+2

Xây dựng app chat realtime với VueJS - NodeJS - Express - SocketIO (Phần 2)

Mở bài

Hello anh em, hôm nay mình tiếp tuc series Xây dựng app chat realtime với VueJS - NodeJS - Express - SocketIO

Ở phần trước mình đã thực hiện login thành công, phần này mình sẽ cùng anh em xử lý phần chat private nhé.

Phần này mình sẽ chia thành 2 bước:

 • Bước 1. Hiện danh sách người tham gia.
 • Bước 2. Chat private.

OKE, bắt đầu thôi !

Thân bài

Hiện danh sách người tham gia.

Ở phần xử lý login phía backend từ phần 1, khi user login, server sẽ gửi lại thông tin user kèm socketId mới tạo. Bây giờ ta sẽ sửa lại, ngoài việc gửi thông tin user về, ta sữ gửi thêm danh sách người tham gia về cho client.

Chuẩn bị template

Home.vue

<template>
 <v-main>
  <v-container fluid class="home-screen">
   <v-row class="home-screen__row">
    <v-col class="d-flex flex-column left-box" cols="4">
     <div>
      <h2 class="title">Friends</h2>
     </div>
     <v-row class="friends-box">
      <v-col cols="12">
       <v-list dense class="friends_list">
        <v-list-item-group v-model="selectedFriend">
         <v-list-item
          v-for="(friend, index) in friends"
          :key="friend.socketId"
          :value="friend"
          class="friend-info"
         >
          <v-list-item-icon>
           <v-icon v-text="index"></v-icon>
          </v-list-item-icon>
          <v-list-item-content>
           <v-list-item-title
            v-text="friend.username"
           ></v-list-item-title>
          </v-list-item-content>
         </v-list-item>
        </v-list-item-group>
       </v-list>
      </v-col>
     </v-row>
    </v-col>
    <v-col class="d-flex flex-column right-box" cols="8">
     <!-- right -->
    </v-col>
   </v-row>
  </v-container>
 </v-main>
</template>

<script>
 export default {
  data() {
   return {
    selectedFriend: null,
    friends: [
     {
      socketId: 1,
      username: "username1",
     },
     {
      socketId: 2,
      username: "username2",
     },
    ],
   };
  },
 };
</script>

<style scoped>
 main {
  background-image: url("https://www.wallpaperbetter.com/wallpaper/555/606/469/sea-sky-beach-2K-wallpaper.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  background-position: center;
  height: 100vh;
 }
 .home-screen {
  padding: 0;
  height: 100%;
  max-width: 1264px;
 }
 .home-screen__row {
  margin: 0;
  height: 100%;
  max-width: 1264px;
 }
 .left-box {
  height: 100%;
 }
 .title {
  height: 30px;
 }
 .friends-box {
  overflow: auto;
  margin-top: 10px;
  margin-bottom: 10px;
 }
 .friends-box > .col {
  padding-top: 0;
  padding-bottom: 0;
 }
 .friends_list {
  background-color: #0000003b !important;
 }
 .friend-info {
  color: white !important;
  height: 40px;
 }
</style>

Chúng ra có mục Friends có 2 friends mẫu như thế này:

Gửi danh sách người tham gia

 • Backend

Gửi danh sách người tham gia cho user vừa mới đăng nhập:

configs/socket.js

io.on("connect", (socket) => {
+ let users = [];
+ // Get all users connected except user(sender)
+ for (let [id, s] of io.of("/").sockets) {
+  if (id !== socket.id) {
+   const user = {
+    socketId: id,
+    username: s.handshake.auth.username,
+   };
+   users.push(user);
+  }
+ }
 // User
 const user = {
  socketId: socket.id,
  username: socket.handshake.auth.username,
 };

 // when connected, send user info to user
 socket.emit("USER_INFO", user);
+ // and send friends list
+ socket.emit("FRIENDS_LIST", users);
});
 • Frontend

Thêm mới action, mutation set danh sách bạn bè, thêm getter lấy danh sách bạn bè

store.js

const store = new Vuex.Store({
 plugins: [websocketPlugin],
 state: {
  user: null,
  friends: [],
 },
 mutations: {
  setUser(state, user) {
   state.user = user;
  },
+  setFriends(state, friends) {
+   state.friends.push(...friends);
+  },
 },
 actions: {
  LOGIN({ commit }, user) {
   commit("setUser", user);
  },
+  SET_FRIENDS({ commit }, friends) {
+   commit("setFriends", friends);
+  },
 },
 getters: {
  user(state) {
   return state.user;
  },
+  friends(state) {
+   return state.friends;
+  },
 },
});

Set danh sách bạn bè vào Vuex store sau khi nhận được từ backend:

socket/socket.js

function createWebSocketPlugin(socket) {
 return (store) => {
  store.$socket = socket;
  // Khi socket server gửi thông tin user về thì lưu vào Vuex store
  socket.on("USER_INFO", (user) => store.dispatch("LOGIN", user));
+  socket.on("FRIENDS_LIST", (friends) => {
+   store.dispatch("SET_FRIENDS", friends);
+  });
 };
}

Lấy dữ liệu từ Vuex store để hiển thị lên view:

Home.vue

<script>
export default {
 data() {
  return {
   selectedFriend: null,
-   friends: [
-    {
-     socketId: 1,
-     username: "username1",
-    },
-    {
-     socketId: 2,
-     username: "username2",
-    },
-   ],
  };
 },
+ computed: {
+  friends() {
+   return this.$store.getters.friends;
+  },
};
</script>

Như vậy khi user kết nối đã lấy được danh sách người đang online, nhưng những người đang online vẫn chưa thấy được user đó.

 • Backend

configs/socket.js

 io.on("connect", (socket) => {
  let users = [];
  // Get all users connected except user(sender)
  for (let [id, s] of io.of("/").sockets) {
   if (id !== socket.id) {
    const user = {
     socketId: id,
     username: s.handshake.auth.username,
    };
    users.push(user);
   }
  }
  // User
  const user = {
   socketId: socket.id,
   username: socket.handshake.auth.username,
  };
  // when connected, send user info to user
  socket.emit("USER_INFO", user);
  // and send friends list
  socket.emit("FRIENDS_LIST", users);
+  // send user info to other user connected
+  socket.broadcast.emit("FRIEND_CONNECTED", user);
 });
 • Frontend

store.js

const store = new Vuex.Store({
 plugins: [websocketPlugin],
 state: {
  user: null,
  friends: [],
 },
 mutations: {
  setUser(state, user) {
   state.user = user;
  },
  setFriends(state, friends) {
   state.friends.push(...friends);
  },
+  addFriend(state, friend) {
+   state.friends.push(friend);
+  },
 },
 actions: {
  LOGIN({ commit }, user) {
   commit("setUser", user);
  },
  SET_FRIENDS({ commit }, friends) {
   commit("setFriends", friends);
  },
+  ADD_FRIEND({ commit }, friend) {
+   commit("addFriend", friend);
+  },
 },
 getters: {
  user(state) {
   return state.user;
  },
  friends(state) {
   return state.friends;
  },
 },
});

socket.js

function createWebSocketPlugin(socket) {
 return (store) => {
  store.$socket = socket;
  // Khi socket server gửi thông tin user về thì lưu vào Vuex store
  socket.on("USER_INFO", (user) => store.dispatch("LOGIN", user));
  socket.on("FRIENDS_LIST", (friends) => {
   store.dispatch("SET_FRIENDS", friends);
  });
+  socket.on("FRIEND_CONNECTED", (friend) => {
+   store.dispatch("ADD_FRIEND", friend);
+  });
 };
}

Kết quả

Chat private

Demo

demo chat

Giao diện

Home.vue

<template>>
 <v-col class="d-flex flex-column right-box" cols="8">
-  <!-- right -->
+  <div class="message-box">
+   <!-- message-box -->
+  </div>
+  <v-form
+   @submit.prevent="send"
+   class="d-flex flex-row align-center chat-box"
+  >
+   <v-text-field
+    label="Message"
+    placeholder="Message"
+    solo
+    hide-details="auto"
+    v-model="input"
+   ></v-text-field>
+   <v-btn
+    type="submit"
+    class="chat-box__button-send"
+    elevation="2"
+    large
+    >Send</v-btn
+   >
+  </v-form>
 </v-col>
</template>

<style>
+ .message-box {
+  height: 100%;
+  margin: 10px 0;
+  overflow: auto;
+  background-color: #0000003b;
+ }
+ .chat-box {
+  height: 48px;
+ }
+ .chat-box__button-send {
+ height: 48px !important;
+ }
+ .message {
+  display: flex;
+  margin: 10px 20px;
+ }
+ .message-text {
+  padding: 5px 10px;
+  color: white;
+  border-radius: 15px;
+  background-color: #718093;
+  display: flex;
+  max-width: 70%;
+ }
+ .user-message-text {
+  background-color: #2980b9 !important;
+  margin-left: auto;
+ }
</style>

Khi click chọn 1 friend trong list, ta sẽ có giao diện khung chat như thế này

chat box

Workflow chat

work flow

Frontend gửi tin nhắn

Home.vue

<script>
 export default {
  data() {
   return {
+    input: "",
   };
  },
+  methods: {
+   send() {
+    if (!this.input.length) return;
+    const message = {
+     content: this.input,
+     to: this.selectedFriend.socketId,
+     from: this.user.socketId,
+    };
+    this.$store.dispatch("SEND_MESSAGE", message);
+   this.input = "";
+   },
+  },
+ },
 computed:{
+  user() {
+   return this.$store.getters.user;
+  },
 }
</script>

store/store.js

const store = new Vuex.Store({
 mutations: {
+  addNewMessage(state, message) {
+   const friends = [...state.friends];
+   let receiverIndex = friends.findIndex(
+    (friend) => friend.socketId === message.to
+   );
+   const messages = friends[receiverIndex].messages || [];
+  messages.push(message);
+   friends[receiverIndex].messages = messages;
+  state.friends = friends;
+  },
 },
 actions: {
+  SEND_MESSAGE({ commit }, message) {
+   this.$socket.emit("PRIVATE_MESSAGE", message);
+   commit("addNewMessage", message);
+  },
 },
});

Backend chuyển tin nhắn cho người nhận

configs/socket.js

io.on("connect", (socket) => {
+ socket.on("PRIVATE_MESSAGE", ({ from, content, to }) => {
+  io.to(to).emit("PRIVATE_MESSAGE", {
+   from,
+   content,
+   to,
+  });
+ });
});

Phía client lưu lại tin nhắn nhận được từ backend

store/store.js

const store = new Vuex.Store({
 mutations: {
+  receiveMessage(state, message) {
+   const friends = [...state.friends];
+   const senderIndex = friends.findIndex(
+    (friend) => friend.socketId === message.from
+   );
+   const messages = friends[senderIndex].messages || [];
+   messages.push(message);
+   friends[senderIndex].messages = messages;
+   state.friends = friends;
+  },
 },
 actions: {
+  RECEIVE_MESSAGE({ commit }, message) {
+   commit("receiveMessage", message);
+  },
 },
 getters: {
+  messagesWithFriend(state) {
+   return (socketId) => {
+    const friend = state.friends.find(
+     (friend) => friend.socketId === socketId
+    );
+    if (!friend) {
+     return [];
+    }
+    return friend.messages;
+   };
+  },
 },
});

socket/socket.js

function createWebSocketPlugin(socket) {
 return (store) => {
+  socket.on("PRIVATE_MESSAGE", (message) => {
+   store.dispatch("RECEIVE_MESSAGE", message);
+  });
 };
}

Hiển thị ra view

<template>
 <v-col class="d-flex flex-column right-box" cols="8">
+  <div class="message-box">
+   <div
+    :class="{ message: true }"
+    v-for="message in messages"
+    :key="message.socketId"
+   >
+    <span
+     :class="{
+         'message-text': true,
+         'user-message-text': isYourMessage(message),
+        }"
+    >
+     {{ message.content }}
+    </span>
+   </div>
+  </div>
 </v-col>
</template>

<script>
 methods:{
+  isYourMessage(message) {
+   return message.from === this.user.socketId;
+  },
 },
 computed: {
+  messages() {
+   if (!this.selectedFriend) return;
+   const friendSocketId = this.selectedFriend.socketId;
+   return this.$store.getters.messagesWithFriend(friendSocketId);
+  },
 },
</script>

Kết bài

Vậy là ở phần này mình đã chia sẻ cho mọi người phần chat private.

Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.