+2

Rails Active Record Nested Attributes

1. Giới thiệu:

 • Nested Attributes cho phép bạn lưu (create hoặc update) associated record vào database thông qua parent record.
 • Theo mặc định thì Nested Attributes bị disable, để enable chức năng này ta gọi hàm accepts_nested_attributes_for trong model class của parent record.

2. Nested Attributes cho quan hệ one-to-one (has_one association):

 • Ta chạy migration để tạo 2 model MemberAtatar như sau:
rails g model member name:string
rails g model avatar url:string member:references
 • Khi đó ta có 2 model MemberAvatar có quan hệ như sau:
class Member < ApplicationRecord
 has_one :avatar
 accepts_nested_attributes_for :avatar
end

class Avatar < ApplicationRecord
 belongs_to :member
end
 • Thêm accepts_nested_attributes_for :avatar vào memeber.rb để enable Nested Attributes cho model MemberAvatar.
 • Nested Attributessẽ thêm một Attribute Writeravatar_attributes vào model Member .
 • Khi đó ta có thể create, update hoặc delete avatar thông qua memeber của avatar đó, sử dụng avatar_attributes.

a. Tạo Member và Avatar:

 • Ta có thể tạo đồng thời member và avatar của member đó như sau:
member = Member.create name: "ThachThao",
            avatar_attributes: {
             url: "http://i.pravatar.cc/100?img=1"
            }
member.id     # 1 
member.name    # ThachThao
member.avatar.id # 1
member.avatar.url # http://i.pravatar.cc/100?img=1
 • Đối với trường hợp has_one association, avatar_attributes nhận giá trị là một hash_attributes của model Avatar.
 • Giả sử model Avatar có thêm các attributes khác như file_type, file_size ta có thể tạo member và avatar như sau
member = Member.create name: "ThachThao",
            avatar_attributes: {
             url: "http://i.pravatar.cc/100?img=1",
             file_type: "png",
             file_size: 5
            }

b. Update Member và Avatar:

 • Ta có thể update đồng thời member và avatar của member đó như sau:
member.update_attributes name: "MaiNgo",
             avatar_attributes: {
              id: 1,
              url: "http://i.pravatar.cc/100?img=2"
             }
member.id     # 1 
member.name    # MaiNgo
member.avatar.id # 1
member.avatar.url # http://i.pravatar.cc/100?img=2
 • Trong trường hợp mặc định, ta phải truyền id của avatar như một tham số vào avatar_attributes, khi không truyền tham số id, việc update member và avatar gặp lỗi như sau
member.update_attributes name: "Mai Ngo", avatar_attributes: {url: "http://i.pravatar.cc/100?img=2"}
  (0.2ms) begin transaction
  (0.1ms) rollback transaction
Traceback (most recent call last):
ActiveRecord::RecordNotSaved (Failed to remove the existing associated avatar. The record failed to save after its foreign key was set to nil.)
 • Nguyên nhân là đối với trường hợp mặc định has_one association, tùy thuộc vào các tham số truyền vào avatar_attributes có tham số id hay không mà thực hiện việc update hay tạo avatar cho user.

 • Khi các tham số truyền vào avatar_attributes có tham số id thì thực hiện update avatar cho member.

 • Khi các tham số truyền vào avatar_attributes không có tham số id thì thực hiện tạo avatar cho member .

 • Nêu bạn muốn thực hiện update cho avatar mà không cần truyền tham số id, thêm option update_only: true (mặc định là update_only: false) vào hàm accepts_nested_attributes_for :avatar.

class Member < ActiveRecord::Base
 has_one :avatar
 accepts_nested_attributes_for :avatar, update_only: true
end
 • Thực hiện update avatar của member mà không cần truyền tham số id vào avatar_attributes.
member.update_attributes name: "KathyNguyen",
             avatar_attributes: {
              url: "http://i.pravatar.cc/100?img=3"
             }
member.id     # 1 
member.name    # KathyNguyen
member.avatar.id # 1
member.avatar.url # http://i.pravatar.cc/100?img=3      

c. Xóa Avatar:

 • Theo mặc định, bạn chỉ có thể tạo and update attributes của avatar thông qua member.
 • Nếu bạn muốn xóa avatar thông qua hash_attributes, bạn phải thêm option allow_destroy: true (mặc định là allow_destroy: false) vào hàm accepts_nested_attributes :avatar.
class Member < ActiveRecord::Base
 has_one :avatar
 accepts_nested_attributes_for :avatar, allow_destroy: true
end
 • Khi đó để xóa avatar, ta truyền tham số _destroy với giá trị tương đương true vào avatar_attributes.
member.update_attributes avatar_attributes: {_destroy: true}

2. Nested Attributes cho quan hệ one-to-many (has_many association):

 • Ta chạy migration để tạo model Post như sau:
rails g model post content:text member:references
 • Khi đó ta có 2 model MemberPost có quan hệ như sau:
class Member < ApplicationRecord
 has_many :posts
 accepts_nested_attributes_for :posts
end

class Post < ApplicationRecord
 belongs_to :member
end
 • Thêm accepts_nested_attributes_for :posts vào memeber.rb để enable Nested Attributes cho model MemberPost.
 • Nested Attributessẽ thêm một Attribute Writerposts_attributes vào model Member .
 • Khi đó ta có thể create, update hoặc delete posts thông qua memeber của posts đó, sử dụng posts_attributes.

a. Tạo Member và Posts:

 • Ta có thể tạo đồng thời member và posts của member đó như sau:
member = Member.create name: "ThachThao",
            posts_attributes: [{
             content: "Friday Post"
            }, {
             content: "Saturday Post"
            }]
member.id          # 1
member.name         # ThachThao
member.posts.count      # 2
member.posts.first.content  # Friday Post
member.posts.second.content # Saturday Post
 • Đối với trường hợp has_many association, posts_attributes nhận giá trị là một array của hash_attributes của model Post.

b. Update Member và Posts:

 • Ta có thể update đồng thời member và avatar của member đó như sau:
member.update_attributes name: "MaiNgo",
             posts_attributes: [{
              id: 1,
              content: "Sunday Post"
             }, {
              id: 2,
              content: "Monday Post"
             }, {
              content: "Tuesday Post"
             }]
member.id          # 1 
member.name         # MaiNgo
member.posts.count     # 3
member.posts.first.content # Sunday Post
member.posts.second.content # Monday Post
member.posts.third.content # Tuesday Post
 • Để update posts của member, ta truyền tham số id cùng với các attributes khác vào hash_attributes, trong trường hợp không truyền tham số id vào has_attributes thì bài post mới được tạo ra.

c. Xóa Posts:

 • Theo mặc định, bạn chỉ có thể tạo and update attributes của posts thông qua member.
 • Nếu bạn muốn xóa posts thông qua hash_attributes, bạn phải thêm option allow_destroy: true (mặc định là allow_destroy: false) vào hàm accepts_nested_attributes :posts.
class Member < ActiveRecord::Base
 has_many :posts
 accepts_nested_attributes_for :posts, allow_destroy: true
end
 • Khi đó để xóa posts, ta truyền tham số id cùng với tham số _destroy giá trị tương đươcng true vào hash_attributes
member.update_attributes posts_attributes: [{
              id: 1,
              _destroy: true
             }, {
              id: 2,
              _destroy: true
             }]
member.id          # 1
member.posts.count     # 1
member.posts.first.content # Tuesday Post

All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí