+1

Android ExpandableListView trong NavigationView

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ triển khai một ứng dụng trong đó hiển thị một danh sách ExpandableListView bên trong một NavigationView.

Android ExpandableListView inside NavigationView

Hãy bắt đầu với một project mới và chọn template là Navigation Drawer Activity như bên dưới:

Và như thế chúng ta đã có một NavigationView như sau:

Tiếp theo cần thay thế menu bằng ExpandableListView.

Android ExpandableListView inside NavigationView Project Structure

Cấu trúc của project sẽ như sau:

Trong ứng dụng này, mỗi menu của chúng ta sẽ mở một url trong một WebView. Một số menu có thể được mở rộng trong khi các menu khác thì không. Chúng ta sẽ sử dụng lớp MenuModel để tạo mẫu dữ liệu cho menu.

Android ExpandableListView NavigationView Code

activitymain.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v4.widget.DrawerLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/drawer_layout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:openDrawer="start">

  <include
    layout="@layout/app_bar_main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

  <android.support.design.widget.NavigationView
    android:id="@+id/nav_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="start"
    android:fitsSystemWindows="true"
    app:headerLayout="@layout/nav_header_main">

    <ExpandableListView
      android:id="@+id/expandableListView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="@dimen/nav_header_height"
      android:background="@android:color/white"
      android:dividerHeight="0dp"
      android:groupIndicator="@null" />

  </android.support.design.widget.NavigationView>

</android.support.v4.widget.DrawerLayout>

contentmain.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
  tools:context="com.journaldev.navigationviewexpandablelistview.MainActivity"
  tools:showIn="@layout/app_bar_main">

  <WebView
    android:id="@+id/webView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Tiếp theo sẽ là listgroupheader.xmllistgroupchild.xml sẽ được sử dụng để inflated cho ExpandableListView.

listgroupheader.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:id="@+id/lblListHeader"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="?attr/listPreferredItemHeightSmall"
    android:gravity="center_vertical"
    android:paddingLeft="?android:attr/expandableListPreferredItemPaddingLeft"
    android:paddingRight="?attr/listPreferredItemPaddingRight"
    android:textColor="#1f2124"
    android:textSize="16sp" />
</LinearLayout>

listgroupchild.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="8dp">

  <TextView
    android:id="@+id/lblListItem"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="?android:attr/expandableListPreferredChildPaddingLeft" />
</LinearLayout>

Tiếp theo là MenuModel.java

package com.journaldev.navigationviewexpandablelistview;

public class MenuModel {

  public String menuName, url;
  public boolean hasChildren, isGroup;

  public MenuModel(String menuName, boolean isGroup, boolean hasChildren, String url) {

    this.menuName = menuName;
    this.url = url;
    this.isGroup = isGroup;
    this.hasChildren = hasChildren;
  }
}

Model này dùng chung cho cả phần group itemschild items của ExpandableListView

Tiếp đến là MainActivity.java

package com.journaldev.navigationviewexpandablelistview;

import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.support.design.widget.NavigationView;
import android.support.v4.view.GravityCompat;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.webkit.WebView;
import android.widget.ExpandableListView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
    implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {


  ExpandableListAdapter expandableListAdapter;
  ExpandableListView expandableListView;
  List<MenuModel> headerList = new ArrayList<>();
  HashMap<MenuModel, List<MenuModel>> childList = new HashMap<>();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);

    FloatingActionButton fab = findViewById(R.id.fab);
    fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG)
            .setAction("Action", null).show();
      }
    });

    expandableListView = findViewById(R.id.expandableListView);
    prepareMenuData();
    populateExpandableList();

    DrawerLayout drawer = findViewById(R.id.drawer_layout);
    ActionBarDrawerToggle toggle = new ActionBarDrawerToggle(
        this, drawer, toolbar, R.string.navigation_drawer_open, R.string.navigation_drawer_close);
    drawer.addDrawerListener(toggle);
    toggle.syncState();

    NavigationView navigationView = findViewById(R.id.nav_view);
    navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this);
  }

  @Override
  public void onBackPressed() {
    DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
    if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.START)) {
      drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
    } else {
      super.onBackPressed();
    }
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

  @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
  @Override
  public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle navigation view item clicks here.
    int id = item.getItemId();

    if (id == R.id.nav_camera) {
      // Handle the camera action
    } else if (id == R.id.nav_gallery) {

    } else if (id == R.id.nav_slideshow) {

    } else if (id == R.id.nav_manage) {

    } else if (id == R.id.nav_share) {

    } else if (id == R.id.nav_send) {

    }

    DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
    drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
    return true;
  }

  private void prepareMenuData() {

    MenuModel menuModel = new MenuModel("Android WebView Tutorial", true, false, "https://www.journaldev.com/9333/android-webview-example-tutorial"); //Menu of Android Tutorial. No sub menus
    headerList.add(menuModel);

    if (!menuModel.hasChildren) {
      childList.put(menuModel, null);
    }

    menuModel = new MenuModel("Java Tutorials", true, true, ""); //Menu of Java Tutorials
    headerList.add(menuModel);
    List<MenuModel> childModelsList = new ArrayList<>();
    MenuModel childModel = new MenuModel("Core Java Tutorial", false, false, "https://www.journaldev.com/7153/core-java-tutorial");
    childModelsList.add(childModel);

    childModel = new MenuModel("Java FileInputStream", false, false, "https://www.journaldev.com/19187/java-fileinputstream");
    childModelsList.add(childModel);

    childModel = new MenuModel("Java FileReader", false, false, "https://www.journaldev.com/19115/java-filereader");
    childModelsList.add(childModel);


    if (menuModel.hasChildren) {
      Log.d("API123","here");
      childList.put(menuModel, childModelsList);
    }

    childModelsList = new ArrayList<>();
    menuModel = new MenuModel("Python Tutorials", true, true, ""); //Menu of Python Tutorials
    headerList.add(menuModel);
    childModel = new MenuModel("Python AST – Abstract Syntax Tree", false, false, "https://www.journaldev.com/19243/python-ast-abstract-syntax-tree");
    childModelsList.add(childModel);

    childModel = new MenuModel("Python Fractions", false, false, "https://www.journaldev.com/19226/python-fractions");
    childModelsList.add(childModel);

    if (menuModel.hasChildren) {
      childList.put(menuModel, childModelsList);
    }
  }

  private void populateExpandableList() {

    expandableListAdapter = new ExpandableListAdapter(this, headerList, childList);
    expandableListView.setAdapter(expandableListAdapter);

    expandableListView.setOnGroupClickListener(new ExpandableListView.OnGroupClickListener() {
      @Override
      public boolean onGroupClick(ExpandableListView parent, View v, int groupPosition, long id) {

        if (headerList.get(groupPosition).isGroup) {
          if (!headerList.get(groupPosition).hasChildren) {
            WebView webView = findViewById(R.id.webView);
            webView.loadUrl(headerList.get(groupPosition).url);
            onBackPressed();
          }
        }

        return false;
      }
    });

    expandableListView.setOnChildClickListener(new ExpandableListView.OnChildClickListener() {
      @Override
      public boolean onChildClick(ExpandableListView parent, View v, int groupPosition, int childPosition, long id) {

        if (childList.get(headerList.get(groupPosition)) != null) {
          MenuModel model = childList.get(headerList.get(groupPosition)).get(childPosition);
          if (model.url.length() > 0) {
            WebView webView = findViewById(R.id.webView);
            webView.loadUrl(model.url);
            onBackPressed();
          }
        }

        return false;
      }
    });
  }
}

Hàm prepareMenuData() là nơi ta chuẩn bị dữ liệu cho ExpandableListView.

Ta sử dụng 1 List<MenuModel> để chứa dữ liệu cho group items.

Với child items ta sử dụng một HashMap. Mỗi phần tủ của HashMap bao gồm key là một MenuModel group item và value là một List<MenuModel>(chứa dữ liệu group items tương ứng).

Trong onGroupClick và onChildClick Listeners của ExpandableListView, chúng ta lấy url ứng với item hiện tại và tải chúng trong WebView của Activity của chúng ta.

Cuối cùng là class ExpandableListAdapter.java

package com.journaldev.navigationviewexpandablelistview;

import android.content.Context;
import android.graphics.Typeface;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseExpandableListAdapter;
import android.widget.TextView;

import java.util.HashMap;
import java.util.List;

public class ExpandableListAdapter extends BaseExpandableListAdapter {
  private Context context;
  private List<MenuModel> listDataHeader;
  private HashMap<MenuModel, List<MenuModel>> listDataChild;

  public ExpandableListAdapter(Context context, List<MenuModel> listDataHeader,
                 HashMap<MenuModel, List<MenuModel>> listChildData) {
    this.context = context;
    this.listDataHeader = listDataHeader;
    this.listDataChild = listChildData;
  }

  @Override
  public MenuModel getChild(int groupPosition, int childPosititon) {
    return this.listDataChild.get(this.listDataHeader.get(groupPosition))
        .get(childPosititon);
  }

  @Override
  public long getChildId(int groupPosition, int childPosition) {
    return childPosition;
  }

  @Override
  public View getChildView(int groupPosition, final int childPosition,
               boolean isLastChild, View convertView, ViewGroup parent) {

    final String childText = getChild(groupPosition, childPosition).menuName;

    if (convertView == null) {
      LayoutInflater infalInflater = (LayoutInflater) this.context
          .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      convertView = infalInflater.inflate(R.layout.list_group_child, null);
    }

    TextView txtListChild = convertView
        .findViewById(R.id.lblListItem);

    txtListChild.setText(childText);
    return convertView;
  }

  @Override
  public int getChildrenCount(int groupPosition) {

    if (this.listDataChild.get(this.listDataHeader.get(groupPosition)) == null)
      return 0;
    else
      return this.listDataChild.get(this.listDataHeader.get(groupPosition))
          .size();
  }

  @Override
  public MenuModel getGroup(int groupPosition) {
    return this.listDataHeader.get(groupPosition);
  }

  @Override
  public int getGroupCount() {
    return this.listDataHeader.size();

  }

  @Override
  public long getGroupId(int groupPosition) {
    return groupPosition;
  }

  @Override
  public View getGroupView(int groupPosition, boolean isExpanded,
               View convertView, ViewGroup parent) {
    String headerTitle = getGroup(groupPosition).menuName;
    if (convertView == null) {
      LayoutInflater infalInflater = (LayoutInflater) this.context
          .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      convertView = infalInflater.inflate(R.layout.list_group_header, null);
    }

    TextView lblListHeader = convertView.findViewById(R.id.lblListHeader);
    lblListHeader.setTypeface(null, Typeface.BOLD);
    lblListHeader.setText(headerTitle);

    return convertView;
  }

  @Override
  public boolean hasStableIds() {
    return false;
  }

  @Override
  public boolean isChildSelectable(int groupPosition, int childPosition) {
    return true;
  }
}

Cuối cùng cần xin quyên INTERNET trong AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

Và thành quả sẽ là:

Trên đây là dướng đẫn sử dụng ExpandableListView cho NavigationView trong Android. Cảm ơn vì đã đọc bài viết. Mình sẽ tiếp tục chia sẽ thêm về Android trong các bài viết tiếp theo.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.