+1

Generate Barcode với gem barby

1. Giới thiệu gem barby :

 • Barby là 1 gem giúp chúng ta generate barcode với những kiểu (symbology) khác nhau và, cung cấp những phương thức export (outputter) để export barcode được generate ra những định dạng khác nhau.
 • Gem barby được chia thành 2 component chính là Barby::BarcodeBarby::Outputter.
 • Barby::Barcode chịu trách nhiệm xử lý logic, convert chuỗi kí tự thành bars and spaces, các class đại diện cho các kiểu barcode (symbology) khác nhau đều kế thừa từ class Barby::Barcode.
 • Barby::Outputter chịu trách nhiệm export barcode được sinh ra nhờ Barby::Barcode thành các kiểu định dạng khác nhau, các class đại diện cho các định dạng khác nhau đều kế thừa từ class Barby::Outputter.

2. Cài đặt và sử dụng:

a. Cài đặt gem barby:

 • Để sử dụng gem barby trong project, ta thêm gem barby vào Gemfile và chạy bundle install.
gem "barby"
 • Sau khi cài đặt thành công gem barby, ta có thể sử dụng hầu hết các symbology kế thừa từ Barby::Barcodeoutputter kế thừa từ Barby::Outputter.
 • Tuy nhiên có 1 số symbologyoutputter để sử dụng được thì ta phải cái đặt thêm 1 số dependencies khác.
 • Ví dụ để sử dụng symbology của QR Code (class Barby::QrCode kế thừa class Barby::Barcode) ta phải cài đặt thêm gem rqrcode, hay để sử dụng outputter của PNG (class Barby::PngOutputter kế thừa class Barby::Outputter) ta phải cài đặt thêm gem chunky_png
 • Trong ví dụ lần này, mình sẽ sử dụng 1 số symbology sau: Barby::Code25, Barby::Ean13Barby::Ean8 cùng với outputterBarby::PngOutputter.

b. Sử dụng các loại symbology khác nhau:

 • Để tạo các loại symbology khác nhau, ta cần include file barby và file thự viện tương ứng với symbology muốn tạo.
 • Ví dụ để tạo barcode với symbologyBarby::Code25 ta có thể thực hiện như sau:
require "barby"
require "barby/barcode/code_25"

barby = Barby::Code25.new "123456"
barby = Barby::Code25.new "abcdef"
barby = Barby::Code25.new "123abc"
barby = Barby::Code25.new "123abc"
barby = Barby::Code25.new ""
barby = Barby::Code25.new nil
 • Tất cả các phép khởi tạo trên đều hợp lệ.
 • Để tạo barcode với symbologyBarby::Ean13, ta có thể thực hiện như sau:
require "barby"
require "barby/barcode/ean_13"

barby = Barby::EAN13.new "012345678912"
barby = Barby::EAN13.new "0123456789123"
barby = Barby::EAN13.new "01234567891a"
 • Chỉ có phép khởi tạo thứ nhất là hợp lệ, các phép khởi tạo còn lại đều không hợp lệ.
ArgumentError: data not valid
 • Nguyên nhân là Barby::EAN13 chỉ nhận data hợp lệ là 1 chuỗi 12 kí tự là số, bạn có thể thm khảo tại đây.
 • Tương tự Barby::EAN8chỉ nhận data hợp lệ là là 1 chuỗi 7 kí tự là số, bạn có thể thm khảo tại đây.
 • Các bạn cần chú ý điều này khi khởi tạo các loại symbology khác nhau.

c. Sử dụng các loại outputter khác nhau:

 • Tương tự như symbology, để tạo các loại outputter khác nhau, ta cần include file barby và file thự viện tương ứng với outputter muốn tạo.
 • Ví dụ để tạo outputterBarby::PngOutputter ta có thể thực hiện như sau:
require "barby"
require "barby/outputter/png_outputter"

barby_outputter = Barby::PngOutputter.new barby
blob = barby_outputter.to_png
 • Hàm to_png sẽ trả về 1 chuỗi blob chứa barcode đã được generate , ta có thể ghi chuỗi blob này ra file và lưu lại như sau:
File.open("barcode.png", "wb") do |f|
 f.write blob
 end
 • Hàm to_png có thể nhận thêm các tham số x_dim, margin, height.
 • Với các loại outputter khác thì to_png có thể được thay thề bằng các hàm khác như to_ascii, to_html, ....

3. Tài liệu và source code tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.