+9

8 thứ tôi vừa học được hôm nay

Array.sort() có kết quả khác nhau giữa các trình duyệt

Khi bạn cần sort một array, bạn nghĩ ngay đến việc sẽ sử dụng callback như thế này sort((x, y) => x < y), tuy nhiên đây là kết quả từ ChromeFirefox

Hàm callback chúng ta truyền vào phải return một trong ba giá trị 1, 0, -1, vì chúng ta đang return một giá trị boolean, nên sẽ tùy vào trình duyệt quyết định.

Sử dụng JSON.stringify với tham số

JSON.stringify cho phép ta truyền thêm một tham số thú 2 nữa, nó giống như một whitelist khi hàm này được thực thi (parse) mà chỉ có các giá trị trong whitelist mới được parse Ngoài truyền vào một mảng, ta có thẻ truyền một function để thực hiện các chức năng nâng cao hơn như validate, replace, parse các tham số,...

Array.filter() không làm việc với Promise

Đôi khi chúng ta cần thực thiện mộ số xử lý ở các async trên các phần tử trong mảng, lặp qua các phần tử để xử lý data rồi filter các phần tử mong muốn. Ví dụ: Kiểm tra xem user có quyền thực hiện một chức năng nào đó hay không, chúng ta cần loop qua tất cả các phần tử

Code trên sẽ chạy hoàn hảo, tuy nhiên trong hoàn cảnh khác, nếu là một hàm async thì sẽ như thế nào ? Sai rồi, nó sẽ không chạy đúng, sửa lại chúng ta phải dùng map trước khi dùng dến filter

Nullish và toán tử OR

Ai là dev cũng biết tới OR

const foo = baz || "fallback"

Nếu bar = 0, thì foo = "fallback", nhưng bạn lại không muốn như thế, cho dù bar = 0 thì foo = bar (0 vẫn là giá trị hợp lệ) vậy hãy thử cái này

Console.table()

console.log(...) một object khó nhìn đối với bạn ?

Thử ngay với console.table(...) đi

The Promise constructor anti-pattern

Nếu bạn có một xử lý async function thì bản chất nó đã return một promise rồi, việc bạn return new Promise như bên dưới chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ cần return về hàm async đó là đủ (fetchThingasync function)

Catch await error

Đối với một Promist chúng ta dùng then/catch, còn với async/await thì dùng try/catch như thế này; Nhưng thần kỳ là chúng ta có thể dùng .catch đối với await được (Thực tế thì await cũng chỉ là một cách viết từ Promise mà ra)

Optional chaining với function

Optional chaining trên functiondùng cũng giống như đối với object thôi các bạn ạ Hay ví dụ một tình huống trong React như thế này

  ...
  <button onClick={onClick && (() => onClick(params))}>
  
  // With Optional chaning
  ...
  <button onClick={() => props?.onClick(params)}>

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.