0

Gem CarrierWave

Giới thiệu

Là một gem hỗ trợ cho việc upload file trong ứng dụng Rails, nó cung cấp các phương thức đơn giản và linh hoạt giúp người dùng có thể upload file dễ dàng.

Cài đặt

Thêm vào Gemfile:

gem "carrierwave"

chạy bundle install

Giả sử ta có model User có 1 column là Avartar, giờ ta sẽ tạo tính năng upload file đối với cột Avartar này.

rails generate uploader Avatar

Sau khi chạy ta sẽ đc app/uploaders/avatar_uploader.rb

class AvatarUploader < CarrierWave::Uploader::Base
 storage :file
end

Bạn cũng có thể dùng uploader class và lưu file hoặc truy xuất file

uploader = AvatarUploader.new

uploader.store!(my_file)

uploader.retrieve_from_store!('my_file.png')

CarrierWave cung cấp cho bạn một store để lưu trữ vĩnh viễn và bộ nhớ cache để lưu trữ tạm thời. Bạn có thể lựa chọn các store khác nhau, bao gồm cả filesystem và cloud storage.

Upload một file

Add column avartar vào model User

rails g migration add_avatar_to_users avatar:string
rails db:migrate
class User < ActiveRecord::Base
 mount_uploader :avatar, AvatarUploader
end

Giờ bạn có thể lưu file bằng cách gán chúng cho column avartar.

user = User.new
user.avatar = params[:file]

user.save!
user.avatar.url # => '/url/to/file.png'
user.avatar.current_path # => 'path/to/file.png'
user.avatar_identifier # => 'file.png'

Upload nhiều files

Add column avartar vào model User

rails g migration add_avatars_to_users avatars:json
rails db:migrate
class User < ActiveRecord::Base
 mount_uploaders :avatars, AvatarUploader
end

Trong form của bạn, thêm multiple: true vào trường input files

<%= form.file_field :avatars, multiple: true %>

Ở users_controller.rb

def create
 user = User.new user_params
 user.save!
end

private

def user_params
 params.require(:user).permit(:email, :first_name, :last_name, {avatars: []})
end

Thay đổi thư mục lưu trữ

Để thay đổi nơi đặt các tệp đã tải lên, chỉ cần ghi đè phương thức store_dir:

class AvatarUploader < CarrierWave::Uploader::Base
 def store_dir
  'public/my/upload/directory'
 end
end

Thay đổi nơi lưu cache

class AvatarUploader < CarrierWave::Uploader::Base
 def cache_dir
  '/tmp/projectname-cache'
 end
end

Ngoài ra còn có 1 số phương thức mở rộng giúp bạn validate file như:

// giới hạn kích thước file
def size_range
 1.megabytes..10.megabytes
end

// xác định trước đuôi file
def extension_whitelist
 %w(jpg jpeg gif png)
end

// hoặc nội dung file là hình ảnh.
def content_type_whitelist
 /image\//
end

Adding versions

Giả sử bạn muốn upload file và kích thước của nó không vượt quá 800 x 800 thì ta có thể thêm 1 version thumb để có thể thu nhỏ hình ảnh 200 x 200. Đầu tiên là cần phải cài đặt Imagemagick

$ brew install imagemagick
class MyUploader < CarrierWave::Uploader::Base
 include CarrierWave::MiniMagick

 process resize_to_fit: [800, 800]

 version :thumb do
  process resize_to_fill: [200,200]
 end
end

// Ta có thể viết như sau:
uploader = AvatarUploader.new
uploader.store!(image)               # size: 1024x768

uploader.url # => '/url/to/image.png'        # size: 800x600
uploader.thumb.url # => '/url/to/thumb_image.png'  # size: 200x200

Có thể lồng version với nhau:

class MyUploader < CarrierWave::Uploader::Base

 version :animal do
  version :human
  version :monkey
  version :llama
 end
end

Và thêm điều kiện để cho các version

class MyUploader < CarrierWave::Uploader::Base

 version :human, if: :is_human?
 version :monkey, if: :is_monkey?
 version :banner, if: :is_landscape?

private

 def is_human? picture
  model.can_program?(:ruby)
 end

 def is_monkey? picture
  model.favorite_food == 'banana'
 end

 def is_landscape? picture
  image = MiniMagick::Image.new(picture.path)
  image[:width] > image[:height]
 end

end

Kết luận

Với gem Carrierwave chúng ta có thể cài đặt và upload file một cách dễ dàng. Trên đây chỉ là hướng dẫn cơ bản để làm quen với gem Carrierwave. Các bạn có thể tham khảo thêm:
How to
https://github.com/carrierwaveuploader/carrierwave


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.