+2

Tạo một PickerBlurView custom cho các ứng dụng iOS

Việc sử dụng PickerView trong các dự án có 2 cách thông thường như sau:

 1. Add thẳng PickerView vào file XIB, mỗi khi gọi sẽ show/hide PickerView.
 2. Với các component cho phép input text như UITextField hay UITextView, chúng ta sẽ gán PickerView là InputView của các component đó. Xem đoạn code sau:
let rolePickerView: PickerView = .fromNib()
self.roleTextField.inputView = self.rolePickerView

Vấn đề ở đây là với trường hợp 1, chúng ta sẽ phải tự tạo hiệu ứng animation bottom to top cho PickerView. Còn trường hợp 2 thì không cần vì inputView đã support sẵn animation đó. Tuy nhiên ở cả 2 trường hợp đều không có blur background giống như 1 AlertView hiển thị: Vì vậy trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn tạo 1 PickerBlurView đáp ứng được animation khi xuất hiện và có blur background.

Các bước thực hiện coding như sau:

 • Đầu tiên bạn sẽ tạo 1 class kế thừa UIView đặt tên PickerBlurView và 1 file XIB có chứa 1 Visual Effect View with Blur + 1 PickerView như hình dưới đấy:

 • Kéo các IBOutlet vào trong file PickerBlurView.swift:

@IBOutlet private weak var blurView: UIVisualEffectView!
@IBOutlet private weak var pickerView: UIPickerView!
 • Để config dữ liệu cho PickerView ta thêm 1 biến có tên pickerData và 1 function:
fileprivate var pickerData = [String]()

func configData(_ data: [String]) {
    pickerData = data
    pickerView.reloadAllComponents()
  }
 • Tạo 1 delegate để trả về data được chọn từ PickerView:
protocol PickerBlurViewDelegate: class {
  func pickerView(_ pickerView: UIPickerView, didSelectRow row: Int, inComponent component: Int, value: String?)
}
class PickerBlurView: UIView {
  weak var delegate: PickerBlurViewDelegate?
}
 • Setup PickerView, control việc khi PickerView hiển thị người dùng sẽ cần tap vào màn hình để ẩn nó đi sau khi dùng:
private func setupPickerView() {
    pickerView.alpha = 0
    pickerView.dataSource = self
    pickerView.delegate = self
    self.addTapGesture(blurView)
  }
@objc func hidePickerView() {
    self.removeFromSuperview()
  }
  
  fileprivate func addTapGesture(_ inView: UIView) {
    let tapGesture = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(PickerBlurView.hidePickerView))
    inView.addGestureRecognizer(tapGesture)
  }
 • Viết hàm hiển thị PickerView với animation + blur background, để làm việc này chúng ta sẽ phải add view vào window của ứng dụng:
let appDelegate:AppDelegate             = UIApplication.shared.delegate as! AppDelegate
let MAIN_SCREEN:UIScreen              = UIScreen.main
let ScreenWidth:CGFloat               = MAIN_SCREEN.bounds.size.width
let ScreenHeight:CGFloat              = MAIN_SCREEN.bounds.size.height
func showPickerView() {
    UIApplication.shared.keyWindow?.addSubview(self)
    self.frame = UIApplication.shared.keyWindow?.bounds ?? .zero
    var pickerFrame = pickerView.frame
    pickerFrame.origin.y = (ScreenHeight + pickerFrame.size.height)
    pickerView.frame = pickerFrame
    UIView.animate(withDuration: 0.3, animations: {
      pickerFrame.origin.y = ScreenHeight - pickerFrame.size.height
      self.pickerView.frame = pickerFrame
      self.pickerView.alpha = 1
    })
  }
 • Việc tiếp theo là adapt các function trong UIPickerViewDelegate, UIPickerViewDatasource:
// MARK: - UIPickerViewDataSource Functions
extension PickerBlurView: UIPickerViewDataSource {
  func numberOfComponents(in pickerView: UIPickerView) -> Int {
    return 1
  }
  
  func pickerView(_ pickerView: UIPickerView, numberOfRowsInComponent component: Int) -> Int {
    return self.pickerData.count
  }
  
  func pickerView(_ pickerView: UIPickerView, titleForRow row: Int, forComponent component: Int) -> String? {
    let itemValue = self.pickerData[row]
    return itemValue
  }
}

// MARK: - UIPickerViewDelegate Functions
extension PickerBlurView: UIPickerViewDelegate {
  func pickerView(_ pickerView: UIPickerView, didSelectRow row: Int, inComponent component: Int) {
    let itemValue = self.pickerData[row]
    self.delegate?.pickerView(pickerView, didSelectRow: row, inComponent: component, value: itemValue)
  }
}

Sử dụng:

 • Tạo 1 extension UIView, function load libView:
extension UIView {
  class func fromNib() -> UIView? {
    return Bundle(for: self).loadNibNamed(String(describing: self), owner: nil, options: nil)?.first as? UIView
  }
}
 • Tại ViewController cần sử dụng PickerBlurView:
@IBAction func showPickerBlur(_ sender: Any) {
    guard let pickerView = PickerBlurView.fromNib() as? PickerBlurView else {return}
    // set dummy data
    pickerView.configData(["123123123123", "123123123324234324", "edsfdsfdsfdsfs", "123123123123", "123123123324234324", "edsfdsfdsfdsfs", "123123123123", "123123123324234324", "edsfdsfdsfdsfs"])
    pickerView.delegate = self
    pickerView.showPickerView()
  }
 • Adapt PickerBlurViewDelegate:
extension ViewController: PickerBlurViewDelegate {
  func pickerView(_ pickerView: UIPickerView, didSelectRow row: Int, inComponent component: Int, value: String?) {
    print("\(value ?? "")")
  }
}

Kết luận:

Với việc custom 1 PickerView bạn có thể sử dụng lại ở các màn hình khác trong project của mình. Bạn cũng có thể viết thêm 1 custom của DatePicker tương tự như ở trên. Còn đây là source code.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.