrl(BuildConfig.BASE_URL)
      .addConverterFactory(gSonConvert)
      .client(client)
      .build()
  }

  @Provides
  @Singleton
  fun providerService(retrofit: Retrofit): IWeatherService {
    return retrofit.create(IWeatherService::class.java)
  }
}

image.png

ViewModelModule.kt

@Module
@InstallIn(ViewModelComponent::class)
internal object ViewModelModule{
  @Provides
  @ViewModelScoped
  fun providerWeatherRepository(weatherService: IWeatherService): IWeatherRepository {
    return WeatherRepository(weatherService)
  }
}

image.png

WeatherRepository.kt

Thêm annonation @Inject vào contructor() của class Repository.

class WeatherRepository @Inject constructor(
  private val IWeatherService: IWeatherService
)

image.png

MainActivityViewModel.kt

@HiltViewModelkotlin
class MainActivityViewModel @Inject constructor(
  private val weatherRepository: IWeatherRepository
) : ViewModel() {

image.png

Cuối cùng là run và xem kết quả.

3. Demo

https://github.com/vinhlamle4/WeatherAppNew

4. Tài liệu tham khảo

https://developer.android.com/training/dependency-injection

https://viblo.asia/p/dependency-injection-trong-android-voi-hilt-LzD5dvEYZjY

https://developer.android.com/codelabs/android-hilt#5


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.