0

Gem CanCanCan

Giới thiệu

CanCanCan là một thư viện phân quyên trong Rails nó cho phép bạn hạn chế các tài nguyên mà một user được phép truy cập, cung cấp những phương thức helper để kiểm tra các quyền đó. Gem cancancan dễ sử dụng, cài đặt đơn giản nên việc ủy quyền sẽ trở nên đơn giản hơn trong ứng dụng Rails của bạn.

Cài đặt

Thêm vào Gemfile:

gem 'cancancan'

chạy bundle install

Định nghĩa Abilities

Quyền của một user được định nghĩa trong Ability class.

rails g cancan:ability

Ở đây ví dụ: Ứng dụng rails mình có 2 model:

 • Là Article model và User model
 • User model gồm sẽ có 3 quyền cơ bản là manage, admin và normal
  -- normal thì user có thể xem bài viết
  -- admin thì user có thêm quyền edit bài viết
  -- manage thì user có thêm quyền xóa bài viết

Thực hành

Tạo model User:

rails generate model User name:string, role:integer

Ở model app/models/user.rb

enum role: %i(normal manager admin)

Thêm gem 'devise' với model User tạo chức năng đăng nhập.
app/controllers/application_controller.rb

before_action :authenticate_user!

Tiếp theo đến model Article

rails generate scaffold Article title:string content:text

Sau khi đã có những model cần thiết, thì giờ tiếp theo sẽ định nghĩa Abilities trong app/models/ability.rb

class Ability
 include CanCan::Ability

 def initialize current_user
  can :read, Article #có thể đọc bài báo mà k cần đăng nhập
  
  case current_user.role
  when "admin"
  can %i(create update), Article #có thể new, create, edit, update article
  when "manager"
  can :manage, Article # được cấp toàn quyền đối với Article
  end
 end
end

Sau khi định nghĩa các tài nguyên User được phép truy cập thì kế đến là Authorizations (ủy quyền)

Phương thức authorize! trong controller sẽ xuất ra một ngoại lệ nếu user không có quyền sử dụng tài nguyên

def show
 @article = Article.find(params[:id])
 authorize! :read, @article
end

hoặc có thể dùng phương thức load_and_authorize_resource tự động cung cấp ủy quyền tự động.

Trong app/controllers/articles_controller.rb

 skip_before_action :authenticate_user!, only: %i(index show)
 load_and_authorize_resource except: %i(index show)Ở đây mình có 1 user với role là admin: thì sẽ k có quyền xóa Article. Như vậy thì đẩy ra ngoại lệ như thế này:

Để xử lý những ngoại lệ trên

thì trong app/controllers/application_controller.rb

rescue_from CanCan::AccessDenied do |exception|
 # do something
 # hoặc chỉ đơn giản 
 flash[:danger] = "Access Denied"
 redirect_to root_path
end

Kiểm tra quyền của User

Các quyền đối với User hiện tại có thể kiểm tra bằng phương can?cannot? trong view và controller.

<% if can? :destroy, article %>
<%= link_to 'Destroy', article, method: :delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %>
<% end %>

Lock It Down

Nếu muốn chắc chắn việc ủy quyền xảy ra trên mọi action trong ứng dụng của mình, hãy thêm check_authorization vào ApplicationController.

class ApplicationController < ActionController::Base
 check_authorization
end

Điều này sẽ đưa ra một ngoại lệ nếu ủy quyền không được thực hiện trong 1 action. Để bỏ qua điều này, hãy thêm skip_authorization_check

 skip_authorization_check only: %i(index show)

Kết luận

Gem CanCanCan là một gem phân quyền đơn giản và nhanh gọn, nó sẽ giúp cho ứng dụng rails của bạn rất nhiều. Trên chỉ là bài giới thiệu sơ về gem CanCanCan của mình, các bạn có thể tham khảo thêm:
https://github.com/CanCanCommunity/cancancan


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.