+6

Nested Attributes trong Rails là gì?

Đặt vấn đề

Dù là Rails beginner thì chắc cũng đã quen và dễ dàng làm việc với form khi cần tạo ra một record với một model riêng lẻ. Vậy nếu mình có 1 useraddress và muốn tạo ra address trong form tạo user thì sao? Đó là lý do Nested Attributes ra đời. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ hơn về nó trong bài này nhé 😄

Nested Attributes là gì?

Nested Attributes (Thuộc tính lồng nhau) là một tính năng của Active Record. Nó cho phép lưu bản ghi của đối tượng thông qua đối tượng cha của nó.

Mặc định, nested attributed không được kích hoạt, ta phải kích hoạt nó bằng class method #accepts_nested_attributes_for. Khi kích hoạt, 1 attribute writer được định nghĩa trong model. Attribute writer được đặt tên theo association. Ví dụ, ta có:

class Book < ActiveRecord::Base
 has_one :author
 has_many :pages

 accepts_nested_attributes_for :author, :pages
end

Từ đoạn code trên, 2 attribute writer được tạo ra, đó là: author_attributes=(attributes)pages_attributes=(attributes)

Cách dùng Nested Attributes

Quan hệ 1-1

Giả sử 1 Member có 1 Avatar

class Member < ActiveRecord::Base
 has_one :avatar
 accepts_nested_attributes_for :avatar
end

Dùng Nested Attributes cho quan hệ 1-1 cho phép bạn tạo member và avatar chỉ trong một bước:

params = { member: { name: 'Hau Nguyen', avatar_attributes: { icon: 'smiling' } } }
member = Member.create(params[:member])
member.avatar.id # => 2
member.avatar.icon # => 'smiling'

Ta cũng có thể update avatar thông qua member:

params = { member: { avatar_attributes: { id: '2', icon: 'sad' } } }
member.update params[:member]
member.avatar.icon # => 'sad'

Nếu muốn update avatar hiện tại mà không cần truyền vào id, bạn cần thêm option :update_only

class Member < ActiveRecord::Base
 has_one :avatar
 accepts_nested_attributes_for :avatar, update_only: true
end

params = { member: { avatar_attributes: { icon: 'sad' } } }
member.update params[:member]
member.avatar.id # => 2
member.avatar.icon # => 'sad'

Mặc định, bạn chỉ có thể set hay update attributes của model con. Nếu muốn destroy nó thông qua attributes hash, ban cần dùng option :allow_destroy.

class Member < ActiveRecord::Base
 has_one :avatar
 accepts_nested_attributes_for :avatar, allow_destroy: true
end

Sau đó, bạn có thể thêm _destroy với giá trị true vào attributes hash để destroy model con:

member.avatar_attributes = { id: '2', _destroy: '1' }
member.avatar.marked_for_destruction? # => true
member.save
member.reload.avatar # => nil

Model con sẽ không bị destroy cho đến khi model cha được lưu.

Quan hệ 1-n

Giả sử 1 member có nhiều posts:

class Member < ActiveRecord::Base
 has_many :posts
 accepts_nested_attributes_for :posts
end

Bạn có thể set hoặc update attributes của bài post của 1 member thông qua attribute hash

params = { member: {
 name: 'joe', posts_attributes: [
  { title: 'Kari, the awesome Ruby documentation browser!' },
  { title: 'The egalitarian assumption of the modern citizen' },
  { title: '', _destroy: '1' } # this will be ignored
 ]
}}

member = Member.create(params[:member])
member.posts.length # => 2
member.posts.first.title # => 'Kari, the awesome Ruby documentation browser!'
member.posts.second.title # => 'The egalitarian assumption of the modern citizen'

Sử dụng :reject_if để loại bỏ bản ghi không phù hợp với điều kiện đặt ra:

class Member < ActiveRecord::Base
 has_many :posts
 accepts_nested_attributes_for :posts, reject_if: proc { |attributes| attributes['title'].blank? }
end

params = { member: {
 name: 'joe', posts_attributes: [
  { title: 'Kari, the awesome Ruby documentation browser!' },
  { title: 'The egalitarian assumption of the modern citizen' },
  { title: '' } # this will be ignored because of the :reject_if proc
 ]
}}

member = Member.create(params[:member])
member.posts.length # => 2
member.posts.first.title # => 'Kari, the awesome Ruby documentation browser!'
member.posts.second.title # => 'The egalitarian assumption of the modern citizen'

Dùng :reject_if với symbol:

class Member < ActiveRecord::Base
 has_many :posts
 accepts_nested_attributes_for :posts, reject_if: :new_record?
end

class Member < ActiveRecord::Base
 has_many :posts
 accepts_nested_attributes_for :posts, reject_if: :reject_posts

 def reject_posts(attributes)
  attributes['title'].blank?
 end
end

Tạo 1 mảng nested attributes:

 • Cách 1:
Member.create(
 name: 'joe',
 posts_attributes: {
  first: { title: 'Foo' },
  second: { title: 'Bar' }
 }
)
 • Cách 2:
Member.create(
 name: 'joe',
 posts_attributes: [
  { title: 'Foo' },
  { title: 'Bar' }
 ]
)

Một số tùy chọn #accepts_nested_attributes_for

 • :allow_destroy
 • :reject_if
 • :limit
 • :update_only

Xem chi tiết các option tại đây

Dùng Nested Attributes với field_for helper

Fields_for về cơ bản cũng gần giống form_for là tạo ra một scope xung quanh một đối tượng cụ thể nhưng không tạo ra form_tags chính nó. Vì thế fields_for thích hợp cho việc xác định các model object bổ sung trong cùng form đấy. Ta sẽ đi giải quyết câu hỏi đặt ra từ đầu bài: Tạo 1 form tạo User và address:

app/models/user.rb

class User < ActiveRecord::Base
 has_one :address
 accepts_nested_attributes_for :address
end

app/models/address.rb

class Address < ActiveRecord::Base
 belongs_to :user
end

Tạo form thêm mới: app/views/user/new.html.erb

<%= form_for @user do |f| %>

 <%= f.label :name %>
 <%= f.text_field :name %>

 <%= f.fields_for :address do |add| %>
  <%= add.label :street %>
  <%= add.text_field :street %>
  <%= add.label :city %>
  <%= add.text_field :city %>
  <%= add.label :nation %>
  <%= add.text_field :nation %>
 <% end %>

 <%= f.submit "Save" %>
<% end %>

Tạo Controller: app/controllers/users_controller.rb

class UsersController < ApplicationController
 def new
  @user = User.new
  @user.build_address unless @user.build_address.present?
 end

 def create
  @user = User.new user_params
  if @user.save
   flash[:success] = "Created success!"
   redirect_to root_path
  else
   flash[:error] = "Created failed!"
   render :new
  end
 end

 private
 def user_params
  params.require(:user).permit :name, address_attributes: [:street, :city, :nation]
 end
end

Như vậy là đã hoàn thành form ta mong muốn rồi :v

Tài liệu tham khảo

 1. https://api.rubyonrails.org/classes/ActiveRecord/NestedAttributes/ClassMethods.html
 2. https://medium.com/@mindovermiles262/triple-nested-forms-in-rails-dedbcccb5799

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.