+4

[Javascript] Meta programming với ES6 Proxies

Bài viết được dịch từ Meta programming with ES6 Proxy của tác giả Niels Gerritsen

Proxy là một chức năng ít được biết đến trong EcmaScript 6 (ES6). Lý do cũng rất đơn giản, vì trên thực tế khi phát triển sản phẩm, ta ít khi bắt buộc phải dùng đến nó. Nhưng nó khá thú vị nhé!

Proxy là một lower level functionality của ES6. Có nghĩa là, nó thay thay đổi hành vi mặc định của Javascript, còn được gọi là metaprogramming. Tuy nhiên, không giống như metaprogramming thông thường, do bản chất của Javascript, nên ta có thể sửa đổi hành vi mặc định của Javascript với Javascript.

Vậy làm thế nào nó hoạt động? Giả sử bạn có 1 object. Trong object chứa thông tin địa chỉ. Và vì một lý do gì đó bạn muốn lấy giá trị nhưng phải được uppercase của giá trị đó. Điều này khá đơn giản và có thể giải quyết đơn giản bằng cách khi lấy giá trị của object ra thì uppercase nó lên. Nhưng với Proxy thì ta có cách làm khác.

let address = {
 street: 'Elite Street',
 postalCode: '1337 xD'
}

address = new Proxy(address, {
 get(target, property) {
   return target[property].toUpperCase();
 }
});

console.log(address.street); // => 'ELITE STREET'
console.log(address['postalCode']); // => '1337 XD'

Cách hoạt động

Khi chúng ta tạo một Proxy, hàm khởi tạo của nó sẽ có 2 param, target, và hander. target là object mà ta muốn thay đổi hành vi.hander là một đối tượng trong đó có các phương thức để ta có thể thay đổi hành vi của object đó.

Phương thức get là một built-in navite của object, khi gọi bằng cách dùng dấu chấm (obj.prop) hoặc dấu ngoặc (obj['prop']). Nó nhận 2 tham số là targetproperty. Ví dụ trên Proxy đã ghi đè lên built-in get của object để thay đổi giá trị khi được lấy ra.

Hiện tại chỉ Filefox 4 hỗ trợ Proxy (với ES5 syntax). Nếu muốn thử sử dụng proxy, bạn có thể test trên Firefox hoặc phải sử dụng thư viện harmony-reflect polyfill.

Proxy về cơ bản sẽ chặn các hoạt động gốc tới object và thực hiện những sửa đổi trong object đó.

Xét một ví dụ khác, chúng ta có một tài khoản ngân hàng, và khi lấy tiền ra, ta sẽ lấy được gấp đôi số tiền đã nạp vào.

let bankAccount = {
 money: 0
}

bankAccount = new Proxy(bankAccount, {
 set(target, property, value) {
  target[property] = value * 2;
 }
});

bankAccount.money = 1000000;

console.log(bankAccount.money); // => 2000000

Ví dụ trên Proxy đã ghi đè lên phép gán set mặc định của object. Khi gán 1000000 cho object bankAccount, thì giá trị sẽ được nhân 2 lên do hàm get đã bị ghi đè và sửa đổi.

Kết luận

Proxy khá thú vị, nhưng không nên lạm dụng nó để giải quết công việc, vì nó dễ gây nhầm lẫn và có nhều cách khác dễ hiểu hơn để giải quyết công việc của bạn. Nó chỉ nên được sử dụng để xây dựng những chức năng nhất định nào đó trong một thư viện hoặc framework. Hoặc để tạo ra một đối tượng đặc biệt để sử dụng nhiều lần trong ứng dụng của bạn.

Tham khảo

Harmony-reflect polyfill: github.com/tvcutsem/harmony-reflect Proxy spec: developer.mozilla.org/en/docs/…/Proxy


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.