+2

Đối số trong Python

Chào các bạn Trong bài này, mình sẽ giới thiệu có các bạn về khái niệm Đối số trong Python. Các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết của mình nhé!


Khái niệm Đối Số

Trong Python, bạn có thể định nghĩa một hàm có số lượng đối số thay đổi.Chúng ta đã hiểu về cách xác định một hàm và gọi nó. Nếu không, lệnh gọi hàm sẽ dẫn đến lỗi. Đây là một ví dụ.

def greet(name, msg):
  """This function greets to
  the person with the provided message"""
  print("Hello", name + ', ' + msg)

greet("Monica", "Good morning!")

Kết quả :

Hello Monica, Good morning!

Ở ví dụ trên hàm greet() có 2 tham số.

Ví ta đã call hàm này và có truyền vào 2 tham số nên hàm đã chạy chính xác và không gặp lỗi.

Nếu như ta call hàm này mà truyền vào thiếu một tham số hoặc không truyền vào tham số nào. Thì nó sẽ sảy ra lỗi. Khi hàm được định nghĩa có bao nhiêu tham số thì khi call hàm ta cần truyền vào đủ các tham số đó.

Dưới đây là ví dụ thông báo lỗi khi ta call hàm mà truyền thiếu tham số :

Lỗi khi call hàm greet mà truyền thiếu 1 tham số :

>>> greet("Monica")  # only one argument
TypeError: greet() missing 1 required positional argument: 'msg'

Lỗi khi call hàm greet mà không truyền tham số :

>>> greet()  # no arguments
TypeError: greet() missing 2 required positional arguments: 'name' and 'msg'

Các biến của hàm Đối Số trong Python

Trong Python, có nhiều cách khác nhau để định nghĩa một hàm có thể nhận số lượng đối số thay đổi.

Dưới đây mình sẽ nêu ra 3 cách khác nhau để định nghĩa nhé 😄 :

Đối số mặc định trong Python

Các đối số của hàm sẽ có giá trị mặc định trong Python.

Ta có thể cung cấp giá trị mặc định cho một đối số bằng cách sử dụng toán tử gán (=). Đây là một ví dụ:

def greet(name, msg="Good morning!"):
  """
  This function greets to
  the person with the
  provided message.

  If the message is not provided,
  it defaults to "Good
  morning!"
  """

  print("Hello", name + ', ' + msg)


greet("Kate")
greet("Bruce", "How do you do?")

Kết quả :

Hello Kate, Good morning!
Hello Bruce, How do you do?

Ở ví dụ trên thì tham số name sẽ không có giá trị mặc định và khi call function thì cần bắt buộc phải truyền tham số name vào function.

Ngược lại với tham số msg đã luôn được gán giá trí mặc định là "Good morning!". Vì vậy nếu như khi call function chúng ta có thể truyền tham số msg. Nếu ta truyền tham số vào thì msg sẽ có value là giá trí chúng ta truyền vào. Nếu chúng ta không truyền tham số thì giá trị của msg mặc định sẽ luôn là "Good morning!". Tức là với function này thì msg sẽ là tham số không bắt buộc.


Đối số từ khóa trong Python

Khi chúng ta gọi một hàm với một số giá trị, các giá trị này được gán cho các đối số theo vị trí của chúng.

Ví dụ khi chúng ta gọi hàm greet() với cách gọi các tham số greet("Bruce", "How do you do?") . thì giá trị Bruce sẽ tương ứng với với đối số name"How do you do?" sẽ là của đối số msg.

Python cho phép các hàm được gọi bằng cách sử dụng các đối số từ khóa. Khi chúng ta gọi các hàm theo cách này, thứ tự (vị trí) của các đối số có thể bị thay đổi. Các lệnh gọi sau đến hàm greet() ở trên đều hợp lệ và tạo ra cùng một kết quả.

# 2 keyword arguments
greet(name = "Bruce",msg = "How do you do?")

# 2 keyword arguments (out of order)
greet(msg = "How do you do?",name = "Bruce") 

1 positional, 1 keyword argument
greet("Bruce", msg = "How do you do?")  

Như chúng ta thấy, chúng ta có thể thay đổi các đối số vị trí với các đối số từ khóa trong khi gọi hàm. Nhưng chúng ta phải lưu ý rằng các đối số từ khóa phải tuân theo các đối số vị trí.

Có một đối số vị trí sau các đối số từ khóa sẽ dẫn đến lỗi. Ví dụ:

greet(name="Bruce","How do you do?")

Kết quả lỗi trả về :

SyntaxError: non-keyword arg after keyword arg

Đối số tùy chọn trong Python

Có những trường hợp chúng ta có thể sẽ chưa biết trước được số lướng đối số sẽ truyền vào một hàm là bao nhiều. Với trường hợp này Python sẽ cho chúng ta 1 giải pháp đó là gọi hàm với số lượng đối số tùy chọn.

Trong khi định nghĩa hàm, chúng ta sẽ sử dụng dấu hoa thị (*) trước tên tham số để biểu thị loại đối số này. Đây là một ví dụ.

def greet(*names):
  """This function greets all
  the person in the names tuple."""

  # names is a tuple with arguments
  for name in names:
    print("Hello", name)


greet("Monica", "Luke", "Steve", "John")

Kết quả :

Hello Monica
Hello Luke
Hello Steve
Hello John

Ở ví dụ trên chúng ta đã gọi hàm với nhiều đối số. Các đối này được gói lại thành một bộ giá trị trước khi truyền vào hàm.Bên trong hàm, chúng ta sử dụng vòng lặp for để lấy lại tất cả các đối số.


Kết Luận

Dưới đây mình đã giới thiệu với các bạn về khái niệm của Đối Số trong Python Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía dưới nhé.


Tham Khảo chi tiết hơn

https://www.programiz.com/python-programming/object-oriented-programming


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.