0

Hướng dẫn tạo chức năng comment bằng Gem private_pub

1.Giới thiệu

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn tạo 1 web đơn giản với chức năng tạo status và comment. Sử dụng gem private_pub để có thể hiển thị comment khi có comment mới của mình hoặc của người khác comment từ nơi khác mà không cần load lại trang.

Trước khi làm những hướng dẫn dưới đây, bận cần làm trước việc tạo user và đăng ký, đăng nhập bằng devise. Có thể xem hướng dẫn tại: https://github.com/plataformatec/devise

2.Cài đặt Gem

Thêm vào Gemfile

gem “private_pub”
gem “thin”

Chạy

$ bundle install

Sau đó chạy lệnh

$ rails g private_pub:install

để tạo file init cho private_pub

3.Tạo model

Tạo model Status

$ ails generate model Status content:text user:references

Tạo model StatusComment

$ rails generate model StatusComment content:text user:references status:references

Thêm và sửa các file model:

File user.rb

class User < ActiveRecord::Base
 # Include default devise modules. Others available are:
 # :confirmable, :lockable, :timeoutable and :omniauthable
 devise :database_authenticatable, :registerable,
     :recoverable, :rememberable, :trackable, :validatable

 has_many :statuses, dependent: :destroy
 has_many :status_comments, dependent: :destroy
end

File status.rb

class Status < ActiveRecord::Base
 belongs_to :user

 has_many :status_comments, dependent: :destroy
 accepts_nested_attributes_for :status_comments, allow_destroy: :true

 default_scope -> {order(created_at: :desc)}

 validates :user_id, presence: true
 validates :content, presence: true, length: {maximum: 2000}

end

File status_comment.rb

class StatusComment < ActiveRecord::Base
 belongs_to :user
 belongs_to :status

 validates :user_id, presence: true
 validates :content, presence: true, length: {maximum: 140}

end

4. Tạo controller và view

File config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do
 root "statuses#index"

 devise_for :users
 devise_scope :user do
  get "sign_out", to: "devise/sessions#destroy"
  get "sign_in", to: "devise/sessions#new"
  get "sign_up", to: "devise/registrations#new"
 end

 resources :statuses
 resources :status_comments
end

File statuses_controller.rb

class StatusesController < ApplicationController
 respond_to :html, :json

 def index
  @statuses = Status.all
  @status = Status.new
 end

 def create
  @status = current_user.statuses.build status_params
  if @status.save
   flash[:success] = "Status created!"
   redirect_to root_url
  else
   @feed_items = []
   render "static_pages/home"
  end
 end

 def destroy
  @status.destroy
  flash[:success] = "Status deleted"
  redirect_to request.referrer || root_url
 end

 private
 def status_params
  params.require(:status).permit :content
 end
end

status_comments_controller.rb

class StatusCommentsController < ApplicationController
 respond_to :html, :json

 def create
  @status_comment = StatusComment.create! status_comment_params
  respond_to do |format|
   format.html { }
   format.js
  end
 end

 def destroy
  @status_comment = StatusComment.find params[:id]
  @status_comment.destroy
  redirect_to :back
 end

 private
 def status_comment_params
  params.require(:status_comment).permit :status_id, :user_id, :content
 end
end

Trang index của status index.html.erb

User: <%= current_user.name %>
<%= link_to "Sign out", sign_out_path %></br>
----------------------------------------------------------
</br>
<%= form_for @status, html: {multipart: true} do |f| %>
 <%= render 'shared/error_messages', object: f.object %>
 <div class="field">
  <%= f.text_area :content, placeholder: "Compose new status...", class: "form-control" %>
 </div>
 <%= f.submit "Post", class: "btn btn-primary" %>
<% end %>

<%= render @statuses %>

File views/statuses/_status.html.erb

<li id="<%= status.id %>">
 <span class="user">
  <%= status.user.name %>
 </span>
 <br>
 <span class="timestamp text-success">
  <%= "Posted #{time_ago_in_words(status.created_at)} ago." %>
  <% if current_user == status.user %>
   <%= link_to "Delete", status, method: :delete, data: {confirm: "You sure?"} %>
  <% end %>
 </span></br>
 <span class="content">
  <%= status.content %></br>
 </span></br>
 Comments:</br>
 <% @status_comments = status.status_comments %>
 <span id="status-comment<%= status.id %>">
  <%= render @status_comments %>
 </span>
 <span id="form-status">
  <%= form_for StatusComment.new , remote: true do |f| %>
   <%= render 'shared/error_messages', object: f.object %>
    <div class="field">
     <%= f.hidden_field :status_id, value: status.id %>
     <%= f.hidden_field :user_id, value: current_user.id %>
     <%= f.text_area :content, placeholder: "Compose new comment...", class: "form-control" %>
    </div>
   <%= f.submit "Comment", class: "btn btn-primary" %>
  <% end %>
 </span>
</li>
</br>

File views/status_comments/_status_comment.html.erb

<li>
 <% if status_comment.id %>
  <%= status_comment.user.name %>:
  <%= status_comment.content %></br>
  <%= time_ago_in_words(status_comment.created_at) %>
  <%= link_to "Delete", status_comment_path(status_comment), method: :delete, data: {confirm: "You sure?"} if current_user == status_comment.user%>
  </br></br>
 <% end %>
</li>

4.Sử dụng private_pub

Thêm vào file application.js

//= require private_pub

Thêm file private_pub.js và add vào layout

<%= javascript_include_tag "private_pub" %>

Thêm vào file config/initializers/assets.rb

Rails.application.config.assets.precompile += %w( private_pub.js )

Chạy Faye.

$ rackup private_pub.ru -s thin -E production

Dùng subscribe_to trong trang mà minh muốn bắt thay đổi để subscribe một kênh.

<%= subscribe_to "/comments/new" %>

Dùng publish_to để gửi JS đến kênh đó. Ta sẽ viết trong file create.js.erb và để trong thư mục views/status_comments/

<% publish_to "/comments/new" do %>
 $("#status-comment<%= @status_comment.status_id %>").append("<%= j render(@status_comment) %>");
<% end %>

Thêm

$("#form-status form textarea").val("");

để xóa text khi đã comment xong.

Như vậy ta đã hoàn thành. Chạy rails s và thử kết quả. Screenshot from 2015-12-25 15:47:48.png

Ứng dụng chạy thử trên heroku: https://protected-plateau-5161.herokuapp.com/

5.Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.