Nguyễn Duy Khánh

@khanhnd

Report

Tại sao chúng ta nên dùng Interface Builder (XIB) thay vì Storyboard?

98 0 1
0

Lập trình Server Side cơ bản với Swift

91 1 0
1

Bạn đang là kiểu lập trình viên nào?

619 8 0
5

Hướng dẫn lập trình Swift trên Ubuntu Linux

200 0 0
0

Enumeration, Closures, Generics, Protocol và High Order Functions trong Swift

63 0 0
2

Tối ưu việc khởi tạo View bằng code trong Swift

130 2 0
-1

Giảm thời gian khởi động app trong iOS

132 1 0
1

Life cycle của AutoLayout trong UIView

207 2 0
1

"Tân trang" lại MVC qua ví dụ cụ thể

240 0 0
0

Sử dụng Codable để parse các Date format khác nhau trong Swift

58 1 1
2

Capture đối tượng trong Swift closure

197 1 0
0

Sử dụng Child view controller trong Swift

136 0 0
0

Seperation of concern với protocol trong Swift

102 0 0
2