+21

9 thủ thuật để viết code javascript tốt hơn trong năm 2019

Bài viết được dịch từ 9 Tricks for Kickass JavaScript Developers in 2019 của tác giả Lukas Gisder-Dubé

Javascipt đang ngày càng phát triển trở nên phổ biến và quen thuộc đối với các lập trình viên. Có một số mẹo nhỏ giúp bạn viết code hiệu quả và đẹp hơn. Dưới đây là 9 mẹo hữu ích sẽ giúp bạn viết code javascript tốt hơn trong năm 2019 này.

1.async / await

Trước đây khi chưa có async / await, chắc hẳn ai cũng từng gặp vấn đề với bất đồng bộ. Promises rất tốt để giải quyết nó, nhưng nó sẽ làm code trở lên phức tạp hơn và đến một lúc nào đó, bạn sẽ gặp phải callback hell.

Từ khi ECMA2015(ES6) ra đời chúng ta đã dễ dàng hơn trong việc xử lý bất đồng bộ, hầu như không cần phải gọi callback nữa, trừ khi có một số lý do đặc biệt về hiệu suất.

Giải pháp là dùng async / await được giới thiệu trong ES6, nó làm code trở nên đơn giản hơn. Thực tế async / await hoạt động dựa trên Promise.

async function getData() {
  const result = await axios.get('https://dube.io/service/ping')
  const data = result.data
  
  console.log('data', data)
  
  return data
}

getData()

2.Async control flow

Trong một số trường hợp, cần sử lý nhiều tác vụ bất đồng bộ, như gửi nhiều request , hay thậm trí gửi request trong vòng lặp.

Dưới đây là 2 ví dụ về việc fetch data sử dụng nhiều request bất đồng bộ.

for…of

Ví dụ dưới đây sẽ fetch lần lượt những pokemon, và requet tiếp theo sẽ chỉ được gửi khi reques trước đó đã kết thúc.

import axios from 'axios'

let myData = [{id: 0}, {id: 1}, {id: 2}, {id: 3}]

async function fetchData(dataSet) {
  for(entry of dataSet) {
    const result = await axios.get(`https://ironhack-pokeapi.herokuapp.com/pokemon/${entry.id}`)
    const newData = result.data
    updateData(newData)
    
    console.log(myData)
  }
}

function updateData(newData) {
  myData = myData.map(el => {
    if(el.id === newData.id) return newData
    return el
  })
}
  
fetchData(myData)

Bạn chỉ cần paste nó vào đâu đó như project nodejs, react, vue hay thậm trí là console trên trình duyệt để chạy nó.

Promise.all

Mục đích vẫn như trên, nhưng giờ sẽ gửi một loạt request và đợi khi nào tất cả các request hoàn thành thì sẽ sử lý kết quả

import axios from 'axios' 

let myData = [{id: 0}, {id: 1}, {id: 2}, {id: 3}]

async function fetchData(dataSet) {
  const pokemonPromises = dataSet.map(entry => {
    return axios.get(`https://ironhack-pokeapi.herokuapp.com/pokemon/${entry.id}`)
  })

  const results = await Promise.all(pokemonPromises)
  
  results.forEach(result => {
    updateData(result.data)
  })
  
  console.log(myData) 
}

function updateData(newData) {
  myData = myData.map(el => {
    if(el.id === newData.id) return newData
    return el
  })
}
  
fetchData(myData)

async / await rất hữu ích nhưng hãy sử dụng nó một cách hợp lý, tránh lạm dụng vì có thể làm giảm hiệu năng của ứng dụng nếu code bị block một cách không cần thiết.

3.Destructuring & default values

Ở ví dụ trên có đoạn code lấy data như sau

const result = axios.get(...)
const data = result.data

Có một cách ngắn gọn hơn

const { data } = await axios.get(...)

Thậm trí bạn có thể đổi tên biến

const { data: newData } = await axios.get(...)

Đây được gọi là cú pháp destructuring

Một mẹo hữu ích nữa là set default values cho destructuring

const { id = 5 } = {}
console.log(id) // 5

4.Truthy & Falsy

Khi làm việc với các đâu điều kiệnif else Ví dụ

let arr = someArray;
if(arr.length > 0) {
// do something
}

Ví dụ trên có thể được rút ngắn thành

if(arr.length) {
// do something
}

2 ví dụ trên không hoàn toàn giống nhau nhưng trong trường hợp này, ví dụ rút ngắn có thể thay thế được cho ví dụ trên. Để sử dụng đúng được như ví dụ rút ngắn thì cần phải hiểu như nào là truthyfalsy trong javascript.

Falsy

 • Strings với độ dài bằng 0 bao gồm("", '', ``)
 • Số 0
 • false
 • undefined
 • null
 • NaN

Truthy

 • Một mảng rỗng []
 • Một object rỗng {}
 • Và mọi giá trị khác

Chú ý: Khi kiểm tra true/false mà không so sách rõ ràng, thì nó sẽ được kiểm tra với toán tử == thay vì ===. Điều này có thể gây ra bug, chủ yếu đối với số 0

5.Toán tử logic và toán tử 3 ngôi

Toán tử logic và 3 ngôi làm code ngắn gọn hơn. Và phần lớn cũng làm code dễ đọc hơn.

Toán tử logic

Toán tử logic về dơ bản là việc kết hai biểu thức và trả về true hay false

Các quy tắc cơ bản

console.log(true && true) // true
console.log(false && true) // false
console.log(true && false) // false
console.log(false && false) // false
console.log(true || true) // true
console.log(true || false) // true
console.log(false || true) // true
console.log(false || false) // false

Khi sử dụng toán tử logic, bạn cần biết quy tắc sau

 • && : sẽ return giá trị falsly đầu tiên nó gặp hoặc return giá trị cuối cùng từ trái qua phải.
 • ||: return giá trị truthy đầu tiên nó gặp hoặc return giá trị cuối cùng từ trái qua phải
console.log(0 && {a: 1}) // 0
console.log(false && 'a') // false
console.log('2' && 5) // 5
console.log(true && 'a' && false && true) // false
console.log(true && 'a' && true && 1) // 1
console.log([] || false) // []
console.log(NaN || null) // null
console.log(true || 'a') // true

Toán tử 3 ngôi

Toán tử 3 ngôi rất giống với toán tử logic nhưng nó có 3 phần

 1. Phần so sánh, sẽ có kết quả true hoặc false
 2. Giá trị return thứ nhất, trong trường hợp phần so sánh là true
 3. Giá trị return thứ hai, trong trường hợp phần so sánh là false
const lang = 'German'
console.log(lang === 'German' ? 'Hallo' : 'Hello') // Hallo
console.log(lang ? 'Ja' : 'Yes') // Ja
console.log(lang === 'French' ? 'Bon soir' : 'Good evening') // Good eveing

6.Đối tượng lồng nhau

Bạn đã từng gặp phải vấn đề khi truy cập thuộc tính của đối tượng lồng nhau, mà không biết những đối tượng hoặc thuộc tính trước nó có tồn tại không. Và bạn sẽ làm thế này

let data
if(myObj && myObj.firstProp && myObj.firstProp.secondProp && myObj.firstProp.secondProp.actualData) data = myObj.firstProp.secondProp.actualData

có một cách ngắn gọn hơn được gọi là optional chaining, mà bạn có thể sử dụng như sau

const data = myObj?.firstProp?.secondProp?.actualData

Đây là cách kiểm tra thuộc tính của các đối tượng lồng nhau rất hay, nó làm code ngắn gọn hơn.

Hiện tại cú pháp này chưa được hỗ trợ chính thức, nên muốn dùng bạn phải config babel, thêm plugin sau @babel/plugin-proposal-optional-chaining vào file babelrc.

7.Cú pháp class properties

Binding functions trong javascript là một công việc thường xuyên. Đặc biệt là trong React, khi ta phải thực hiện việc bind function cho đúng với ngữ cảnh trong constructor

class Counter extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props)
    this.state = { count: 0 }
    this._increaseCount = this._increaseCount.bind(this)
  }
  
  render() {
    return(
      <div>
        <h1>{this.state.count}</h1> 
        <button onClick={this._increaseCount}>Increase Count</button>
      </div>
    )
  }
  
  _increaseCount(){
    this.setState({ count: this.state.count + 1 })
  }
}

Như đã biết thì arrow function sẽ tự động binding context với đúng ngữ cảnh được khai báo Với cú pháp class properties, chúng ta có thể xử dụng arrow function trong class để tận dụng chức năng tự động binding của nó. Ví dụ trên sẽ được thay thế với cú pháp class properties như sau

class Counter extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props)
    this.state = { count: 0 }
  }
  
  render() {
    return(
      <div>
        <h1>{this.state.count}</h1> 
        <button onClick={this._increaseCount}>Increase Count</button>
      </div>
    )
  }
  
  _increaseCount = () => {
    this.setState({ count: this.state.count + 1 })
  }
}

Function _increaseCountđã được tự động binding mà không cần phải binding trong contrustor như bình thường nữa.

8. Sử dụng trình đóng gói parcel

Có lẽ nhiều người từng gặp phải vấn đề với thư viện webpack để đóng gói các tài nguyên của bạn. Webpack mạnh mẽ nhưng việc config nó thì không phải dễ dàng. Và giờ có thêm một thư viện giúp bạn đóng gói các tài nguyên nhanh hơn mà không phải mất nhiều công sức để config. Đó chính là parcle, nó rất đáng để tìm hiểu và sử dụng trong năm 2019 này

9. Tự tìm hiểu những cái cơ bản

Bạn đã bao giờ tự hỏi những chức năng như slider, validate, .... hoạt động như nào chưa?

Tại sao bạn không tự tìm hiểu và viết ra những chức năng đó để khỏi phải import một thư viện đồ sộ mà chỉ dùng một tính năng nhỏ, hoặc trí ít cũng nên biết thư viện đó hoạt động như thế nào . Việc tự code hoặc tìm hiểu hoạt động những chức năng nhỏ sẽ cho bạn 3 lơi thế sau

 1. Bạn sẽ biết thực sự code của mình chạy như thế nào
 2. Bạn sẽ hiểu hơn về lập trình, và những thứ mình đang dùng, đây sẽ là một bước tiến mới trong con đường lập trình của bạn.
 3. Làm project của bạn nhẹ hơn

Nhưng không phải chức năng nhỏ nào cũng đáng để tự code, vì khi bạn tự code có thể gây ra bug, những thư viện dù nhỏ nhưng nó cũng được xây dựng bởi nhiều người và qua nhiều lần kiểm tra.

Bạn hãy cân nhắc những chức năng có thể kiểm soát và lựa chọn việc tự code hay dùng thư viện một cách hợp lý nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.