+6

Bài 5: Các bước cơ bản để dựng 1 Hyperledger Fabric Network

Điều khó khăn nhất với mình khi tìm hiểu về Hyperledger Fabric là nó có quá nhiều khái niệm và các tutorial của nó không được liền mạch với nhau. Sau 1 thời gian "chày cối" thì mình cũng bắt đầu ngờ ngợ ra, nên hôm nay mình viết bài này đề chia sẻ cho các bạn các bước để dựng một Hyperledger Fabric Network, giúp các bạn tiết kiệm được thời gian trong việc tìm hiểu về cái thứ của nợ này.

Đàu tiên bạn hãy fetch project fabric-samples (phiên bản 1.4) này về. Mình sẽ dựa vào project đó cùng với tutorial Build your first network (BYFN) để hướng dẫn. Sau đó bạn mở terminal trong fabric-samples và chạy câu lệnh

curl -sSL http://bit.ly/2ysbOFE | bash -s -- 1.4.4 1.4.4 0.4.18

để pull các tools và images cần thiết.

Sau khi tất cả đã xong xuôi ta bắt đầu đi vào thực hiện từng bước.

cd first-network

1. Generate cấu hình của network và channel.

Công đoạn này gồm nhiều bước để từ các file cấu hình crypto-config.yamlconfigtx.yaml ta sinh ra được cấu hình cho network và channel.

Nhìn vào tutorial BYFN thì bạn có thể thấy người ta thực thi tự động các bước bằng các function generateCerts(), replacePrivateKey(), generateChannelArtifacts() trong file ./byfn.sh, khi người dùng thực hiện lệnh:

./byfn.sh generate

thì đồng thời 3 hàm sẽ được thực hiện lần lượt bởi vì trong file ./byfn.sh người ta đã định nghĩa:

if [ "${MODE}" == "generate" ]; then ## Generate Artifacts
 generateCerts
 replacePrivateKey
 generateChannelArtifacts
fi 

và kết quả của công đoạn này là các thư mục crypto-configchannel-artifacts được sinh ra.

Nhưng đó là ta gom nhiều bước vào chung một công đoạn. Bây giờ ta sẽ thử thực hiện từng bước một xem thế nào nhé.

1.1 Generate cấu hình network

Bước này sử dụng tool cryptogen trong thư mục bin mà mình thực hiện lệnh curl ở trên đầu, để từ nội dung của file crypto-config.yaml sinh ra cấu hình ban đầu của network. Kết quả của bước này là thư mục crypto-config được sinh ra.

Lệnh thực hiện bằng tay :

../bin/cryptogen generate --config=./crypto-config.yaml

hoặc được thực hiện bằng function trong ./byfn.sh là:

function generateCerts() {
 which cryptogen
 if [ "$?" -ne 0 ]; then
  echo "cryptogen tool not found. exiting"
  exit 1
 fi
 echo
 echo "##########################################################"
 echo "##### Generate certificates using cryptogen tool #########"
 echo "##########################################################"

 if [ -d "crypto-config" ]; then
  rm -Rf crypto-config
 fi
 set -x
 cryptogen generate --config=./crypto-config.yaml
 res=$?
 set +x
 if [ $res -ne 0 ]; then
  echo "Failed to generate certificates..."
  exit 1
 fi
 echo
 echo "Generate CCP files for Org1 and Org2"
 ./ccp-generate.sh
}

nhìn vào code ta có thể thấy bản chất nó cũng gọi đến tool cryptogen và file crypto-config.yaml, kết quả hiện ra trên terminal là đoạn:

##########################################################
##### Generate certificates using cryptogen tool #########
##########################################################
+ cryptogen generate --config=./crypto-config.yaml
org1.example.com
org2.example.com
+ res=0
+ set +x

và trong thư mục first-network xuất hiện thư mục crypto-config.

Nội dung của file crypto-config.yaml:

OrdererOrgs:
 - Name: Orderer
  Domain: example.com
  EnableNodeOUs: true
  Specs:
   - Hostname: orderer
   - Hostname: orderer2
   - Hostname: orderer3
   - Hostname: orderer4
   - Hostname: orderer5
PeerOrgs:
  Domain: org1.example.com
  EnableNodeOUs: true
  Template:
   Count: 2
  Users:
   Count: 1
 - Name: Org2
  Domain: org2.example.com
  EnableNodeOUs: true
  Template:
   Count: 2
  Users:
   Count: 1

1.2 Generate cấu hình channel

Bước naỳ lại được chia thành 3 bước nhỏ, kết quả là các nội dung nằm trong thư mục channel-artifacts

Ba bước được gom vào một function generateChannelArtifacts() trong ./byfn.sh.

Bước 1: Generate genesis block

Bước này sử dụng tool configtxgen trong thư mục bin để từ nội dung của file configtx.yaml sinh ra file genesis.block trong thư mục channel-artifacts.

Lệnh thực hiện bằng tay:

../bin/configtxgen -profile TwoOrgsOrdererGenesis -outputBlock ./channel-artifacts/genesis.block -channelID byfn-sys-channel

Nội dung của file configtx.yaml bạn có thể tham khảo trong fabric-samples/first-network/configtx.yaml:

Kết quả thực hiện thành công hiện trên terminal của bước này là:

##########################################################
######### Generating Orderer Genesis block ##############
##########################################################
CONSENSUS_TYPE=solo
+ '[' solo == solo ']'
+ configtxgen -profile TwoOrgsOrdererGenesis -channelID byfn-sys-channel -outputBlock ./channel-artifacts/genesis.block
2019-12-16 13:49:49.439 +07 [common.tools.configtxgen] main -> INFO 001 Loading configuration
2019-12-16 13:49:49.558 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] completeInitialization -> INFO 002 orderer type: solo
2019-12-16 13:49:49.558 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] Load -> INFO 003 Loaded configuration: /home/trinh.van.tan/fabric-samples/first-network/configtx.yaml
2019-12-16 13:49:49.651 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] completeInitialization -> INFO 004 orderer type: solo
2019-12-16 13:49:49.651 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] LoadTopLevel -> INFO 005 Loaded configuration: /home/trinh.van.tan/fabric-samples/first-network/configtx.yaml
2019-12-16 13:49:49.652 +07 [common.tools.configtxgen] doOutputBlock -> INFO 006 Generating genesis block
2019-12-16 13:49:49.652 +07 [common.tools.configtxgen] doOutputBlock -> INFO 007 Writing genesis block
+ res=0
+ set +x

Bước 2: Generate channel configuration

Bước này cũng sử dụng tool configtxgen trong thư mục bin để từ nội dung của file configtx.yaml sinh ra file channel.tx trong thư mục channel-artifacts.

Lệnh thực hiện bằng tay:

export CHANNEL_NAME=mychannel
../bin/configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputCreateChannelTx ./channel-artifacts/channel.tx -channelID $CHANNEL_NAME

Kết quả hiện ra trên terminal nếu bước này thành công là đoạn:

#################################################################
### Generating channel configuration transaction 'channel.tx' ###
#################################################################
+ configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputCreateChannelTx ./channel-artifacts/channel.tx -channelID mychannel
2019-12-16 13:49:49.681 +07 [common.tools.configtxgen] main -> INFO 001 Loading configuration
2019-12-16 13:49:49.775 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] Load -> INFO 002 Loaded configuration: /home/trinh.van.tan/fabric-samples/first-network/configtx.yaml
2019-12-16 13:49:49.867 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] completeInitialization -> INFO 003 orderer type: solo
2019-12-16 13:49:49.867 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] LoadTopLevel -> INFO 004 Loaded configuration: /home/trinh.van.tan/fabric-samples/first-network/configtx.yaml
2019-12-16 13:49:49.867 +07 [common.tools.configtxgen] doOutputChannelCreateTx -> INFO 005 Generating new channel configtx
2019-12-16 13:49:49.869 +07 [common.tools.configtxgen] doOutputChannelCreateTx -> INFO 006 Writing new channel tx
+ res=0
+ set +x

Đồng thời trong thư mục channel-artifacts sẽ xuất hiện file channel.tx

Bước 3: Generate anchor peer cho các org

Bước này cũng sử dụng tool configtxgen trong thư mục bin để từ nội dung của file configtx.yaml sinh ra các file tương ứng trong thư mục channel-artifacts.

Lệnh thực hiện bằng tay:

../bin/configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputAnchorPeersUpdate ./channel-artifacts/Org1MSPanchors.tx -channelID $CHANNEL_NAME -asOrg Org1MSP

../bin/configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputAnchorPeersUpdate ./channel-artifacts/Org2MSPanchors.tx -channelID $CHANNEL_NAME -asOrg Org2MSP

Kết quả hiện ra trên màn hình nếu thực hiện thành công là đoạn:

#################################################################
#######  Generating anchor peer update for Org1MSP  ##########
#################################################################
+ configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputAnchorPeersUpdate ./channel-artifacts/Org1MSPanchors.tx -channelID mychannel -asOrg Org1MSP
2019-12-16 13:49:49.896 +07 [common.tools.configtxgen] main -> INFO 001 Loading configuration
2019-12-16 13:49:50.010 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] Load -> INFO 002 Loaded configuration: /home/trinh.van.tan/fabric-samples/first-network/configtx.yaml
2019-12-16 13:49:50.127 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] completeInitialization -> INFO 003 orderer type: solo
2019-12-16 13:49:50.128 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] LoadTopLevel -> INFO 004 Loaded configuration: /home/trinh.van.tan/fabric-samples/first-network/configtx.yaml
2019-12-16 13:49:50.128 +07 [common.tools.configtxgen] doOutputAnchorPeersUpdate -> INFO 005 Generating anchor peer update
2019-12-16 13:49:50.128 +07 [common.tools.configtxgen] doOutputAnchorPeersUpdate -> INFO 006 Writing anchor peer update
+ res=0
+ set +x

#################################################################
#######  Generating anchor peer update for Org2MSP  ##########
#################################################################
+ configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputAnchorPeersUpdate ./channel-artifacts/Org2MSPanchors.tx -channelID mychannel -asOrg Org2MSP
2019-12-16 13:49:50.165 +07 [common.tools.configtxgen] main -> INFO 001 Loading configuration
2019-12-16 13:49:50.277 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] Load -> INFO 002 Loaded configuration: /home/trinh.van.tan/fabric-samples/first-network/configtx.yaml
2019-12-16 13:49:50.390 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] completeInitialization -> INFO 003 orderer type: solo
2019-12-16 13:49:50.390 +07 [common.tools.configtxgen.localconfig] LoadTopLevel -> INFO 004 Loaded configuration: /home/trinh.van.tan/fabric-samples/first-network/configtx.yaml
2019-12-16 13:49:50.391 +07 [common.tools.configtxgen] doOutputAnchorPeersUpdate -> INFO 005 Generating anchor peer update
2019-12-16 13:49:50.391 +07 [common.tools.configtxgen] doOutputAnchorPeersUpdate -> INFO 006 Writing anchor peer update
+ res=0
+ set +x

Đồng thời trong thư mục channel-artifacts sẽ xuất hiện các file Org1MSPanchors.txOrg2MSPanchors.tx

1.3 Replace Private Key cho các CA

Bước này sẽ thay thế private key đúng vào cho các container ca0ca1 trong file docker-compose-e2e.yaml

Bạn có thể xem thêm về cách thực hiện bước này trong function replacePrivateKey() trong file ./byfn.sh

NOTE: Nếu bạn chạy lệnh : ./byfn.sh up nó sẽ gọi đến function upNetwork() 
Nhìn vào fucntion networkUp() trong ./byfn.sh bạn sẽ thấy nó thực hiện một phát một việc
up các container và thực hiện các bước còn lại của việc dụng một network hoàn chỉnh. 
Vì bài này mình muốn giải thích cho các bạn hiểu từng bước nên sẽ hơi khác với BYFN tutorial. 
Bạn chỉ cần tập trung 1 tí là có thể dễ dàng hiểu được các bước, sau này mới có thể tùy chỉnh linh hoạt network của bạn được.

2. Up các container

Như chúng ta đã biết về cấu trúc của một network trong Hyperledger Fabric. Tùy vào yêu cầu của project mà cấu trúc có thể khác đi một tí, nhưng nhìn chung, một network sẽ gồm: Orderer, Các peer của các Org, CA của mỗi Org, CLI. Bạn nên có kiến thức về docker để có thể hiểu phần này và nên chú ý volumes đủ các thư mục cần thiết vào các container.

Tất cả các container này đều được định nghĩ trong file docker-compose.yaml, bạn có thể tham tham khảo trong fabric-samples.

Lệnh thực hiện bằng tay như sau:

docker-compose -f docker-compose-cli.yaml up -d

lúc này các container đã được up. Bạn có thể chạy lệnh:

docker ps

để xem danh sách các container đang chạy

Sau đó truy cập vào container CLI để thực hiện nốt các bước còn lại:

docker exec -it cli bash

Khi này, terminal của bạn sẽ thành:

root@57c1372e5f91:/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer#

3. Tạo channel

Trong container CLI mình sẽ thực hiện lệnh tạo channel. Lệnh này sẽ lấy file channel.tx được sinh ra ở bước 2 trong mục 1.2 để tạo channel.

Lệnh:

export CHANNEL_NAME=mychannel
peer channel create -o orderer.example.com:7050 -c $CHANNEL_NAME -f ./channel-artifacts/channel.tx --tls --cafile /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/orderer.example.com/msp/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem

4. Join các peer của các Org vào Channel

Tùy vào bạn đang join peer của tổ chức nào mà các biến môi trường trong CLI sẽ thay đổi:

Cho Org1

CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org1.example.com/users/Admin@org1.example.com/msp
CORE_PEER_ADDRESS=peer0.org1.example.com:7051
CORE_PEER_LOCALMSPID="Org1MSP"
CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/tls/ca.crt

hoặc Org2

CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org2.example.com/users/Admin@org2.example.com/msp 
CORE_PEER_ADDRESS=peer0.org2.example.com:9051
CORE_PEER_LOCALMSPID="Org2MSP"
CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org2.example.com/peers/peer0.org2.example.com/tls/ca.crt

Các lệnh sau sẽ join peer của một Org vào channel:

CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org1.example.com/users/Admin@org1.example.com/msp
CORE_PEER_ADDRESS=peer0.org1.example.com:7051
CORE_PEER_LOCALMSPID="Org1MSP"
CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/tls/ca.crt
peer channel join -b mychannel.block
CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org2.example.com/users/Admin@org2.example.com/msp 
CORE_PEER_ADDRESS=peer0.org2.example.com:9051
CORE_PEER_LOCALMSPID="Org2MSP"
CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org2.example.com/peers/peer0.org2.example.com/tls/ca.crt
peer channel join -b mychannel.block

5. Update Anchor Peer cho các Org

Bước này cũng giống như bước trên, bạn phải đặt lại biến môi trường trong CLI để chúng tương ứng với Anchor Peer của Org bạn sắp update.

Các lệnh sau sẽ update anchor peer của một Org:

Org1:

CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org1.example.com/users/Admin@org1.example.com/msp
CORE_PEER_ADDRESS=peer0.org1.example.com:7051
CORE_PEER_LOCALMSPID="Org1MSP"
CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/tls/ca.crt
peer channel update -o orderer.certificate.com:7050 -c mychannel -f ./channel-artifacts/Org1MSPanchors.tx

Org2:

CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org2.example.com/users/Admin@org2.example.com/msp 
CORE_PEER_ADDRESS=peer0.org2.example.com:9051
CORE_PEER_LOCALMSPID="Org2MSP"
CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org2.example.com/peers/peer0.org2.example.com/tls/ca.crt
peer channel update -o orderer.certificate.com:7050 -c mychannel -f ./channel-artifacts/Org2MSPanchors.tx

6. Install chaincode lên các peer

Sau khi bạn code xong chaincode và ở bước 5 bạn đã volumes chính xác đường dẫn đến thư mục chứa chaincode thì bước này mới có thể thực hiện.

Bước này cũng giống như 2 bước trên, bạn muốn install chaincode lên peer của tổ chức nào thì phải đặt lại biến môi trường trong CLI.

Org1:

CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org1.example.com/users/Admin@org1.example.com/msp
CORE_PEER_ADDRESS=peer0.org1.example.com:7051
CORE_PEER_LOCALMSPID="Org1MSP"
CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/tls/ca.crt
peer chaincode install -n $CHAINCODE_NAME -v 1.0 -p ${CC_SRC_PATH}

Org2:

CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org2.example.com/users/Admin@org2.example.com/msp 
CORE_PEER_ADDRESS=peer0.org2.example.com:9051
CORE_PEER_LOCALMSPID="Org2MSP"
CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org2.example.com/peers/peer0.org2.example.com/tls/ca.crt
peer chaincode install -n $CHAINCODE_NAME -v 1.0 -p ${CC_SRC_PATH}

7. Instantiate Chaincode

Sau khi chaincode được install, nó cần phải được instantiate thì mới có thể hoạt động được trên channel. Bước này chỉ cần thực hiện trên một peer, và nó sẽ bao gồm cả endorsement policy ( OR hoặc AND )

Lệnh:

peer chaincode instantiate -o orderer.certificate.com:7050 -C $CHANNEL_NAME -n $CHAINCODE_NAME -v 1.0 -c '{"Args":[]}' -P "OR ('Org1.member','Org2.member')"

Tổng kết

Sau khi thực hiện đủ các bước trên là ta sẽ được 1 network. Nhưng đấy là mình thực hiện bằng tay, khi mà các bước có vẻ ổn thì người ta sẽ viết script để thực hiện tự động 10 bước trên, đó là nội dung của các file có đuôi ".sh", trong BYFN là file ./byfn.sh. Khi gặp 1 project Hyperledger Fabric nào đấy, bạn hãy chịu khó đọc code trong các file .sh sẽ thấy đủ 10 bước trên.

Network sẽ thay thế cho CSDL truyền thống, các bước tiếp theo để có thể hoàn thiện 1 application Hyperledger Fabric là bạn sẽ code các file enrollAdmin.js để enroll identity cho admin, từ identity của admin mình có thể registerUser.js các identity cho các user khác (với điều kiện là bạn phải nhớ run các container CA lên), sau đó sẽ là các file invoke.js và query.js để gọi đến các function trong chaincode, và cuối cùng code một web app để gọi đến các function trong invoke.js và query.js.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.