+1

Sử dụng Arrays trong Rails với PostgreSQL

I. Tạo trường dữ liệu kiểu array

1. Tạo trực tiếp trong PostgreSQL:

CREATE TABLE arrays_example(
        name  text,
        values integer[]
      );

Bằng cách thêm [] vào sau kiểu dữ liệu mong muốn, ta có thể tạo được trường dữ liệu là 1 mảng của kiểu dữ liệu mong muốn.

2. Tạo bằng rails migration:

 • B1: Tạo một bảng với trường dữ liệu thông thường
rails g migration add_subjects_to_book subjects:text
 • B2: Thêm thuộc tính array:true vào file migration
class AddSubjectsToBook < ActiveRecord::Migration
 def change
  add_column :books, :subjects, :text, array:true, default: []
 end
end

II. Thêm dữ liệu kiểu array

1. Thêm trực tiếp trong PostgreSQL:

Đơn giản ta chỉ cần thêm data vào trường kiểu array giá trị dạng '{...}' như sau:

INSERT INTO arrays_example VALUES('numbers', '{1, 2, 3}');

2. Thêm bằng rails:

 • Đầu tiên là khởi tạo một object:
b = Book.create
 • Tiếp theo, push một mảng giá trị vào trường cần thêm data, sử dụng như một mảng thông thường:
b.subjects << 'education'
 • Hoặc
b.subjects.push 'business'
 • Hoặc
b.subjects += ['history']
 • Cuối cùng chỉ cần save object:
b.save!

III. Truy xuất data kiểu array

1. Truy xuất các bản ghi có data chứa một giá trị đã biết:

 • Ta sử dụng "ANY" để truy xuất các bản ghi có chứa một giá trị truyền vào theo cú pháp:
Book.where("'history' = ANY (subjects)")
 • Hoặc:
Book.where("? = ANY (subjects)", "history")

2. Truy xuất các bản ghi có data chứa một hoặc nhiều giá trị đã biết:

 • Ta sử dụng "@>" để truy xuất các bản ghi có chứa các giá trị truyền vào theo cú pháp:
Book.where("subjects @> '{history,education}''")
 • Hoặc:
Book.where("subjects @> ?", '{history,education}')
 • Hoặc:
Book.where("subjects @> ARRAY[?]", ["history", "education"])

IV. Kết luận

Trên đây là giới thiệu sơ lược về cách sử dụng data kiểu Array trong Rails với PostgreSQL. Hi vọng bài viết có thể giúp các bạn có được cách nhìn tổng quan về kiểu Array trong Rails với PostgreSQL.

Cảm ơn đã theo dõi


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí