0

[iOS] Launch Screen with SwiftUI

Giới thiệu

Launch Screen là tương tác đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi sử dụng ứng dụng của chúng ta. Đó là lý do tại sao việc đầu tư thời gian để làm cho Launch Screen của ứng dụng chúng ta cảm thấy hấp dẫn về mặt hình ảnh là rất quan trọng, và đó có thể là ấn tượng đầu tiên tuyệt vời. Trong WWDC 2020, Apple đã giới thiệu một cách mới để thực hiện màn hình khởi chạy cho ứng dụng SwiftUI trong iOS 14 bằng cách sử dụng Xcode 12. Khi chúng ta tạo một ứng dụng SwiftUI mới, đây là cách mới để tạo Launch Screen. Chúng ta vẫn có thể sử dụng cách cũ với Launch Screen bằng Storyboard với các ứng dụng hiện có của chúng ta.

Launch Screen with SwiftUI

Launch Screen in Info.plist

Tất cả các thiết lập được thực hiện trong tệp Info.plist, chúng ta có thể thấy rằng Xcode 12 sẽ tạo sẵn cho chúng ta key Launch Screen với một kiểu Dictionary, và chúng ta có một vài tuỳ chọn trong Dictionary đó.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét tất cả các tùy chọn này và tìm hiểu cách chúng ta có thể sử dụng chúng để thiết lập Launch Screen.

Background color

Đầu tiên, chúng ta có thể thay đổi backgroundColor cho Launch Screen. Đây là giá trị String của tên màu từ Asset catalog. Mặc định, iOS đang sử dụng màu systemBackground. Hãy thêm Color Set mới vào Asset catalog và đặt tên cho nó là launchScreenBackground:

Sau đó chúng ta thêm key launchScreenBackground vài Launch Screen dictionary trong file Info.plist. Bây giờ chúng ta chạy thử ứng dụng và nhìn thấy background color của launch screen sẽ thay đổi.

Background Image

Sau background Color, chúng ta hãy hiển thị một hình ảnh của ứng dụng. Có hai tùy chọn chúng ta có thể sử dụng để thiết lập:

Image Name là tên của một ảnh của ứng dụng lẩy từ Assets catalog. Image respects safe area insets có giá trị là một Boolean mô tả hình ảnh của ứng dụng sẽ không vượt ra ngoài safe area.

Giả sử chúng ta có logo Swift trong Assets catalog là tệp SVG. Trong Xcode 12, cuổi cùng thì Apple cũng support cho SVG file (y) :

Bây giờ chúng ta có thể thêm ảnh trên vào Info.plist trong Launch Screen dictionary bằng cách sử dụng key Image Name. Với việc set Image respects safe area insets là YES, chúng ta chắc chắn rằng nó cân chỉnh chính xác và không vượt ra ngoài safe area. Image ở định dạng SVG và tỷ lệ hoàn hảo mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Bây giờ khi khởi chạy ứng dụng, chúng ta có thể thấy màu nền và logo Swift ở trên nó.

Có một số tùy chọn khác mà chúng ta có thể sử dụng thiết lập cho Launch Screen:

Show Navigation bar - Hiển thị navigation bar với một image.

Show Tabbar - Hiển thị Show Tabbar với một image.

Show Toolbar - Hiển thị Toolbar với một image. Chúng ta có thể thêm chúng vào để cho màn hình Launch đẹp mắt hơn.

Kết luận

Như vậy, trong WWDC 2020, Apple đã giới thiệu một cách mới cho các ứng dụng SwiftUI về cách tạo Launch Screen bằng cách sử dụng Info.plistAssets, nó giúp chúng ta thực hiện thiết lập Launch Screen nhanh và đẹp mắt hơn. Cách cũ thiết lập Launch Screen với Storyboard vẫn hoạt động tốt, nhưng chúng ta có thể nghĩ rằng trong tương lai nó sẽ được thay thế bằng cách mới hoàn toàn. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết

Nguồn tham khảo: https://kristaps.me/swiftui-launch-screen/?utm_campaign=iOS%2BDev%2BWeekly&utm_medium=email&utm_source=iOS%2BDev%2BWeekly%2BIssue%2B481

Ứng dụng Demo: https://drive.google.com/file/d/1uSGiFpWK28a-C_pZzxvPNeJxQv4Bzyzq/view?usp=sharing


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.