+3

Tự tạo 1 plugins handle error cho Nuxt.js

Vấn đề gặp phải

Hiện tại nếu chúng ta code với dự án trên nền tảng Nuxt.js thì việc sử dụng những hàm global cực kì tiện lợi, tránh được lặp lại code và rút gọn được cú pháp import plugins, utils, ... bên trong component. Vậy cách xử lý ra sao, chúng ta sẽ đi đến phần ví dụ sau đây.

Ví dụ đơn giản

Hiện tại chúng ta có 2 file là 1 plugins handle-error.js và file config của Nuxt.js. Plugins này có tác dụng log là message và log lại status code, chúng ta có thể xử lý chung cho những code kiểu 404 cho phép redirect trang nào đó hoặc code 500 xử lý kiểu khác.

Rất nhiều tính linh hoạt để custom lại handle Error, cấu hình chung cho tất cả component sau khi call API để xử lý.

--plugins/handle-error.js
--nuxt.config.js
export default (context, inject) => {
  const handleError = (error) => {
    console.log(error.response.data.message); // log lại message
    console.log(error.response.status); // log lại status code
  };
  // Inject $handleError(error) in Vue, context and store.
  inject('handleError', handleError); // phần này để inject handleError có thể import bên trong store vuex sử dụng được, bên trong vuex chúng ta ko sài được this.${globalsomething}
  context.$handleError = handleError; // context gán vào global this context
};

Setup config

plugins: [
    '@/plugins/handle-error', // setup plugins
  ],

Từ bây giờ bên trong component chúng ta có thể sử dụng this.$handleError(error), ko cần import trước đó vì đã đăng kí thành global.

ví dụ:

async onSearch(keyword) {
        try {
          await someApi.searchSomeThing(id, { keyword });
        } catch (error) {
          this.$handleError(error); // dùng ở đây khá là tiện lợi
        } finally {
          this.isSearching = false;
        }
      },

Extend callback function

Để flexible hơn chúng ta có thể sử dụng callback function bên trong plugins custom lại handleError

export default (context, inject) => {
  const handleError = (error, callback = null) => {
    console.log(error.response.data.message);
    console.log(error.response.status);
    // custom callback function để flexible hơn với handle error.
    if (typeof callback === 'function') {
      callback(error);
    }
  };
  // Inject $handleError(error) in Vue, context and store.
  inject('handleError', handleError);
  context.$handleError = handleError;
};

Lúc đó hàm onSearch của chúng ta có thể viết thêm

async onSearch(keyword) {
        try {
          await someApi.searchSomeThing(id, { keyword });
        } catch (error) {
          this.$handleError(error, () => {
            console.log(error);
          });
        } finally {
          this.isSearching = false;
        }
      },

Kết luận

Hi vọng đối với ví dụ nho nhỏ này mọi người có thể tích hợp vào dự án liên quan đến Nuxt.js, cũng như thống nhất quy định chung nhiều kiểu biến global khác nhau tùy vào mục đích sử dụng.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.