+5

Tạo form đăng nhập (Laravel + vue.js)

I. Chuẩn bị

 • Tạo project laravel lara-vue-auth bằng câu lệnh sau:
  composer create-project laravel/laravel lara-vue-auth --prefer-dist
  
 • Sau khi tạo được project lara-vue-auth ta di chuyển vào thư mục gốc và cài đặt npm
  cd lara-vue-auth
  npm install
  
 • Chỉnh sửa file .env kết nốt database và chạy lệnh migrate để tạo bảng users, *password_resets *:
  php artisan migrate
  
 • Cài đặt một vài thư viện vue cần thiết với câu lệnh:
  npm install --save-dev vue-axios vue-router vue-loader vue-template-compiler
  

II. Vue component

 • Tạo file App.vue trong thư mục resource/assets/js/ với nội dung:
  <template>
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <nav>
          <ul class="list-inline">
            <li>
              <router-link :to="{ name: 'home' }">Home</router-link>
            </li>
            <li class="pull-right">
              <router-link :to="{ name: 'login' }">Login</router-link>
            </li>
            <li class="pull-right">
              <router-link :to="{ name: 'register' }">Register</router-link>
            </li>
          </ul>
        </nav>
      </div>
      <div class="panel-body">
        <router-view></router-view>
      </div>
    </div>
  </template>
  
 • Tạo một file khác với tên Home.vue nhưng ở trong thư mục resources/assets/js/components với nội dung:
  <template>
    <h1>Laravel 5 Vue SPA Authentication</h1>
  </template>
  
 • Tiếp theo ta update file resource/assets/js/app.js:
  import Vue from 'vue';
  import VueRouter from 'vue-router';
  import App from './App.vue';
  import Home from './components/Home.vue';
  
  Vue.use(VueRouter);
  
  const router = new VueRouter({
    routes: [
      {
        path: '/',
        name: 'home',
        component: Home
      },
    ]
  });
  
  new Vue({
    el: '#app',
    router: router,
    render: app => app(App)
  });
  
 • Ta thay đổi nội dung resources/views/welcome.blade.php thành như sau:
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <title>Laravel</title>
  
    <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div id="app"></div>
    </div>
    <script src="/js/app.js"></script>
  </body>
  </html>
  
 • Trước khi test thử ta cần compile file app.js bằng câu lệnh:
  npm run dev
  
 • Đến đây ta sẽ chạy 1 server để test thử:
  php artisan serve
  
 • Truy cập vào đường link http://localhost:8000 trên trình duyệt để xem kết quả.
 • Tiếp đến ta sẽ tạo component vue với tên Register.vue trong thư mục resources/assets/js/components:
  //Register.vue
  
  <template>
    <div>
      <div class="alert alert-danger" v-if="error && !success">
        <p>There was an error, unable to complete registration.</p>
      </div>
      <div class="alert alert-success" v-if="success">
        <p>Registration completed. You can now <router-link :to="{name:'login'}">sign in.</router-link></p>
      </div>
      <form autocomplete="off" @submit.prevent="register" v-if="!success" method="post">
        <div class="form-group" v-bind:class="{ 'has-error': error && errors.name }">
          <label for="name">Name</label>
          <input type="text" id="name" class="form-control" v-model="name" required>
          <span class="help-block" v-if="error && errors.name">{{ errors.name }}</span>
        </div>
        <div class="form-group" v-bind:class="{ 'has-error': error && errors.email }">
          <label for="email">E-mail</label>
          <input type="email" id="email" class="form-control" placeholder="user@example.com" v-model="email" required>
          <span class="help-block" v-if="error && errors.email">{{ errors.email }}</span>
        </div>
        <div class="form-group" v-bind:class="{ 'has-error': error && errors.password }">
          <label for="password">Password</label>
          <input type="password" id="password" class="form-control" v-model="password" required>
          <span class="help-block" v-if="error && errors.password">{{ errors.password }}</span>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
      </form>
    </div>
  </template>
  
 • Tạo thêm một file nữa cũng trong thư mục trên với tên Login.vue:
  <template>
    <div>
      <div class="alert alert-danger" v-if="error">
        <p>There was an error, unable to sign in with those credentials.</p>
      </div>
      <form autocomplete="off" @submit.prevent="login" method="post">
        <div class="form-group">
          <label for="email">E-mail</label>
          <input type="email" id="email" class="form-control" placeholder="user@example.com" v-model="email" required>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="password">Password</label>
          <input type="password" id="password" class="form-control" v-model="password" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-default">Sign in</button>
      </form>
    </div>
  </template>
  
 • Và tạo thêm file cuối Dashboard.vue:
  <template>
    <h1>Laravel 5 – Our Cool Dashboard</h1>
  </template>
  
 • Cài đặt thư viện @websanova/vue-auth:
  npm install @websanova/vue-auth
  
 • Thư viện này hỗ trợ việc xác thực ở phía client với một số hàm register, login, logout, user
 • Đến đây ta cần update lại file resources/assets/js/app.js:
  import Vue from 'vue';
  import VueRouter from 'vue-router';
  import axios from 'axios';
  import VueAxios from 'vue-axios';
  import App from './App.vue';
  import Dashboard from './components/Dashboard.vue';
  import Home from './components/Home.vue';
  import Register from './components/Register.vue';
  import Login from './components/Login.vue';
  Vue.use(VueRouter);
  Vue.use(VueAxios, axios);
  axios.defaults.baseURL = 'http://localhost:8000/api';
  const router = new VueRouter({
    routes: [{
      path: '/',
      name: 'home',
      component: Home
    },{
      path: '/register',
      name: 'register',
      component: Register,
      meta: {
        auth: false
      }
    },{
      path: '/login',
      name: 'login',
      component: Login,
      meta: {
        auth: false
      }
    },{
      path: '/dashboard',
      name: 'dashboard',
      component: Dashboard,
      meta: {
        auth: true
      }
    }]
  });
  Vue.router = router
  Vue.use(require('@websanova/vue-auth'), {
    auth: require('@websanova/vue-auth/drivers/auth/bearer.js'),
    http: require('@websanova/vue-auth/drivers/http/axios.1.x.js'),
    router: require('@websanova/vue-auth/drivers/router/vue-router.2.x.js'),
  });
  App.router = Vue.router
  new Vue(App).$mount('#app');
  
 • Trong đoạn code ở trên ta đã include thư viện vừa cài đặt và cho phép một số cấu hình làm việc với nó:
  auth: require(‘@websanova/vue-auth/drivers/auth/bearer.js’)
  
 • Dòng cấu hình vue-auth bên trên sử dụng bearer dirver để thêm authe token vào header request và đọc, parse token từ server trả về.
 • Ngoài ra vue-auth còn sử dụng axios http driver và vue-router:
  http: require(‘@websanova/vue-auth/drivers/http/axios.1.x.js’)
  router: require(‘@websanova/vue-auth/drivers/router/vue-router.2.x.js’)
  
 • Bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện @websanova/vue-auth tại đây.
 • Chạy npm run watch và thử truy cập vào dashboard từ trình duyệt, nó sẽ tự động chuyển đến trang login.

III. Server laravel

1. Jwt-auth

 • Cài đặt thư viện jwt-auth bằng composer
  composer require tymon/jwt-auth
  
 • Thêm provider và facade vào config/app.php:
   ...
  'providers' => [
    ...
    Tymon\JWTAuth\Providers\JWTAuthServiceProvider::class,
  ]
  ...
  'aliases' => [
    ...
    'JWTAuth' => Tymon\JWTAuth\Facades\JWTAuth::class,
  ]
  
 • Và ta cần publish thư viện jwt-auth bằng câu lệnh:
  php artisan vendor:publish --provider="Tymon\JWTAuth\Providers\JWTAuthServiceProvider"
  
 • Tạo key publish với lệnh:
  php artisan jwt:generate
  
 • Nếu gặp lỗi JWTGenerateCommand::handle() does not exist thì bạn chỉ cần thêm phương thức handle() vào file vendor/tymon/jwt-auth/src/Commands/JWTGenerateCommand.php
  public function handle() {
    $this->fire();
  }
  
 • Thêm route jwt.authjwt.refresh vào app/Http/Kernel.php
  protected $routeMiddleware = [
    ...
    'jwt.auth' => \Tymon\JWTAuth\Middleware\GetUserFromToken::class,
    'jwt.refresh' => \Tymon\JWTAuth\Middleware\RefreshToken::class,
  ];
  

2. Registration

 • Tạo AuthController:
  php artisan make:controller AuthController
  
 • Và thêm route vào file routes/api.php:
  Route::post(‘auth/register’, ‘AuthController@register’);
  
 • Tạo requestForm để thực hiện validate khi đăng ký user
  php artisan make:request RegisterFormRequest
  
 • Và sửa nội dung file RegisterFormRequest.php thành như sau:
  ...
  class RegisterFormRequest extends FormRequest
  {
    public function authorize()
    {
       return true;
    }
    public function rules()
    {
      return [
        'name' => 'required|string|unique:users',
        'email' => 'required|email|unique:users',
        'password' => 'required|string|min:6|max:10',
      ];
    }
  }
  
 • Tạo phương thức register trong AuthController.php:
  ...
  use App\User;
  use App\Http\Requests\RegisterFormRequest;
  ...
  
  public function register(RegisterFormRequest $request)
  {
    $user = new User;
    $user->email = $request->email;
    $user->name = $request->name;
    $user->password = bcrypt($request->password);
    $user->save();
    return response([
      'status' => 'success',
      'data' => $user
      ], 200);
   }
  
 • Đến đây ta cần thêm đoạn code vue gọi đến phương thức trên vào cuối file Register.vue:
  <script> 
    export default {
      data(){
        return {
          name: '',
          email: '',
          password: '',
          error: false,
          errors: {},
          success: false
        };
      },
      methods: {
        register(){
          var app = this
          this.$auth.register({
            params: {
              name: app.name,
              email: app.email,
              password: app.password
            }, 
            success: function () {
              app.success = true
            },
            error: function (resp) {
              app.error = true;
              app.errors = resp.response.data.errors;
            },
            redirect: null
          });        
        }
      }
    }
  </script>
  
 • Giờ ta có thể chạy npm run watch và đăng ký thử một user

3. Login

 • Trở lại file AuthController ta thêm phương thức login:
  ...
  use JWTAuth;
  use Auth;
  ...
  
  public function login(Request $request)
  {
    $credentials = $request->only('email', 'password');
    if ( ! $token = JWTAuth::attempt($credentials)) {
        return response([
          'status' => 'error',
          'error' => 'invalid.credentials',
          'msg' => 'Invalid Credentials.'
        ], 400);
    }
    return response([
        'status' => 'success'
      ])
      ->header('Authorization', $token);
  }
  
 • Thêm 2 phương thức user()refresh():
  public function user(Request $request)
  {
    $user = User::find(Auth::user()->id);
    return response([
        'status' => 'success',
        'data' => $user
      ]);
  }
  public function refresh()
  {
    return response([
        'status' => 'success'
      ]);
  }
  
 • File route/api.php sẽ cần update thêm:
  Route::post('auth/login', 'AuthController@login');
  Route::group(['middleware' => 'jwt.auth'], function(){
   Route::get('auth/user', 'AuthController@user');
  });
  Route::group(['middleware' => 'jwt.refresh'], function(){
   Route::get('auth/refresh', 'AuthController@refresh');
  });
  
 • Cuối cùng là thêm phần kết nối vue với controller vào cuối file Login.vue:
  <script>
   export default {
    data(){
     return {
      email: null,
      password: null,
      error: false
     }
    },
    methods: {
     login(){
      var app = this
      this.$auth.login({
        params: {
         email: app.email,
         password: app.password
        }, 
        success: function () {},
        error: function () {},
        rememberMe: true,
        redirect: '/dashboard',
        fetchUser: true,
      });    
     },
    }
   } 
  </script>
  

4. Logout

 • Ta thêm phương thức logout vào AuthController
  public function logout()
  {
    JWTAuth::invalidate();
    return response([
        'status' => 'success',
        'msg' => 'Logged out Successfully.'
      ], 200);
  }
  
 • Phương thức logout chỉ được gọi khi user thực sự login vào hệ thống, nên ta sẽ đặt route như sau:
  Route::group(['middleware' => 'jwt.auth'], function(){
    ...
    Route::post('auth/logout', 'AuthController@logout');
  });
  
 • App.vue sẽ update như sau:
  <template>
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <nav>
          <ul class="list-inline">
            <li>
              <router-link :to="{ name: 'home' }">Home</router-link>
            </li>
            <li v-if="!$auth.check()" class="pull-right">
              <router-link :to="{ name: 'login' }">Login</router-link>
            </li>
            <li v-if="!$auth.check()" class="pull-right">
              <router-link :to="{ name: 'register' }">Register</router-link>
            </li>
            <li v-if="$auth.check()" class="pull-right">
              <a href="#" @click.prevent="$auth.logout()">Logout</a>
            </li>
          </ul>
        </nav>
      </div>
      <div class="panel-body">
        <router-view></router-view>
      </div>
    </div>
  </template>
  
 • Trước khi test bạn nhớ chạy câu lệnh compile npm run watch nhé.
 • Mình cũng đã tạo thành công và up source code lên github: Lara-vue-auth
 • Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được bạn, nếu bạn có gặp khó khăn gì trong lúc thực hiện hãy liên hệ với mình hoặc tài liệu tham khảo bên dưới.

Tài liệu tham khảo

API Authentication in Laravel-Vue SPA using Jwt-auth


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.