+5

Bài 8. Tích hợp Hyperledger Explorer (Blockchain Explorer) cho Hyperledger Fabric.

Qua 7 bài vừa rồi, mình đã giới thiệu cho các bạn về Hyperledger Fabric, cách triển khai một project Hyperledger Fabric bằng docker thông thường và trên Kubernetes.
Thế nhưng ở vị trí là những Developer thì chúng ta biết chắc chắn là nó là Blockchain, còn về phía user, làm thế nào để họ thấy được sự "blockchain" trong đó khi mà họ vẫn tương tác với nó nhưng tương tác với một web truyền thống.
Hyperledger Explorer sẽ giúp cho người dùng thấy được điều đó. Nó là một platform có thể query tất cả các thông tin về blockchain, transaction, ... trong một network Hyperledger Fabric.

1. Install PostgresSQL

Hyperledger Explorer sử dụng PostgresSQL để lưu trữ thông tin các block, chainsaction, các dữ liệu này sẽ liên tục được đồng bộ với dữ liệu của network.

sudo apt-get install wget ca-certificates
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ `lsb_release -cs`-pgdg main" >> /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

2. Setup network

Nếu bạn đã rành về việc vụ set-up network thì có thể dễ dàng bỏ qua bước này. Còn nếu chưa thì bạn có thể chạy câu lệnh sau để lấy tất cả images, tools, repositoty của Hyperledger Fabric 2.0 về để thực hành.

curl -sSL https://bit.ly/2ysbOFE | bash -s -- 2.0.1 1.4.6 0.4.18

Khi đó trên máy tính của bạn sẽ xuất hiện thư mục fabric-samples vừa clone từ github về.
Và gõ lệnh :

docker images

Kết quả sẽ trả về là:

REPOSITORY                                                                                   TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
hyperledger/fabric-tools                                                                            2.0         639ab50feac9    6 weeks ago     514MB
hyperledger/fabric-tools                                                                            2.0.0        639ab50feac9    6 weeks ago     514MB
hyperledger/fabric-tools                                                                            latest       639ab50feac9    6 weeks ago     514MB
hyperledger/fabric-peer                                                                             2.0         5f8a6b13db9f    6 weeks ago     57.2MB
hyperledger/fabric-peer                                                                             2.0.0        5f8a6b13db9f    6 weeks ago     57.2MB
hyperledger/fabric-peer                                                                             latest       5f8a6b13db9f    6 weeks ago     57.2MB
hyperledger/fabric-orderer                                                                           2.0         161632cc3c59    6 weeks ago     39.7MB
hyperledger/fabric-orderer                                                                           2.0.0        161632cc3c59    6 weeks ago     39.7MB
hyperledger/fabric-orderer                                                                           latest       161632cc3c59    6 weeks ago     39.7MB
hyperledger/fabric-ccenv                                                                            2.0         6514ca872b68    6 weeks ago     529MB
hyperledger/fabric-ccenv                                                                            2.0.0        6514ca872b68    6 weeks ago     529MB
hyperledger/fabric-ccenv                                                                            latest       6514ca872b68    6 weeks ago     529MB
hyperledger/fabric-baseos                                                                            2.0         50075bc26291    6 weeks ago     6.9MB
hyperledger/fabric-baseos                                                                            2.0.0        50075bc26291    6 weeks ago     6.9MB
hyperledger/fabric-baseos                                                                            latest       50075bc26291    6 weeks ago     6.9MB
hyperledger/fabric-javaenv                                                                           2.0         ac433f4353e4    7 weeks ago     507MB
hyperledger/fabric-javaenv                                                                           2.0.0        ac433f4353e4    7 weeks ago     507MB
hyperledger/fabric-javaenv                                                                           latest       ac433f4353e4    7 weeks ago     507MB
hyperledger/fabric-nodeenv                                                                           2.0         c7fe428889ec    7 weeks ago     274MB
hyperledger/fabric-nodeenv                                                                           2.0.0        c7fe428889ec    7 weeks ago     274MB
hyperledger/fabric-nodeenv                                                                           latest       c7fe428889ec    7 weeks ago     274MB
hyperledger/fabric-ca                                                                              1.4         62a60c5459ae    4 months ago    150MB
hyperledger/fabric-ca                                                                              1.4.4        62a60c5459ae    4 months ago    150MB
hyperledger/fabric-ca                                                                              latest       62a60c5459ae    4 months ago    150MB
hyperledger/fabric-zookeeper                                                                          0.4         ede9389347db    4 months ago    276MB
hyperledger/fabric-zookeeper                                                                          0.4.18       ede9389347db    4 months ago    276MB
hyperledger/fabric-zookeeper                                                                          latest       ede9389347db    4 months ago    276MB
hyperledger/fabric-kafka                                                                            0.4         caaae0474ef2    4 months ago    270MB
hyperledger/fabric-kafka                                                                            0.4.18       caaae0474ef2    4 months ago    270MB
hyperledger/fabric-kafka                                                                            latest       caaae0474ef2    4 months ago    270MB
hyperledger/fabric-couchdb                                                                           0.4         d369d4eaa0fd    4 months ago    261MB
hyperledger/fabric-couchdb                                                                           0.4.18       d369d4eaa0fd    4 months ago    261MB
hyperledger/fabric-couchdb                                                                           latest       d369d4eaa0fd    4 months ago    261MB

Sau đó bạn chạy câu lệnh sau để up network:

cd fabrci-samples/first-network
./byfn.sh up -a true

Khi kết quả trả về là:

========= All GOOD, BYFN execution completed =========== 


_____  _  _  ____  
| ____| | \ | | | _ \ 
| _|  | \| | | | | | 
| |___ | |\ | | |_| | 
|_____| |_| \_| |____/ 

có nghĩa là network đã được up thành công.
Chạy lênh:

docker ps 

bạn sẽ thấy:

92cd1ec84084    dev-peer1.org2.example.com-mycc_1-aab9981fa5649cfe25369fce7bb5086a69672a631e4f95c4af1b5198fe9f845b-c50f5b41c26e9a6835c23b243d94abc9afed3b331444d7b08745b03714340b5b  "chaincode -peer.add…"  13 seconds ago   Up 12 seconds                      dev-peer1.org2.example.com-mycc_1-aab9981fa5649cfe25369fce7bb5086a69672a631e4f95c4af1b5198fe9f845b
540665ba0970    dev-peer0.org2.example.com-mycc_1-aab9981fa5649cfe25369fce7bb5086a69672a631e4f95c4af1b5198fe9f845b-8aea7787ea13b314aaab0159842e2923c2d8eea64efeec72661a13c0a38e2886  "chaincode -peer.add…"  37 seconds ago   Up 35 seconds                      dev-peer0.org2.example.com-mycc_1-aab9981fa5649cfe25369fce7bb5086a69672a631e4f95c4af1b5198fe9f845b
e4d0d01c613a    dev-peer0.org1.example.com-mycc_1-aab9981fa5649cfe25369fce7bb5086a69672a631e4f95c4af1b5198fe9f845b-2eef68d93d1fbaf2a6d1e691f8760dfd889a32b8a2ebfaa7c1ae71145241f766  "chaincode -peer.add…"  37 seconds ago   Up 34 seconds                      dev-peer0.org1.example.com-mycc_1-aab9981fa5649cfe25369fce7bb5086a69672a631e4f95c4af1b5198fe9f845b
d2fb6c6ced3a    hyperledger/fabric-tools:latest                                                                    "/bin/bash"       2 minutes ago    Up 2 minutes                       cli
518205b70016    hyperledger/fabric-peer:latest                                                                    "peer node start"    2 minutes ago    Up 2 minutes    0.0.0.0:7051->7051/tcp        peer0.org1.example.com
c072eda26709    hyperledger/fabric-ca:latest                                                                     "sh -c 'fabric-ca-se…"  2 minutes ago    Up 2 minutes    0.0.0.0:7054->7054/tcp        ca_peerOrg1
e7baa7eb8f79    hyperledger/fabric-ca:latest                                                                     "sh -c 'fabric-ca-se…"  2 minutes ago    Up 2 minutes    7054/tcp, 0.0.0.0:8054->8054/tcp   ca_peerOrg2
fd923fd3197a    hyperledger/fabric-orderer:latest                                                                   "orderer"        2 minutes ago    Up 2 minutes    7050/tcp, 0.0.0.0:8050->8050/tcp   orderer2.example.com
2d7a27a307c7    hyperledger/fabric-peer:latest                                                                    "peer node start"    2 minutes ago    Up 2 minutes    7051/tcp, 0.0.0.0:10051->10051/tcp  peer1.org2.example.com
d5ae5c054e87    hyperledger/fabric-orderer:latest                                                                   "orderer"        2 minutes ago    Up 2 minutes    7050/tcp, 0.0.0.0:11050->11050/tcp  orderer5.example.com
6e730e4c867d    hyperledger/fabric-orderer:latest                                                                   "orderer"        2 minutes ago    Up 2 minutes    0.0.0.0:7050->7050/tcp        orderer.example.com
46e9d795bce3    hyperledger/fabric-orderer:latest                                                                   "orderer"        2 minutes ago    Up 2 minutes    7050/tcp, 0.0.0.0:10050->10050/tcp  orderer4.example.com
80eb2464cf24    hyperledger/fabric-peer:latest                                                                    "peer node start"    2 minutes ago    Up 2 minutes    7051/tcp, 0.0.0.0:9051->9051/tcp   peer0.org2.example.com
8436ad1dd663    hyperledger/fabric-peer:latest                                                                    "peer node start"    2 minutes ago    Up 2 minutes    7051/tcp, 0.0.0.0:8051->8051/tcp   peer1.org1.example.com
588eb50ede08    hyperledger/fabric-orderer:latest                                                                   "orderer"        2 minutes ago    Up 2 minutes    7050/tcp, 0.0.0.0:9050->9050/tcp   orderer3.example.com

3 Setup Hyperledger Explorer

Clone Hyperledger Explorer vào thực mục fabric-samples

cd fabric-samples
git clone https://github.com/hyperledger/blockchain-explorer.git

Lúc này trong thư mục fabric-samples của bạn sẽ xuất hiện thư mục blockchain-explorer.
Bạn mở thư mục trong VS code cho dẽ thực hành.
Trong file fabric-samples/blockchain-explorer/app/platform/fabric/connection-profile/first-network.json .
Copy nội dung này vaof:

{
	"name": "first-network",
	"version": "1.0.0",
	"license": "Apache-2.0",
	"client": {
		"tlsEnable": true,
		"adminUser": "admin",
		"adminPassword": "adminpw",
		"enableAuthentication": false,
		"organization": "Org1",
		"connection": {
			"timeout": {
				"peer": {
					"endorser": "300"
				},
				"orderer": "300"
			}
		}
	},
	"channels": {
		"mychannel": {
			"peers": {
				"peer0.org1.example.com": {}
			},
			"connection": {
				"timeout": {
					"peer": {
						"endorser": "6000",
						"eventHub": "6000",
						"eventReg": "6000"
					}
				}
			}
		}
	},
	"organizations": {
		"Org1MSP": {
			"mspid": "Org1MSP",
			"fullpath": true,
			"adminPrivateKey": {
				"path": "../first-network/crypto-config/peerOrganizations/org1.example.com/users/Admin@org1.example.com/msp/keystore/priv_sk"
			},
			"signedCert": {
				"path": "../first-network/crypto-config/peerOrganizations/org1.example.com/users/Admin@org1.example.com/msp/signcerts/Admin@org1.example.com-cert.pem"
			}
		}
	},
	"peers": {
		"peer0.org1.example.com": {
			"tlsCACerts": {
				"path": "../first-network/crypto-config/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/tls/ca.crt"
			},
			"url": "grpcs://localhost:7051",
			"eventUrl": "grpcs://localhost:7053",
			"grpcOptions": {
				"ssl-target-name-override": "peer0.org1.example.com"
			}
		}
	}
}

Vì ở Faric 2.0 các file private-key sẽ được lưu dưới tên priv_sk nên ạn không cần phải thay đổi tên file mỗi lần up lại network nữa. Có thể là Team dev Fabric với Team dev Hyperledger Explorer vẫn nói nhau biết về chuyện này =))

Mở file fabric-samples/blockchain-explorer/app/persistence/fabric/postgreSQL/db/createdb.sh

Comment lại từ dòng 5 -> 21.

Sau đó thêm các dòng sau vào:

export USER='hppoc'
export PASSWD='password'
export DATABASE='fabricexplorer'

Mở file fabric-samples/blockchain-explorer/app/persistence/fabric/postgreSQL/db/explorerpg.sql lên và sửa dòng 6 từ

WITH PASSWORD :passwd

thành

WITH PASSWORD 'password'

sau đó chạy:

cd fabric-samples/blockchain-explorer/app/persistence/fabric/postgreSQL
chmod -R 777 db/
./createdb.sh

4. Setup server, client và Start.

Server

cd blockchain-explorer
npm install

Client

cd blockchain-explorer/client
npm install
npm run build

Như vậy đã setup xong, start lên và explore thôi !!!

cd blockchain-explorer
./start.sh

Truy cập vào link: http://localhost:8080

Đăng nhập bừa một username - password cũng vào được. Mình không hiểu họ bắt login để làm gì khi mà user, password nào cũng vào được.

Sau khi đăng nhập thành công.

Thông tin về các Org và các peer trong network:

Thông tin về các block:

Thông tin về các transaction:

Link tham khảo

https://github.com/hyperledger/blockchain-explorer


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.