+1

Xây dựng API CRUD đơn giản bằng Express - Node.js

1. Mở đầu

Xin chào các bạn, ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xây dựng API bằng Node.js nhé. Mình sẽ sử dụng framework Express, CSDL là MySQL với Prisma(ORMs). Kết quả sau bài viết này đó là có một ứng dụng web API bao gồm chức năng CRUD đơn giản.

2. Init project

2.1 Init npm

Đầu tiên các bạn tạo 1 thư mục bất kì và di chuyển vào thư mục đó. Thư mục mình tạo trong bài sẽ là express_api nhé:

mkdir express_api
cd express_api

sau đó chạy: npm init -y để khởi tạo project npm. Khi quá trình này hoàn tất nó sẽ sinh ra file package.json.

2.2 Cài đặt framework Express

Cài đặt framework Express cho app:

npm install express cors --save

2.3 Cài đặt nodemon

nodemon sẽ tự khởi động lại máy chủ nếu có sự thay đổi ở các file. Cài đặt nodemon:

npm install nodemon --save-dev

Sau đó các bạn vào file package.json và thêm "start": "nodemon server" vào.

"scripts": {
  "start": "nodemon server",
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },

2.4 Cài đặt Prisma

Prisma là một ORMs mã nguồn mở đang là xu hướng hiện nay. Các bạn có thể lên prisma.io để tìm hiểu kĩ hơn về nó nhé 😄

Cài đặt Prisma:

npm install prisma --save-dev
npm install @prisma/client --save

Tiếp theo chạy lệnh npx prisma init. Sau khi chạy lệnh này thì thư mục prisma đã được tạo ra trong project, nó cũng tự động tạo ra .env là file dotenv để xác định URL kết nối cơ sở dữ liệu.

Các bạn vào prisma/schema.prisma thêm "mysql" vào.

datasource db {
 provider = "mysql"
 url   = env("DATABASE_URL")
}

Sau đó vào file .env và thiết lập DATABASE_URL.

DATABASE_URL="mysql://root:[email protected]:3306/apiDB"

3. Tạo file server.js

Sau khi tạo file server.js ta sẽ require thư viện và sử dụng những middlewarecần thiết. Tiếp theo các bạn tạo một route và khai báo cổng cho app.

const express = require('express');
const cors = require('cors');

const app = express();

app.use(cors());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }))
app.use(express.json())

app.get('/', (req, res) => {
  res.json({ "message": "hello world" });
});

const port = 8080;

app.listen(port, () => {
  console.log(`Server is listening on port ${port}`);
});

Bật terminar và chạy lệnh npm start ( hoặc node server.js).

> [email protected] start /Users/dnpn/express_api
> node server.js

Server is listening on port 8080

Nếu terminar ra như thế này thì ta thành công rồi đó. Truy cập localhost để tận hưởng chút thành quả đầu tiên nào 😄.

4. Mô hình hóa dữ liệu với Prisma

Đặc điểm chính của ORMs là nó cho phép bạn lập mô hình dữ liệu ứng dụng của mình theo các lớp được ánh xạ tới các bảng trong cơ sở dữ liệu . Trong bài biết này mình sẽ sử dụng Prisma Client và Prisma Migrate để thực hiện việc mô hình hóa dữ liệu. Các bạn vào prisma/schema.prisma và thêm model User.

model User {
 user_id Int   @id @default(autoincrement())
 name  String?
 email  String @unique
}

Prisma Migrate ánh xạ các model này vào các bảng trong cơ sở dữ liệu. Các bạn chạy lệnh npx prisma migrate dev.

MySQL database apiDB created at localhost:3306

? Enter a name for the new migration: ›

Khi hiện lên như thế này các bạn chỉ cần nhấn enter nó sẽ tự động đặt tên cho migration. Sau khi chạy xong và hiện ra như thế này có nghĩa là ta đã tạo được database và đồng bộ nó với schema thành công

The following migration(s) have been created and applied from new schema changes:

migrations/
 └─ 20210911085943_/
  └─ migration.sql

Your database is now in sync with your schema.

5. Các method, URL

method URL action
GET /users lấy tất cả user
GET /users/1 lấy user có id = 1
POST /users thêm một user
PUT /users/1 cập nhật user có id =1
DELETE /users/1 xóa user có id = 1

6. API CRUD

Trước hết ta phải require thư viện @prisma/client để có thể truy cập cơ sở dữ liệu.

const { PrismaClient } = require('@prisma/client');
const prisma = new PrismaClient();

6.1 API lấy tất cả user

Các bạn tạo route lấy tất cả dữ liệu user:

app.get('/users', async (req, res) => {
 try {
  const users = await prisma.user.findMany()
  if (users.length === 0) {
   return res.status(400).json({ ok: false, message: "list users are empty" });
  };
  return res.json({ ok: true, data: users });
 }
 catch (error) {
  res.status(500).json({
   ok: false,
   error: "Something went wrong!"
  });
 }
 finally {
  async () =>
   await prisma.$disconnect()
 }
});

Gọi API bằng URL : http://localhost:8080/users

Chúng ta sẽ chuyển sang Postman để test thử.

6.2 API lấy user bằng id

Các bạn tạo route lấy user bằng id:

 app.get('/users/:id', async (req, res) => {
 try {
  const user = await prisma.user.findUnique({
   where: { user_id: Number(req.params.id) }
  });
  if (user) {
   return res.json({ ok: true, data: user });
  }
  return res.status(400).json({ ok: false, message: "User not exist" });
 }
 catch (error) {
  res.status(500).json({
   ok: false,
   error: "Something went wrong!"
  });
 }
 finally {
  async () =>
   await prisma.$disconnect()
 }
});

test Postman:

6.3 API thêm một user

Các bạn tạo route thêm một user:

app.post('/users', async (req, res) => {
 try {
  if ((!req.body.name) || (!req.body.email)) {
   return res.status(400).json({ ok: false, message: "Please enter data" });
  }
  const user = await prisma.user.findUnique({
   where: { email: req.body.email }
  });
  if (user) {
   return res.status(400).json({ ok: false, message: "Email was exist" });
  } else {
   const userNew = await prisma.user.create({
    data: {
     name: req.body.name,
     email: req.body.email
    },
   });
   return res.json({ ok: true, data: userNew });
  }
 }
 catch (error) {
  res.status(500).json({
   ok: false,
   error: "Something went wrong!"
  });
 }
 finally {
  async () =>
   await prisma.$disconnect()
 }
});

test Postman:

6.4 API cập nhật user

Các bạn tạo route cập nhật user bằng id:

app.put('/users/:id', async (req, res) => {
 try {
  if (!req.body.name) {
   return res.status(400).json({ ok: false, message: "Please enter data" });
  }
  const user = await prisma.user.update({
   where: { user_id: Number(req.params.id) },
   data: {
    name: req.body.name
   }
  });
  return res.json({ ok: true, data: user });
 }
 catch (error) {
  console.log(error)
  res.status(500).json({
   ok: false,
   error: "Something went wrong!"
  });
 }
 finally {
  async () =>
   await prisma.$disconnect()
 }
});

test Postman:

6.5 API xóa user

Các bạn tạo route xóa user bằng id:

app.delete('/users/:id', async (req, res) => {
 try {
  const user = await prisma.user.findUnique({
   where: { user_id: Number(req.params.id) }
  });
  if (!user) {
   return res.status(400).json({ ok: false, message: "User not exist" });
  };
  const userDelete = await prisma.user.delete({
   where: { user_id: Number(req.params.id) }
  });
  return res.json({ ok: true, message: "Delete success" });
 }
 catch (error) {
  console.log(error)
  res.status(500).json({
   ok: false,
   error: "Something went wrong!"
  });
 }
 finally {
  async () =>
   await prisma.$disconnect()
 }
});

test Postman:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.