+3

[Python Library Series] Pandas Tutorial for Beginners Part 2

Part 1 chúng ta đã đi qua các bước hướng dẫn cách cài đặt Pandas, cách tạo và xem thông tin của một Dataframe. Như đã đề cập ở phần trước thì nội dung trong Part 2 này giúp chúng ta làm quen các thao tác với Pandas để làm sạch và xử lý dữ liệu.

Mình sẽ thực hiện xử lý với một bảng dữ liệu được lấy từ Kaggle . Trước hết ta cần phải đọc được dữ liệu từ file .csv và có một cái nhìn bao quát về nó.

import pandas as pd
df = pd.read_csv('../input/customer-personality-analysis/marketing_campaign.csv', sep='\t')
df.head()

image.png Sử dụng lệnh .info() để biết được những thông tin cần thiết của bộ dữ liệu này như:

 • Số lượng dòng: 2240
 • Số lượng cột: 29
 • Tên cột
 • Loại dữ liệu và số lượng hiện có của mỗi cột
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 2240 entries, 0 to 2239
Data columns (total 29 columns):
 #  Column        Non-Null Count Dtype 
--- ------        -------------- ----- 
 0  ID          2240 non-null  int64 
 1  Year_Birth      2240 non-null  int64 
 2  Education      2240 non-null  object 
 3  Marital_Status    2240 non-null  object 
 4  Income        2216 non-null  float64
 5  Kidhome       2240 non-null  int64 
 6  Teenhome       2240 non-null  int64 
 7  Dt_Customer     2240 non-null  object 
 8  Recency       2240 non-null  int64 
 9  MntWines       2240 non-null  int64 
 10 MntFruits      2240 non-null  int64 
 11 MntMeatProducts   2240 non-null  int64 
 12 MntFishProducts   2240 non-null  int64 
 13 MntSweetProducts   2240 non-null  int64 
 14 MntGoldProds     2240 non-null  int64 
 15 NumDealsPurchases  2240 non-null  int64 
 16 NumWebPurchases   2240 non-null  int64 
 17 NumCatalogPurchases 2240 non-null  int64 
 18 NumStorePurchases  2240 non-null  int64 
 19 NumWebVisitsMonth  2240 non-null  int64 
 20 AcceptedCmp3     2240 non-null  int64 
 21 AcceptedCmp4     2240 non-null  int64 
 22 AcceptedCmp5     2240 non-null  int64 
 23 AcceptedCmp1     2240 non-null  int64 
 24 AcceptedCmp2     2240 non-null  int64 
 25 Complain       2240 non-null  int64 
 26 Z_CostContact    2240 non-null  int64 
 27 Z_Revenue      2240 non-null  int64 
 28 Response       2240 non-null  int64 
dtypes: float64(1), int64(25), object(3)
memory usage: 507.6+ KB

Ngoài ra ta có thể xem thêm thống kê bằng lệnh .describe() hoặc .describe().T

image.png image.png

1. Handling duplicates

Thật may mắn khi các dòng trong bộ dữ liệu này không trùng nhau. Tuy nhiên đối với bộ dữ liệu khác ta cần phải kiểm tra kĩ điều này. Đôi khi chính các giá trị trùng lắp này lại cho bạn một kết quả không mong muốn tí nào 🙄🙄

Bạn cảm thấy dữ liệu bị trùng không mang lại lợi ích gì cả? Đơn giản ta chỉ việc xóa những dòng bị trùng này bằng lệnh .drop_duplicates(inplace = True)

Note: Khi dùng cụm (inplace = True) thì có nghĩa dữ liệu sẽ được thay đổi trực tiếp trên chính dataframe ban đầu. Nếu bạn muốn thay đổi và lưu thành một dataframe mới thì nên xóa cụm đó đi nhé!

2. Cleaning empty cells

Đôi khi, dữ liệu bị thiếu cũng có thể góp phần làm cho kết quả bị sai lệch. Để thống kê số lượng bị rỗng ta có thể dùng .isnull().sum(). Sau đó ta có 2 cách để xử lý lượng data bị thiếu này, hoặc xóa bỏ cả dòng chứa thông tin bị thiếu đó, hoặc điền vào các ô đó bằng các giá trị mean, median, mode tùy vào ý nghĩa của chúng.

ID           0
Year_Birth       0
Education        0
Marital_Status     0
Income         24
Kidhome         0
Teenhome        0
Dt_Customer       0
Recency         0
MntWines        0
MntFruits        0
MntMeatProducts     0
MntFishProducts     0
MntSweetProducts    0
MntGoldProds      0
NumDealsPurchases    0
NumWebPurchases     0
NumCatalogPurchases   0
NumStorePurchases    0
NumWebVisitsMonth    0
AcceptedCmp3      0
AcceptedCmp4      0
AcceptedCmp5      0
AcceptedCmp1      0
AcceptedCmp2      0
Complain        0
Z_CostContact      0
Z_Revenue        0
Response        0
dtype: int64

Removing null values

Để xóa hoàn toàn cả dòng chứa thông tin bị thiếu, bạn chỉ việc dùng .dropna(inplace=True). Tác dụng khi dùng inplace=True ở đây cũng giống như ở mục 1, dữ liệu sẽ được thay đổi trực tiếp trên chính dataframe ban đầu của bạn. Trường hợp bạn cần xóa cột chứa ô rỗng thì sử dụng .dropna(axis=1) .

Dữ liệu có giá trị rất lớn đối với mọi dự án. Bạn chỉ nên xóa bỏ dữ liệu rỗng khi bản thân thật sự hiểu về chúng và số lượng missing data rất ít.

Imputation

Việc thay các ô rỗng bằng các giá trị trung bình (mean), giá trị trung vị (median), giá trị xuất hiện nhiều (mode) sẽ ít rủi ro hơn so với việc bỏ chúng đi hoàn toàn.

Ví dụ bạn cần điền vào các ô rỗng ở cột Income bằng các giá trị mean, ta cần tính giá trị mean trước

mean_income = df["Income"].mean()
mean_income

Lúc này mean_income có giá trị là 52247.25135379061. Tiếp theo ta điền giá trị mean này vào các ô chứa giá trị rỗng.

df.fillna(mean_income, inplace=True)

Ta cùng kiểm tra lại xem còn giá trị nào rỗng không nhé

ID           0
Year_Birth       0
Education       0
Marital_Status     0
Income         0
Kidhome        0
Teenhome        0
Dt_Customer      0
Recency        0
MntWines        0
MntFruits       0
MntMeatProducts    0
MntFishProducts    0
MntSweetProducts    0
MntGoldProds      0
NumDealsPurchases   0
NumWebPurchases    0
NumCatalogPurchases  0
NumStorePurchases   0
NumWebVisitsMonth   0
AcceptedCmp3      0
AcceptedCmp4      0
AcceptedCmp5      0
AcceptedCmp1      0
AcceptedCmp2      0
Complain        0
Z_CostContact     0
Z_Revenue       0
Response        0
dtype: int64

Summary

Part 2 này đã giúp chúng ta có được hướng đi ban đầu trong việc tiếp cận với dữ liệu dạng bảng. Tuy nhiên bạn cần tìm hiểu tiếp để có được quyết định tốt nhất đối với từng kiểu dữ liệu khác nhau.

Hẹn gặp các bạn ở những bài chia sẻ tiếp theo nhé!

Tài liệu tham khảo

 1. Applied Data Science with Python - Coursera
 2. 100 Days of Code: The Complete Python Pro Bootcamp for 2022 - Udemy
 3. Pandas Tutorial - W3School
 4. Python Pandas Tutorial: A Complete Introduction for Beginners

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.