+1

Giới thiệu về gem Pundit

Nếu bạn xây dựng một ứng dụng với nhiều loại user và điều bạn lo lắng nhất chính là phân quyền cho các user của bạn. Hiện tại có rất nhiều giải pháp cho vấn đề trên và một trong số đó là sử dụng gem pundit

Gem pundit là một thư viện giúp xây dựng một hệ thống hạn chế tài nguyên của một user được phép sử dụng.

Cài đặt

 gem "pundit"

Sau khi bundle, chạy dòng lệnh sau để sinh ra policy

rails g pundit:install

Để bắt đầu sử dụng gem Pundit, bạn cần include Pundit vào application_controller.rb như sau

class ApplicationController < ActionController::Base
 include Pundit
 rescue_from Pundit::NotAuthorizedError, with: :user_not_authorized
 protect_from_forgery with: :exception

 private
 def user_not_authorized
  flash[:error] = t "notification.not_admin"
  redirect_to request.referrer || new_user_session_path
 end

Sử dụng Pundit gem

Bạn cần restart Rails server để Rails có thể tìm thấy đường dẫn mới app/policies/. Tại đây bạn sẽ tìm thấy file mặc định của Pundit là application_policy.rb như sau:

class ApplicationPolicy
 attr_reader :user, :model

 def initialize current_user, model
  raise Pundit::NotAuthorizedError,"login" unless user
  @ user = user
  @ model = model
 end

 def index

 end

 def show
  scope.where(id: model.id).exists?
 end

 .
 .
 .

 def scope
  Pundit.policy_scope! user, model.class
 end

 class Scope
  attr_reader :user, :scope

  def initialize cuser, scope
   @ user = user
   @ scope = scope
  end

  def resolve
   scope
  end
 end
end

Khi đó ta thấy:

 • Tham số đầu tiên là một user. Trong controller, Pundit sẽ truyền vào current_user
 • Tham số thứ 2 là một model cần được authorize. Ở đây ta có thể không nhất thiết phải là một object của ActiveRecord hay là một ActiveModel, nó chỉ cần là một thực thể mà thôi.

Policy của pundit có các hàm tương ứng với các hàm trong controller để kiểm tra policy cho các hàm đó.

Ví dụ: Trong user_controller.rb của bạn:

class UsersController < ApplicationController

 def show
 end

 def index
  @ users = User.all
 end

 end

Khi đó trong user_policy.rb sẽ có các hàm tương ứng như sau:

class UserPolicy < ApplicationPolicy
 class Scope
  attr_reader :user, :scope

 def initialize user, scope
  @ user = user
  @ scope = scope
 end

 def index?
  @ user.present?
 end

 def show?
  @ user.present?
 end
 end

Chú ý

Với các hàm create, new và index ta cần authorize class User (Chúng ta sẽ thảo luận về lí do sau đó )

Sử dụng gem Pundit trong view

Sau khi sử lí ở controller, ta cần kiểm tra cả ở view để ẩn hiện các link phù hợp với từng action. Ví dụ views/posts/index.html.erb

<% if policy(user).edit? %>
 <td><%= link_to 'Edit', user, method: :put} %></td>
<% end %>

Kết luận

Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn về gem Pundit, một sự lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp phân quyền cho ứng dụng Rails của mình. Còn nhiều vấn đề khác nhau cho gem này chúng ta sẽ thảo luận trong những bài tiếp theo. Cảm ơn đã tham khảo bài viết này

Nguồn tham khảo

https://github.com/elabs/pundit


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí