+11

Kết hợp Vue Admin Template với Laravel

Chào các bạn, bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn kết hợp vue admin template vào một project laravel, và mình chọn một admin template khá đẹp là CoreUi CoreUi cung cấp rất nhiều các verison khác nhau, không chỉ riêng Vue

 • HTML5
 • AJAX
 • AngularJS
 • Angular4
 • React
 • Vue

Bạn có thể trải nhiệm với link demo https://coreui.io/demo/Vue_Demo/

Kết hợp Laravel với Coreui Vue Template

Đầu tiên ta cần khởi tạo project laravel, nếu bạn đã có sẵn một project laravel rồi thì hãy kết hợp trực tiếp vào project của bạn. Chúng ta sẽ làm trên laravel 5.6 - phiên bản laravel mới nhất hiện tại và, ta sẽ khởi tạo project với tên laravel-vue-coreui

composer create-project laravel/laravel laravel-vue-coreui

Sau khi có project laravel, giờ ta sẽ clone rource code của teplate về, bạn có thể thấy link git của template trên trang chủ của nó

git clone https://github.com/mrholek/coreui-free-vue-admin-template

Sau khi clone xong, thư mục của template sẽ như sau

Sẽ có 2 bản là full và starter, ta sẽ sử dụng bản starter, về cơ bản source code của 2 bản là như nhau, chỉ khác bản full thì đầy đủ các components, còn bản starter thì chỉ gồm phần khung mà thôi

Bạn có thể chạy trực tiếp template bằng câu lệnh npm install sau đó npm run dev, nhưng đây chỉ là chạy demo thôi, việc ta cần làm là kết hợp nó vào laravel.

Để có thể chuyển được template vào laravel thì ta cũng phải hiểu cấu trúc của template đã, về cơ bản source code của template nằm trong thư mục src và đây là thư mục mà ta chắc chắn sẽ phải sử dụng nó, còn thư mục khác

 • build, config để cấu hình webpack, css loader
 • test dùng để test
 • static chứa file tài nguyên ảnh, các file tĩnh ...
 • src thư mục chứa toàn bộ source code của template
 • và một số file config check convention...

Ta chỉ quan tâm đến thư mục src và file package.json, thư mục src chứa code nên hiển nhiên ta phải sử dụng nó, package.json chứa các dependencies cần thiết cho template

Nhìn qua thì file package.json có vẻ khá tởm, quá nhiều devDependencies, nhưng ta không cần quan tâm vì nó chủ yếu nhằm mục đích test, check conventsion, đóng gói, biên dịch các fiile js, scss...

Việc test và check convension chưa cần thiết nên không cần thêm vào, với việc đóng gói các file js, scss thì đã có package laravel-mix của laravel lo nên cũng không cần nốt.

Kết quả là ta không cần quan tâm đến phần devDependencies nữa, chỉ cần quan tâm đến phần dependencies và toàn bộ các package này sẽ được copy sang file package.json của project laravel

Thư mục src

Xem qua một lượt source code, ta sẽ thấy mọi thứ bắt đầu từ file main.js, từ file này sẽ import các thư viện, component cần thiết để khởi tạo lên trang temlpate.

Tên các folder cũng đã nói lên nhiệm vụ và ý nghĩa của nó nên mình không giải thích nhiều. Mà chỉ tập trung vào việc chuyển nó sang project laravel, ta sẽ copy toàn bộ thư mục src này sang thư project laravel

Cụ thể sẽ copy vào thư mục /resources/assets/js và đổi tên thư mục src vừa copy thành admin (vì mình đang làm view template cho admin mà)

Phần khoanh đỏ là phần thư mục src của vue template được copy vào và đổi tên thành admin

Tiếp theo mởi file main.js và thêm dòng require('../bootstrap');

// The Vue build version to load with the `import` command
// (runtime-only or standalone) has been set in webpack.base.conf with an alias.

require('../bootstrap');

import Vue from 'vue'
import BootstrapVue from 'bootstrap-vue'
import App from './App'
import router from './router'
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css'
import 'bootstrap-vue/dist/bootstrap-vue.css'

Vue.use(BootstrapVue)

/* eslint-disable no-new */
new Vue({
 el: '#app',
 router,
 template: '<App/>',
 components: {
  App
 }
})

file bootstrap.js có sẵn của laravel dùng để import thư viện jquery, axios... cần thiết cho phát triển sau này

Giờ đến phần cấu hình laravel-mix, mở file webpack.mix.js và thêm dòng code

mix.js('resources/assets/js/admin/main.js', 'public/js')
  .sass('resources/assets/js/admin/assets/scss/style.scss', 'public/css');

file package.json

{
  "private": true,
  "scripts": {
    "dev": "npm run development",
    "development": "cross-env NODE_ENV=development node_modules/webpack/bin/webpack.js --progress --hide-modules --config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js",
    "watch": "cross-env NODE_ENV=development node_modules/webpack/bin/webpack.js --watch --progress --hide-modules --config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js",
    "watch-poll": "npm run watch -- --watch-poll",
    "hot": "cross-env NODE_ENV=development node_modules/webpack-dev-server/bin/webpack-dev-server.js --inline --hot --config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js",
    "prod": "npm run production",
    "production": "cross-env NODE_ENV=production node_modules/webpack/bin/webpack.js --no-progress --hide-modules --config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js"
  },
  "devDependencies": {
    "axios": "^0.18",
    "bootstrap": "^4.0.0",
    "popper.js": "^1.12",
    "cross-env": "^5.1",
    "jquery": "^3.2",
    "laravel-mix": "^2.0",
    "lodash": "^4.17.4",
    "vue": "^2.5.7"
  },
  "dependencies": {
    "bootstrap-vue": "^2.0.0-rc.1",
    "vue-loader": "^14.2.2",
    "flag-icon-css": "^3.0.0",
    "font-awesome": "^4.7.0",
    "simple-line-icons": "^2.4.1",
    "style-loader": "^0.21.0",
    "vue-router": "^3.0.1"
  }
}

Có 1 một lưu ý nhỏ ở file admin/assets/scss/style.scss, ta sửa thành

// Override Boostrap variables
@import "bootstrap-variables";

// Import Bootstrap source files
@import "~bootstrap/scss/bootstrap";

// Override core variables
@import "core-variables";

// Import core styles
@import "core/core";

// Custom styles
@import "custom";

rồi chạy npm installnpm run dev, khi hoàn tất sẽ thấy file style.css được build trng thư mục public/css và file admin.js được build trong thư mục public/js. Giờ chỉ cần ốp 2 file css và js vào html là xong, tạo file view trongresources/views/admins/index.blade.php`

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>CoreUI - Open Source Bootstrap Admin Template</title>
  <link rel="shortcut icon" href="/static/img/favicon.png">
  <link href="{{ mix('css/style.css') }}" rel="stylesheet">
 </head>

 <!-- BODY options, add following classes to body to change options

 // Header options
 1. '.header-fixed'					- Fixed Header

 // Brand options
 1. '.brand-minimized'    - Minimized brand (Only symbol)

 // Sidebar options
 1. '.sidebar-fixed'					- Fixed Sidebar
 2. '.sidebar-hidden'				- Hidden Sidebar
 3. '.sidebar-off-canvas'		- Off Canvas Sidebar
 4. '.sidebar-minimized'			- Minimized Sidebar (Only icons)
 5. '.sidebar-compact'			 - Compact Sidebar

 // Aside options
 1. '.aside-menu-fixed'			- Fixed Aside Menu
 2. '.aside-menu-hidden'			- Hidden Aside Menu
 3. '.aside-menu-off-canvas'	- Off Canvas Aside Menu

 // Breadcrumb options
 1. '.breadcrumb-fixed'			- Fixed Breadcrumb

 // Footer options
 1. '.footer-fixed'					- Fixed footer

 -->

 <body class="app header-fixed sidebar-fixed aside-menu-fixed aside-menu-hidden">
  <div id="app"></div>
  <!-- built files will be auto injected -->
  <script src="{{ mix('js/main.js') }}"></script>
 </body>
</html>

viết tạm cái route để hiển thị view admin vừa tạo

Route::get('/admin', function () {
  return view('admins.index');
});

Vậy là xong, khởi động server php artisan ser, và vào đường dẫn http://localhost:8000/admin và xem thành quả nhé

Bạn có thể tham khảo link github: https://github.com/ththth0303/laravel-vue-coreui


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.