+5

Nested layout với Nextjs

Xin chào các bạn, lại là mình với câu chào cũ rích. Dạo gần đây mình đang tìm hiểu về Nextjs, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về nested layout trong Nextjs vậy.

Thì trước khi tìm hiểu về nested layout, thì chúng ta hãy cùng đi giải thích về Router trong Nextjs đã. Trong Nextjs, thì việc quản lý router đều liên quan đến thư mục pages, khi chạy dòng lệnh cài đặt Nextjs, thì tất cả mọi thứ đều đã được cài đặt, việc của chúng ta chỉ là cài đặt và chạy mà thôi.

npx create-next-app nextjs-blog

Sau khi cài đặt và khởi chạy, bạn sẽ thấy thư mục pages trong source code của mình, hãy lưu ý đến nó, khác với React router, Nextjs quản lý router của bạn bằng thư mục, ví dụ:

 • Bạn muốn một trang about để giới thiệu về trang web của mình ? => Thêm about.js vào trong thư mục pages
 • Bạn muốn một trang service để giới thiệu về những dịch vụ mà trang web bạn cung cấp ? => Thêm service.js vào thư mục pages
 • Bạn có một trang blog, nhưng trong blog lại có nhiều bài post như first-post, second-post => Tạo thư mục blog chứa 2 file first-post.js, second-post, sau đó đưa thư mục blog và trong thư mục pages

Mọi thứ trông có vẻ thật đơn giản nhỉ, mình sẽ tổng hợp một bảng để bạn dễ dàng so sánh hơn:

Type Folder Url
Index routes pages/index.js /
pages/blog/index.js /blog
Nested routes pages/blog/first-post.js /blog/first-post
pages/dashboard/settings/username.js /dashboard/settings/username
Dynamic route segments pages/blog/[slug].js /blog/:slug (/blog/hello-world)
pages/[username]/settings.js /:username/settings (/foo/settings)
pages/post/[...all].js /post/* (/post/2020/id/title)

Ơ, thế Router thì liên quan gì đến NestedLayout đâu nhỉ 🤔 ?

Thật ra thì Router còn thiếu một thứ mình chưa nhắc tới, đó là mình muốn tạo một trang có header thì phải làm như thế nào ?

Router trong Nextjs không hỗ trợ trực tiếp cho ta giống như React router, mà phải :code: bằng "cơm" - thực ra thì cái nào cũng bằng cơm cả 🤣 Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn từng bước một nhé.

Trước tiên mình cần thêm defaultLayout, được dùng để fallback khi mà một trang nào đó không cần sử dụng header bên trên.

import React from 'react';

export default DefaultLayout = ({ children }) => <>{children}</>;

Rồi tiếp theo mình cần thêm một layout nữa, có header - cái mà chúng ta cần:

import Link from 'next/link';

const DocsLayout = ({ children }) => (
 <div className="docs-container">
  <div className="header">
   <h3>Docs</h3>
   <p>This is doc layout</p>
  </div>
  <div className="main">{children}</div>
 </div>
);

export default DocsLayout;

Rồi tiếp theo mình cần thêm một component để hiển thị blog nữa

import DocsLayout from '../components/layout/doc';

const Doc = () => (
 <div className="docs">
  <h1>Page 1</h1>

  <p>...</p>
 </div>
);

Doc.Layout = DocsLayout;

export default Doc;

Sau đó, chúng ta cần override lại App của Nextjs, mình cần tạo file _app.js bên trong pages

// pages/_app.js
import React from 'react';
import App from 'next/app';
import DefaultLayout from '../components/layout';

class MyApp extends App {
 render() {
  const { Component, pageProps } = this.props;
  const Layout = Component.Layout || DefaultLayout;

  return (
    <Layout>
     <Component {...pageProps} />
    </Layout>
  );
 }
}

export default MyApp;

Bạn có thấy thắc mắc chỗ nào không, mình nghĩ là có đó:

//doc.js
Doc.Layout = DocsLayout;

//_app.js
const Layout = Component.Layout || DefaultLayout;

Tại sao mình lại cần hai cái này nhỉ, để mình giải thích nhé.

 • Một component trong React đều là Object, việc mình gán Doc.Layout = DocsLayout; vào component doc là để tạo một key: value bên trong component đó, lúc đó object sẽ tương tự như thế này:
    const Doc = {
      ...
      Layout: DocsLayout
    }
  
 • Việc mình thêm điều kiện ở _app.js là để kiểm tra xem, bên trong một component được render ra trang web có chứa keyLayout hay không, nếu có hãy lấy Layout đó ra làm layout bao bọc bên ngoài component. Còn nếu không, thì hãy sử dụng DefaultLayout mà mình đã khởi tạo bên trên vào.

Logic của chúng ta chỉ có thế, vì Viblo không thể embed được link codesanbox, nên mình sẽ để link ở đây cho bạn tìm hiểu nhé 🤗 Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình 🙇


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.