+1

Lisk và Ethereum

Blockchain là một khái niệm được biết đến nhiều trong một vài năm trở về đây và bắt đầu lan toả mạnh trong cộng động. Trong số những nền tảng blockchain phổ biến nổi lên hai nền tảng đó là Ethereum và Lisk. Bài dịch này sẽ giới thiệu về hai nền tảng này và đưa ra sự so sánh giữa chúng (các số liệu là của thời điểm bài được viết ra chứ không phải của thời điểm hiện tại).

Sau đây là bài dịch:

Tiền tệ mã hoá (Cryptocurrencies) xuất hiện trong nền tài chính của chúng ta và không gì có thể ngăn cả được dòng chảy của nó. Với hầu hết những người theo dõi và đầu tư tinh thông, việc cập nhật thông tin một cách thường xuyên là điều tất yếu trong không gian tiền tệ mã hoá điện tử (tạm dịch của: cryptocurrencies cyber space). Sự cạnh tranh là khốc liệt và cần thiết phải nắm vững được các thông tin. Trong bài này, ta sẽ tập trung chính vào hai ông lớn trong tiền tệ mã hoá đó là Lisk (LSK) và Ethereum ("Ether").

Lisk

Lisk đã leo rất nhanh trong bảng xếp hạng tiền ảo, và đây là một vài thông tin cơ bản và một vài lý do tại sao bên nên bắt đầu với nó.

Đặc điểm của Lisk

Lisk sử dụng sidechains

Có lẽ bạn đã quen thuộc với blockchain và bạn biết rằng nó bị phình ra với các transaction xấu và khi điều này xảy ra, nó bị đầy và làm chậm mạng lưới. Với sidechain, bạn sẽ có thể thêm nhiều giá trị vào bởi nó được đính kèm với blockchains. Bạn có thể sử dụng sidechains mà không cần phải can thiệp vào blockchains, điều này đảm bảo đường truyền nhanh trong toàn bộ thời gian.

Một modular cryptocurrency

Lisk là nền tảng blockchain đầu tiên trong loại của nó. Nó sử dụng sidechain. Lisk coin dùng các module đóng vai trò là nền tảng cơ bản của thiết kế và cấu trúc. Với hệ thống Lisk, bạn có thể sử dụng các khối design để cấu trúc các ứng dụng phi tập trung. Giống như sử dụng ngôn ngữ JavaScript và hầu hết các lập trình viên đều có thể sử dụng nó.

Được tạo ra dành cho các lập trình viên ứng dụng

Nêu bạn là một lập trình viên ứng dụng, bạn không cần tốn thời gian sử dụng các ngôn ngữ lập trình phức tạp. Với Lisk, bạn có thể đơn giản hoá toàn bộ quá trình xây dựng, xuất bản (publish) và phân phối cũng như là monetizing (kiếm tiền) từ ứng dụng. Bạn sẽ làm tất cả những điều này mà không cần phải hi sinh chất lượng của sản phẩm.

ĐỐI ĐẦU VỚI

Ethereum

Nói mộ cách đơn giản, Ethereum là một nền tảng phầm mềm mở dựa trên công nghệ blockchain, nó cho phép các lập trình viên xây dựng và triển khai các ứng dụng phi tập trung.

Đặc điểm của Ethereum

Ethereum là tiền tệ mã hoá phổ biến thứ hai trên thế giới

Các token của Ether phổ biến thứ hai trong các giao dịch blockchain (dựa trên vốn hoá thị trường). Dựa trên một nghiên cứu gần đây của đại học Cambridge, trong hai tháng đầu của năm 2017 chứng kiến hơn 47790 giao dịch mỗi ngày trong mạng lưới Ethereum.

Mô hình "Work to earn" (làm để kiếm)

Trong blockchain Ethereum, thay vì đào mỏ, các miners (thợ đào mỏ) làm việc để nhận được Ether, một loại token ảo dùng trong mạng lưới. Hơn cả một loại tiền tệ mã hoá có thể trao đổi được, Ether cũng được sử dụng bởi các nhà phát triển ứng dụng để thanh toán cho các phí giao dịch và dịch vụ trong mạng lưới Ethereum.

Sử dụng Hợp đồng thông minh (Smart Contract)

Smart contract là một cụm từ được dùng để biểu thị đoạn mã máy tính có thể tạo điều kiện cho việc trao đổi tiền, nội dung, tài sản, cổ phần, hoặc bất cứ thứ gì có giá trị. Khi được áp dụng vào blockchain, một hợp đồng thông minh trở thành một chương trình máy tính tự hành có thể tự động thực hiện khi các điều kiện cho trước được đáp ứng. Vì hợp đồng thông minh chạy trên Blockchain, nên nó thực hiện đúng như đã được lập trình mà không có khả năng xảy ra sự kiểm duyệt, thời gian chết, gian lận hay là sự can thiệp của bên thứ ba.

Liên minh Ethereum

Liên minh doanh nghiệp Ethereum đã tăng kích thước trong một vài tháng gần đây (với 86 thành viên mới được thêm vào trong tháng năm), trải dài trên một khoảng rộng của các ngành công nghiệp - bao gồm Merck, ING, Broadridge, Stаtе Strееt, Tоуоtа, and Rаbоbаnk tham gia vào nhóm tìm hiểu các công nghệ blockchain để thực hiện hợp đồng thông mình trong các công ty Fortune 500. Ethereum là một nền tảng phần mềm mở dựa trên công nghệ blockchain cho phép các lập trình viên xây dựng và triển khai các ứng dụng phi tập trung. Mặt nổi, Ethereum có có đông tiền mã hoá riêng là Ether, gần tương tự như Bitcoin, nhưng thứ nằm phía dưới mạng lưới Ethereum mới là thứ hấp dẫn các công ty.

Trong khi Bitcoin blockchain ban đầu có xu hướng sử dụng cho các thanh toán giao dịch, việc công nghệ blockchain Ethereum được chấp nhận bởi giới doanh nghiệp cho thấy thấy nó có thể dần dần sẽ soán ngôi đối thủ sớm của mình.

Proof ở Work or Proof of Stake

Ethеrеum has announced its plans tо switch frоm Prооf-оf-Wоrk (PoW) bаѕеd mining tо Proof-of-Stake (PоS) mining. Although, both PоW аnd PоS аrе algorithms for rеасhіng соnѕеnѕuѕ оn the blockchain, they go аbоut іt іn dіffеrеnt wауѕ. Sіnсе anyone саn create a blосk, thеrе nееdѕ tо bе a wау thаt еvеrуоnе оn thе blосkсhаіn саn rеасh a соnѕеnѕuѕ, dесіdіng tоgеthеr whаt blосk ассurаtеlу represents recent trаnѕасtіоnѕ асrоѕѕ thе nеtwоrk. Without a central аuthоrіtу, truѕt comes frоm сrеаtіng consensus аlgоrіthmѕ that аrе vеrу, vеrу hаrd tо сhеаt

Tham khảo

https://busy.org/ethereum/@lykencrypto/lisk-versus-ethereum-all-you-need-to-know-of-these-cryptocurrencies


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.