+2

LISTAGG

Đây là một hàm không quá phổ biến. Nhưng trong quá trình làm mình đã gặp. Mình tìm hiểu. Và mình viết bài viết này để chia sẻ về nó.

1. Syntax

LISTAGG(measure_expr [, 'delimiter']) 
  WITHIN GROUP (order_by_clause) [OVER query_partition_clause]

2. Parameters or Arguments

 • The measure_expr: Có thể là cột hoặc biểu thức là giá trị mà mình muốn gộp chung lại ở phần output. Giá trị NULL trong measure_column sẽ được bỏ qua.
 • The delimiter_expr: Cái này chỉ là Optionals, Defaults sẽ là NULL, bản chất là nó là dấu phân cách để sử dụng khi phân tách các giá trị của cột đó khi xuất ra kết quả.
 • The order-by_clause: Cái này thì dễ rồi. Nó dùng để xác định thứ tự của các value được concat với nhau

3. Purpose

Nối các giá trị của measure_column cho mỗi GROUP dựa trên mệnh đề order_by.

 • Single-set aggregate function (Tức là những aggregate function không có group by trong câu query): thì bản chất LISTAGG sẽ là: operates on all rows and returns a single output row.
 • Group-set aggregate: (Tức là những câu query dùng listagg mà có group by trong đó): the function operates on and returns an output row for each group defined by the GROUP BY clause.
 • Analytic function ( Về Analytics mình sẽ viết 1 bài về phần này riêng sau nhé. giờ cứ tạm hiểu là mấy câu SQL mà có order by () over () ấy nhé): LISTAGG partitions the query result set into groups based on one or more expression in the query_partition_clause. Vẫn hơi khó hiểu đúng không? Đến các ví dụ cụ thể chúng ta sẽ dễ hình dung hơn rất nhiều.

4. Returns

Đầu ra LISTAGG sẽ trả về giá trị là string_Value (varchar2)

5. Aggregate Examples

Ví dụ 1: Giả sử có 1 table như sau:

product_id product_name
1001 Bananas
1002 Apples
1003 Pears
1004 Oranges

Khi đó nếu sử dụng hàm LISTAGG sẽ trả về cho ta 1 single row duy nhất.

SELECT LISTAGG(product_name, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY product_name) "Product_Listing"
FROM products;

Kết quả đầu ra:

Product_Listing
Apples, Bananas, Oranges, Pears

Ngoài ra như đã đề cập ở mục 2. Chúng ta có nhắc đến về The delimiter_expr. Thay vì dùng dấu ", " Chúng ta có thể dùng dấu " ; " để phân cách value như sau:

SELECT LISTAGG(product_name, '; ') WITHIN GROUP (ORDER BY product_name DESC) "Product_Listing"
FROM products;

Results:

Product_Listing
Apples; Bananas; Oranges; Pears

6. Analytic Example

SELECT department_id "Dept", hire_date "Date", last_name "Name",
    LISTAGG(last_name, '; ') WITHIN GROUP (ORDER BY hire_date, last_name)
     OVER (PARTITION BY department_id) as "Emp_list"
 FROM employees
 WHERE hire_date < '01-SEP-2003'
 ORDER BY "Dept", "Date", "Name";

Output sẽ trả ra như sau :

Dept Date   Name      Emp_list
----- --------- --------------- ---------------------------------------------
  30 07-DEC-02 Raphaely    Raphaely; Khoo
  30 18-MAY-03 Khoo      Raphaely; Khoo
  40 07-JUN-02 Mavris     Mavris
  50 01-MAY-03 Kaufling    Kaufling; Ladwig
  50 14-JUL-03 Ladwig     Kaufling; Ladwig
  70 07-JUN-02 Baer      Baer
  90 13-JAN-01 De Haan     De Haan; King
  90 17-JUN-03 King      De Haan; King
 100 16-AUG-02 Faviet     Faviet; Greenberg
 100 17-AUG-02 Greenberg    Faviet; Greenberg
 110 07-JUN-02 Gietz      Gietz; Higgins
 110 07-JUN-02 Higgins     Gietz; Higgins

7. Tài liệu tham khảo:

 1. https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41084/functions089.htm#SQLRF30030
 2. https://www.techonthenet.com/oracle/functions/listagg.php

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.