0

For Loops in Python

Chúng mình cùng nhau đi qua một số ví dụ về vòng lặp for trong python để cùng hiểu hơn về nó nhé:
Note: Các ví dụ là các phần mình tìm, đọc, hiểu và tổng hợp lại nhé!

 • Ví dụ 1:
a = ["banana" , "apple" , "cherry"]
for i in a: 
  print(i)

output:

banana
apple
cherry

hoặc có thể sử dụng với len() như sau đều cho output giống nhau:

a = ["banana" , "apple" , "cherry"]
for i in range(len(a)): 
  print(a[i])
 • Ví dụ 2: Với String
mystring = "Hello World"
for letter in mystring:
  print(letter)

output:

H
e
l
l
o
 
W
o
r
l
d

hoặc có thể ko cần dùng biến, dùng trực tiếp như sau:

for abcxyz in "Hello World":
  print("Aug")

output:

Aug
Aug
Aug
Aug
Aug
Aug
Aug
Aug
Aug
Aug
Aug
 • Ví dụ 3:
b = [30, 20, 10]
total = 0 
for i in b:
  total += i # total += i tương đương với total = total + i
print (total)

print ở đây chỉ in ra giá trị total cuối cùng. Bạn có thể cho print vào trong vòng for để xem lần lượt từng giá trị.

 • Ví dụ 4: Dùng với range
total = 0
for i in range(1, 5):
  total += i
print(total)

output:

10

Tương tự, có thể để print ở trong vòng for để xem output chạy ra

total = 0
for i in range(1, 5): # range (1, 5) # 1, 2, 3, 4
  total += i
	print(total)

output:

1
3
6
10
 • Ví dụ 5: Có sử dụng if bên trong for
total = 0
for i in range(1, 10): 
  if i % 3 == 0:   # a % b có nghĩa là a chia b lấy số dư
    total += i   #tương đương với total = total + i
    print(i)
    print(total)

output:

3
3
6
9
9
18
 • Ví dụ 6: Có sử dụng if elif bên trong for
total = 0
for i in range (1,20):
  if i % 3 == 0:
    total += i
  elif i % 5 == 0:
    total += i
print (total)

sẽ cho kết quả bằng với:

total = 0
for i in range (1,20):
  if i % 3 == 0 or i % 5 == 0:
    total += i
print (total)
 • Ví dụ 7: Sử dụng vòng lặp for lồng nhau
a = ["banana" , "apple" , "cherry"]
for i in range(len(a)): # len(a) = 3 -> range(len(a)) = range(0, 3) # 0, 1, 2
  for j in range(i+1):
    # i = 0 -> j = 0
    # i = 1 -> j = 0, 1
    # i = 2 -> j = 0, 1, 2
    print(a[i])

output:

banana
apple
apple
cherry
cherry
cherry

Ngoài ra mình tìm hiểu thì thấy for dùng được tương tự cho tup và dic. Tuy nhiên hai phần này mình cần tìm hiểu thêm. Mình sẽ update sau khi đã clear nhé!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.