+5

Thực hành deploy nginx với kubernetes trên portainer khi bạn không có server ?

Đôi khi bạn học 1 số lý thuyết devOps, muốn có thể thực hành luôn mà kinh phí không có ? Vấn đề này được giải quyết bởi katacoda - trang để thực hành nhanh nhất có thể với kubernetes.

Katacoda

Với DevOps việc thực hành là điều cần thiết sau khi có lý thuyết, chỉ cần 1 thời gian là bạn có thể quên đi những gì bạn học mà không thực hành. Katacoda cung cấp các khóa học steps by steps để tiếp cận người sử dụng nhanh nhất có thể hiểu được hệ thống chạy như thế nào ?

Khởi động kubernetes trên katacoda

chúng ta sẽ chạy launch.sh để khởi tạo 2 node Kubernetes, trong đó có 1 node là master.

Cài đặt portainer trên katacoda

Phần terminal của master node chúng ta chạy 2 dòng lệnh sau.

curl -sLS https://dl.get-arkade.dev | sudo sh
arkade install portainer

Ở đây chúng ta có 2 sự lựa chọn để mở portainer:

  • Lựa chọn đầu tiên là chạy dòng lệnh forward service portainer sang cổng 9000 chạy ở local
  • Lựa chọn thứ hai chúng ta access trực tiếp vào cổng 30777 với địa chỉ node-ip hiện có

Do hiện tại chúng ta đang remote đến server của katacoda nên phương án đầu tiên không khả thi, chúng ta sẽ sử dụng phương án 2 do chúng ta có thể access được remote node-ip

Chọn View HTTP port 8080 on Host 1 sửa chọn port 30777

Tạo tài khoản admin lần đầu

Chọn Kubernetes mặc định

Setup Nginx

Click Home có các mục Endpoints local

Chọn Applications có button + Add Application

Chúng ta sẽ setup đơn giản như sau

Sơ qua thì là tên là test có image là nginx sử dụng namespace resource default, các config khác như ENV thì không cần. Ở phần resource phần cứng thì mình để unlimited. Số replicated được tạo ra mình chọn là 10 replica để chạy được cái svc (services nginx).

Chúng ta đợi số lượng replicated tạo được đủ để sẵn sàng truy cập

Vào detail của application test

ở đây cluster node port là 30862. chúng ta sẽ truy cập chúng thông qua kataconda như đã làm ở trên kết quả nhận được sẽ là trang default của nginx:

References

https://www.portainer.io/2020/04/portainer-for-kubernetes-in-less-than-60-seconds/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.