+10

Config build variants trong android và các use cases

Giới thiệu

Mình đã từng giới thiệu tới các bạn cách config build trong android ở bài Configure your build in Android , hôm nay mình sẽ nói thêm về một dự án android thì nên có những build variant nào và các use case hay dùng với từng loại.

Build variants = productFlavors x buildTypes

Một project android thường có config như sau

buildTypes

Các loại bản build

debug

    getByName("debug") {
      isDebuggable = true
      isMinifyEnabled = false
      isShrinkResources = false
      firebaseCrashlytics {
        mappingFileUploadEnabled = false
      }
      applicationIdSuffix = ".debug"
      signingConfig = signingConfigs.getByName("debug-key")
    }

Type debug dùng khi phát triển, có bật debug, tắt các quá trình tối ưu source để rút ngắn thời gian build trong quá trình làm task

staging

    create("staging") {
      isDebuggable = true
      isMinifyEnabled = true
      isShrinkResources = true
      firebaseCrashlytics {
        mappingFileUploadEnabled = true
      }
      proguardFiles(getDefaultProguardFile("proguard-android.txt"), "proguard-rules.pro")
      applicationIdSuffix = ".staging"
      signingConfig = signingConfigs.getByName("debug-key")
    }

Type stagging, có bật debug, bật tối ưu source như bản release. Mục đích tạo ra môi trường giống với release nhưng vẫn có thể debug và fix lỗi nếu có.

release

    getByName("release") {
      isDebuggable = false
      isMinifyEnabled = true
      isShrinkResources = true
      firebaseCrashlytics {
        mappingFileUploadEnabled = true
      }
      proguardFiles(getDefaultProguardFile("proguard-android.txt"), "proguard-rules.pro")
      signingConfig = signingConfigs.getByName("release-key")
    }

Type release, tắt debug, bật tối ưu source. Mục đích đóng gói bản cuối cùng và phát hành tới end user.

productFlavors

Các loại sản phẩm, có thể là sản phẩm đang develop hay là sản phẩm chính thống, bản free hay bản full, ...

dev

    create("dev") {
      versionCode = 1
      versionName = "1.0.0"
      applicationIdSuffix = ".dev"
      resValue("string", "app_name", "Movie DB Dev")
      buildConfigField("boolean", "MOCK_DATA", "false")
    }

Flavor dev trỏ tới server phát triển nội bộ, server này có thể chứa các dữ liệu test.

prd

    create("prd") {
      versionCode = 1
      versionName = "1.0.0"
      resValue("string", "app_name", "Movie DB")
      buildConfigField("boolean", "MOCK_DATA", "false")
    }

Flavor prd trỏ tới server production của dự án, server này chứa các thông tin thật quan trọng của service.

Build Variants Use Cases

Từ config buildTypesproductFlavors ở trên chúng ta sẽ có các buiol variants sau:

devDebug

Variant được dev sử dụng chính trong quá trình phát triển dự án

devStaging

Sử dụng variant này để build các bản test cho QA của dự án.

Ngoài ra quá trình tối ưu source của bản release có thể gây lỗi nên bản staging cũng có config tương tự sẽ giúp chúng ta check được các lỗi này.

devRelease

Ít dùng

prdDebug

Variant được dev sử dụng khi muốn check lỗi xảy ra trên flavor prd.

prdStaging

Ít dùng

prdRelease

Sử dụng variant này để build sản phẩm cuối cùng để phát hành cho end user.

Kết

Từ những kiến thức về build variants thì các bạn hãy chọn loại phù hợp mà mình cần trong quá trình làm dự án android nhé.

Các bạn có thể tham khảo thêm source tại https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin/blob/develop/app/build.gradle.kts#L58

Nếu thấy bài viết có ích thì hãy upvote và star repo của mình nhé 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.