Uiza

DISCUSSIONS

Jul 6th, 2016 5:16 PM

Rất hữu ích ạ, em cảm ơn chị. Mong phần 2 sớm ra ^^

0
Jul 6th, 2016 6:18 AM

Cám ơn anh rất nhiều

0
Jul 5th, 2016 9:30 PM

rails g model message content:text, user_name:string #khởi tạo CSDL bảng message với trường content và user_name

cần bỏ dấu , ->

rails g model message content:text user_name:string #khởi tạo CSDL bảng message với trường content và user_name

Thanks!

0
Jul 5th, 2016 4:11 PM

Bài viết rất hữu ích

0
Jul 3rd, 2016 7:42 PM

good post. but if i don't use inverse_of, i add param id in strong param:

def user_params params.require(:user).permit :email, :name, projects_attributes: [:name] end

with: def user_params params.require(:user).permit :id, :email, :name, projects_attributes: [:id, :name] end

0
Jul 3rd, 2016 6:34 PM

Vậy làm thế nào để mình tối ưu đươc khi sử dụng selenium? và trường hợp không biết code thì sẽ sử dụng selenium như thế nào ?

0
Jul 3rd, 2016 5:00 AM

good post! thank you for sharing!

0
Jul 3rd, 2016 12:43 AM

awesome post

0
Jul 2nd, 2016 5:44 AM

Thanks b..Ra tiếp đi nhé :v

0
Jul 1st, 2016 12:41 AM

Leader 1 tháng 1 bài hay là mem cũng phải viết? =))

0
Jun 30th, 2016 7:03 PM

nice

0
Jun 30th, 2016 6:58 PM

(y)

0
Jun 30th, 2016 5:34 PM

Mỗi tháng 1 bài mà. =)).

0
Jun 30th, 2016 5:13 PM

@soi020392 Chăm chỉ viết bài thế ông? Bên này được yêu cầu hay tự nguyện viết vậy? 😄

0
Jun 30th, 2016 4:44 PM

Tôi Cảnh đây!. =))

0
Jun 30th, 2016 6:08 AM

@vuonghv vâng ạ, cảm ơn anh đã theo dõi.

0
Jun 30th, 2016 12:47 AM

Trong public/sender.script.js, đăng ký sự kiện "sendImage": socket.emit("sendImage", {base64:e.target.result}); nhưng trong server.js, lại chờ sự kiện "sendPhoto": socket.on("sendPhoto", function(data). Với lại đầu file server.js cần khai báo thư viện fs: var fs = require("fs");

+1
Jun 29th, 2016 11:52 PM

@hoang.phuong.loan: Cảm ơn em, bài viết rất hữu ích.

0
Jun 29th, 2016 6:43 AM

Chị ơi bài viết rất hay. Sao chị không thể dịch tiếp các chương khác?

0
Jun 28th, 2016 9:41 PM

Trong ví dụ push/pop của bài viết, việc sử dụng mutex để lock toàn bộ thân hàm không được hợp lý cho lắm:

  1. Chương trình không lấy được lợi thế của đa luồng bởi vì thread pop phải chờ cho đến khi thread push thực hiện xong TOÀN BỘ công việc của mình.
  2. Sẽ như thế nào nếu thread pop lấy được khóa trước thread push? Lúc đó thread pop sẽ không in ra kết qủa gía trị nào cả.

Với các ứng dụng có dạng producer/consumer kiểu này, em nghĩ nên dùng Condition Variables sẽ hợp lý hơn.

0