Cài đặt eksctl Tools của AWS, Deploy Kubernetes Dashboard

Ở phần trước mình đã setup môi trường cũng như những thứ cần thiết, đến bài viết này mình sẽ cài đặt eksctl của AWS phát triển.

Setup eksctl

curl --silent --location "https://github.com/weaveworks/eksctl/releases/download/latest_release/eksctl_$(uname -s)_amd64.tar.gz" | tar xz -C /tmp

sudo mv -v /tmp/eksctl /usr/local/bin

Check version:

eksctl version

Nếu nó hiển thị [ℹ] version.Info{BuiltAt:"", GitCommit:"", GitTag:"0.12.0" thì đã cài đặt thành công

Enable eksctl trong bash-completion

eksctl completion bash >> ~/.bash_completion
. /etc/profile.d/bash_completion.sh
. ~/.bash_completion

Tạo EKS Cluster

eksctl create cluster --name=eks-eksctl --nodes=3 --node-type=t2.medium --managed --alb-ingress-access --region=${AWS_REGION}

Bạn nên nhớ để quyền eks-admin cho instance nhé, nếu không là lỗi

Câu lệnh này có ý nghĩa tạo cluster với name eks-eksctl bao gồm 3 worker node server cấu hình dạng t2.micro (1 CPU, 1G RAM, ít tiền nên xài đồ cùi, nếu để --node-type mà ko có thì mặc định là t5.large) các bạn đợi tầm khoảng 15 phút là được, AWS sẽ cấu hình tất cả cho các bạn, rất tiện lợi

Deploy Dashboard kubernetes

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v1.10.1/src/deploy/recommended/kubernetes-dashboard.yaml

cấp quyền truy cập với proxy

kubectl proxy --port=8080 --address='0.0.0.0' --disable-filter=true &

Access dashboard kubernetes

Trong cloud9 truy cập Tools / Preview / Preview Running Application

Tại cuối đường dẫn URL gõ thêm

/api/v1/namespaces/kube-system/services/https:kubernetes-dashboard:/proxy/

Mở một terminal mới

aws eks get-token --cluster-name eks-eksctl | jq -r '.status.token'

ra được token thì sẽ dán chúng như hình để đằng nhập

bây giờ chúng ta đã vào dashboard của kubernetes

Tiếp theo

Chúng ta sẽ deploy air-viewer đơn giản trên AWS.

All Rights Reserved