0

[iOS 13] Context Menu - Sự thay thế cho 3D Touch

Giới thiệu

Tại WWDC 2019 Context Menu đã được giới thiệu trên iOS 13 và nó đã được Apple quảng cáo là sự thay thế cho 3D Touch, nó vẫn ở đây, mặc dù trên các dòng iPhone mới Apple đã loại bỏ hoàn toàn 3D Touch. Trong bài viết này tôi cùng với các bạn tìm hiểu cách để sử dụng Context Menu trong phát triển iOS 13+, cùng bắt đầu nào!!!

Context Menu

Context Menu trên View

class BasicViewController: UIViewController, UIContextMenuInteractionDelegate { 

 override func viewDidLoad() { 
  super.viewDidLoad() 
  let interaction = UIContextMenuInteraction(delegate: self) 
  view.addInteraction(interaction) 
 }
}

Các hàm trong UIContextMenuInteractionDelegate protocol:

//Provides a Context Menu for the give menu when the interaction starts
func contextMenuInteraction(_ interaction: UIContextMenuInteraction, 
configurationForMenuAtLocation location: CGPoint) -> UIContextMenuConfiguration?

//Optional function. Gets triggered when the focused view is clicked.
func contextMenuInteraction(_ interaction: UIContextMenuInteraction, 
willCommitWithAnimator animator: UIContextMenuInteractionCommitAnimating)

Initialization of a Context Menu

Để khởi tạo Context Menu, chúng ta cần 3 tham số (tất cả đều là optional) identifier - Bạn có thể đặt id chuỗi ở đây. previewProvider - Bản xem trước của ViewController tiếp theo. actionProvider - Tạo các nút menu và action ở đây.

ContextMenu and CollectionView in Action

iOS 13 giới thiệu một vài phương thức UICollectionViewDelegate mới cho ContextMenu. Để hiển thị ContextMenu khi người dùng nhấn và giữ vào CollectionViewCell, function sau đây được sử dụng:

func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, contextMenuConfigurationForItemAt indexPath: IndexPath, point: CGPoint) -> UIContextMenuConfiguration? {
    
    let configuration = UIContextMenuConfiguration(identifier: nil, previewProvider: nil){ action in
      let viewMenu = UIAction(title: "View", image: UIImage(systemName: "eye.fill"), identifier: UIAction.Identifier(rawValue: "view")) {_ in
        print("button clicked..")
      }
      let rotate = UIAction(title: "Rotate", image: UIImage(systemName: "arrow.counterclockwise"), identifier: nil, state: .on, handler: {action in
        print("rotate clicked.")
      })
      let delete = UIAction(title: "Delete", image: UIImage(systemName: "trash.fill"), identifier: nil, discoverabilityTitle: nil, attributes: .destructive, state: .on, handler: {action in
        
        print("delete clicked.")
      })
      let editMenu = UIMenu(title: "Edit...", children: [rotate, delete])
      
      
      return UIMenu(title: "Options", image: nil, identifier: nil, children: [viewMenu, editMenu])
    }
    
    return configuration
}

ContextMenu and PreviewProvider

Để hiển thị PreviewProvider chúng ta phải implement function sau:

unc collectionView(_ collectionView: UICollectionView, contextMenuConfigurationForItemAt indexPath: IndexPath, point: CGPoint) -> UIContextMenuConfiguration? {
let configuration = UIContextMenuConfiguration(identifier: "\(indexPath.row)" as NSCopying, previewProvider: {
      return SecondViewController(index: indexPath.row)
    }){ action in
//add your uimenu as earlier
}
}

Để handle cho việc click vào PreviewProvider chúng ta phải implement function sau trong UICollectionViewDelegate protocol:

func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, willPerformPreviewActionForMenuWith configuration: UIContextMenuConfiguration, animator: UIContextMenuInteractionCommitAnimating) {
    
    let id = configuration.identifier as! String
    
    animator.addCompletion {
      self.show(SecondViewController(index: Int(id)), sender: self)
    }
}

Kết luận

Apple đã loại bỏ 3D Touch trên các dòng iPhone mới nhưng lại đem lại cho chúng ta 1 cách thể hiện khác và như họ nói 3D Touch vẫn còn ở đây. Thật là vi diệu phải không nào, theo tôi đây là một function rất hữu ích trên iOS 13 sẽ mang lại UX rất tuyệt vời. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết.

Nguồn

Demo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.