+1

Ruby Câu Lệnh Case

Ruby Câu Lệnh Case

Syntax

case expression
[when expression [, expression ...] [then]
  code ]...
[else
  code ]
end

So sánh biểu thức được chỉ định theo câu lệnh case, sử dụng toán tử === để so sánh, và thực khi code khi so sánh khớp với nhau.

Ví dụ:

age = 5
case age
when 0 .. 2
  puts "baby"
when 3 .. 12
  puts "little child"
when 13 .. 18
  puts "youth"
else
  puts "adult"
end

outputs: little child

Có thể thấy việc sử dụng câu lệnh case trông rất đơn giản, bạn có thể thay thế nó cho câu lệnh điều kiện if để code của bạn trông gọn hơn:

if (a%3 == 0) then puts "%3"
elsif (a%4 == 0) then puts "%4"
elsif (a%7 == 0 && a%13 == 0) then puts "%%"

// case statement
case
 when (a % 3).zero? then puts "%3"
 when (a % 4).zero? then puts "%4"
 when (a % 7).zero? && (a % 13).zero? then puts "%%"
end

Nhưng Trên thực tế các case statement trong Ruby rất phong phú và phức tạp hơn bạn tưởng.

Ví dụ:

case "Hi there"
when String
 puts "case statements match class"
end

outputs: "case statements match class"

Ví dụ trên cho thấy câu lệnh case ở trên không chỉ khớp với giá trị mà còn khớp với Class của nó. Điều này là có thể vì Ruby sử dụng toán tử "===" để so sánh.
Khi bạn viết x === y bằng Ruby thì tương tự như bạn hỏi "y có thuộc nhóm đại diện của x không?". Điều này cho ra kết quả chung chung, ở đây ví dụ khi so sánh: Class === item nó sẽ trả về true nếu item là một thể hiện của Class này.

String === "hello" # true
String === 1    #false
Integer === 1    #true

Khớp trong phạm vi

Bạn có thể sử dụng phạm vi: range === n chỉ trả về giá trị true, false của range.includes?(n) xem thêm

case 5
when (1..10)
 puts "case statements match inclusion in a range"
end

outputs "case statements match inclusion in a range"

Khớp với regular expression

Có thể sử dụng regexes trong câu lệnh case vì /regexp/ === "string" trả về true nếu chuỗi này khớp với regular expression. xem thêm

case "FOOBAR"
when /BAR$/
 puts "they can match regular expressions!"
end

outputs "they can match regular expressions!"

Khớp với procs và lambdas

Ví dụ này hơi đặc biệt, khi bạn sử dụng Proc#===(item) giống như làm Proc#call(item). Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng lambda và procs trong câu lệnh case này.

case 40
when -> (n) { n.to_s == "40" }
 puts "lambdas!"
end

outputs "lambdas"

Thử viết lớp để so sánh trong câu lệnh case

Như ban đầu đã nói câu lệnh case so sánh sử dụng toán tử "===" nên có thể dùng nó so sánh khớp với Class. Cho nên ta có thể tạo câu lệnh case xác định cho riêng mình.

class Success
 def self.===(item)
  item.status >= 200 && item.status < 300
 end
end

class Empty
 def self.===(item)
  item.response_size == 0
 end
end

case http_response
when Empty
 puts "response was empty"
when Success
 puts "response was a success"
end

Nguồn

https://www.tutorialspoint.com/ruby/ruby_if_else.htm
https://www.honeybadger.io/blog/rubys-case-statement-advanced-techniques/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.