Awesome Academy

DISCUSSIONS

about 15 hours ago

Anh xem giúp sao e bị lỗi này, giúp e với ạ Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Board: "NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, Flash, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

sketch\connect-wifi.ino.cpp.o: In function `EEPRomHClass::commit()':

c:\users\administrator\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2/functional:1954: undefined reference to `EEPROMH'

sketch\connect-wifi.ino.cpp.o: In function `WifiServiceClass::connect()':

c:\users\administrator\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2/functional:1954: undefined reference to `WifiService'

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

Multiple libraries were found for "ESP8266WebServer.h" Used: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266WebServer Multiple libraries were found for "ESP8266WiFi.h" Used: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266WiFi Multiple libraries were found for "EEPROM.h" Used: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\EEPROM Multiple libraries were found for "ArduinoJson.h" Used: C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson exit status 1 Error compiling for board NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module).

This report would have more information with "Show verbose output during compilation" option enabled in File -> Preferences.

0
about 16 hours ago

mình cũng bị nz

0
commented to answer in the question hỏi function trong javascript by
about 17 hours ago

tên hàm viết hoa viết thường đều được à,và chắc 0 dài hơn 16 chữ cái được

0
commented to the question hỏi css by
about 19 hours ago

Mình góp ý một chút nhé:

  1. Bạn nên tìm hiểu vấn đề trước, search google, đọc hiểu, nếu có vấn đề gì không hiểu thì hỏi.
  2. Bạn nên đặt câu hỏi cụ thể hơn để mọi người dễ focus và dễ giúp bạn. Ví dụ, vấn đề bạn đang gặp phải hay bạn có vài phương pháp, cách giải quyết A, B, C,,.. nhưng bạn không biết phương án nào tối ưu. Show code nếu cần.

Mong bạn đọc hiểu.

+3
commented to answer in the question hỏi css by
about 21 hours ago

@jonyu rồi. và mình cũng deploy nó luôn

0
about 21 hours ago

anh k hiểu đây là thật hay móc :’(

0
commented to answer in the question hỏi css by
about 21 hours ago

@devil_boom_129 ,bạn làm game=html5-css,javascript chưa

0
commented to answer in the question hỏi css by
about 23 hours ago

bạn mà cũng có quyền bày đặt nâng cao với MÌNH á?

-3
commented to answer in the question hỏi css by
about 23 hours ago

mình hỏi phần mềm nâng cao

0
commented to answer in the question co so du lieu by
about 23 hours ago

@maint3991 thế bạn nên dùng các CSDL dạng NoSQL. MongoDB là 1 ví dụ

0
commented to answer in the question co so du lieu by
about 23 hours ago

mục đích của mình là như dạng thống kê, kiêu data science hoặc viết các tool thống kê số liệu.bạn tu vấn cho minh nên dùng loại nào ạ

0
about 23 hours ago

Bài viết của bạn hay quá, hóng bạn viết tiếp những bài hay như thế này

0
Saturday, 3:43 PM

Cho mình hỏi form mình đã làm trong 3 cái HTML (cụ thể mấy trang php) dưới đây:

<form onSubmit="abc.php"> <input ... /> <button>Sign In </button> </form> thì trong react làm sao để đưa 1 component của react vào hàm onSubmit để tự điều hướng qua đúng component đó ạ ?
0
Saturday, 3:03 PM

Theo quan điểm cá nhân của mình nhé: version tốt nhất là cái mới nhất nhưng đã được release tầm 2 tháng trở lên. Vì nếu có bug gì thì cũng đã có người tìm ra trên https://github.com/facebook/react-native/issues và có cách sửa rồi 😃

0
Saturday, 1:49 PM

Cảm ơn góp ý của bạn mình sẽ cập nhật lại phần này

0
Saturday, 1:28 PM

Bạn làm dc chưa, ko dc mình chỉ cho

0
Saturday, 12:25 PM

👍 😍😍😍😍

+1
Saturday, 8:30 AM

Bạn có thể dùng tmux, chắc là bỏ screen luôn, hoặc byobu cũng dc

+1
Saturday, 8:27 AM

bash shell thì chỉ có thực hành nhiều 😄

0
Saturday, 7:26 AM

viết dễ hiểu quá anh ơi =))

0