+2

Những thuộc tính thú vị trong CSS P3

Sau phần hai về các thuộc tính thụ vị trong CSS, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với 10 thuộc tính tiếp theo. Không chờ lâu, bắt đầu nào !!!

1. Font-smoothing

Thuộc tính font-smoothing giúp chúng ta kiểm soát khả năng khử răng cưa được áp dụng vào font chữ. Có một vấn đề với cách khử mặc định của trình duyệt là font của bạn trông hơi khác so với thiết kế. Thật may mắn là ta đã có cách giải quyết.

 • webkit-font-smoothing:
  • none: Tắt khử răng cưa.
  • antialiased: Làm mịn phông chữ ở mức pixel, làm cho văn bản trông sáng hơn trên nền tối.
  • subpixel-antialiased: Làm mịn phông chữ ở mức subpixel để nhìn rõ hơn trên màn hình retina.
 • moz-osx-font-smoothing:
  • auto: Để trình duyệt tự quyết định.
  • grayscale: Khử răng cưa theo thang độ xám, nó khá tương đồng với antialiased trên webkit.

2. font-variant

Giá trị small-caps của font-variant sẽ giúp chúng ta hiển thị văn bản bằng chữ in hoa nhỏ. Điều này giúp ích khi sử dụng với selector ::first-line.

3. Grid

Đây là thuộc tính css được mọi người nhắc tới nhiều nhất hiện nay, chúng ta có thể tóm tắt như sau: Grid trong CSS cho phép chúng ta tạo lưới hai chiều mà không gặp sự cố như thường gặp với tablesfloats.

Một grid bao gồm các container và các items bên trong nó. Sau đó, bạn phải xác định cách không gian được phân phối giữa các hàng và cột. Các giá trị đại diện cho kích thước cột và bạn cũng có thể đặt tên cho chúng.

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 40px 50px auto 50px 40px;
 grid-template-rows: 25% 100px auto;
}
 • Cột thứ nhấtthứ năm có chiều rộng 40px,
 • Cột thứ haithứ tư chiều rộng 50px
 • Cột ở giữa sẽ lấy phần còn lại của không gian.

Chúng ta hãy xem làm thế nào để định vị mục bên trong container. Chúng ta phải thực sự đặt điểm bắt đầu và điểm kết thúc cho phần tử. Mục này sẽ áp dụng CSS sau đây cho nó:

.item {
 grid-column-start: 2; // sẽ bắt đầu ở điểm bắt đầu của cột thứ 2
 grid-column-end: 5;  // sẽ kết thúc ở điểm bắt đầu của cột thứ 5
 grid-row-start: 1;  // sẽ bắt đầu ở điểm bắt đầu của hàng thứ nhất
 grid-row-end: 3;   // sẽ kết thúc ở bắt đầu của hàng thứ 3
}

4. hyphens

Chỉ định cách trình duyệt gạch nối giữa các từ.

 • none: Không áp dụng dấu gạch ngang, văn bản sẽ tràn vào container.
 • auto: Trình duyệt xác định tự động nối văn bản.
 • manual: Tự xác định điểm dừng.

Có hai ký tự ngắt dòng có thể sử dụng:

-&shy: sẽ cho trình duyệt biết rằng đó là một vị trí trong văn bản nơi phép nối có thể được thực hiện nếu cần thiết.

-hyphen: sẽ hiển thị dấu gạch nối ngay cả khi dòng không bị xuống dòng.

5. image-rendering

Thuộc tính image-rendering xác định cách mà image được render khi nó nó bị scaled. Trình duyệt tự động resize ảnh, hoặc bạn có thể tuỳ biến bằng các thuộc tính sau đây: -auto: (default) trình duyệt tự tính toán. -crisp-edges: Độ tương phản và các cạnh được giữ nguyên, để chúng không bị nhẵn hoặc mờ khi thu nhỏ -pixelated: Thuộc tính này chỉ upsize ảnh lên và làm cho ảnh hiển thị những pixel.

6. list-style-image

Trong đa số trường hợp làm việc với thẻ ul, chúng ta thường sử dụng list-style-type: none;, tuy nhiên bạn thể dùng list-style-image để apply một ảnh làm marker cho nó:

ul {
 list-style-image: url('square.gif');
}

7. list-style-position

Thuộc tính list-style-position chỉ định vị trí mà marker trong thẻ list sẽ xuất hiện. Nó chấp nhận hai giá trị:

-inside: marker xuất hiện bên trong thẻ li -outside: marker xuất hiện bên ngoài thẻ li

8. object-fit

Nó giống như thuộc tính background-size vậy nhưng có điều đạc biệt hơn là thuộc tính object-fit được sử dụng cho phần tử hình ảnh <img> -fill -contain -cover -none -scale-down Xem thêm các ví dụ để rõ hơn nhé

9. orphans

Thuộc tính orphans trong CSS được sử dụng để thiết lập số dòng tối thiểu trong một phần tử phải xuất hiện tại cuối một trang. Giả sử bạn soạn thảo một tài liệu Word đến trang thứ n nào đó. Lúc này, trang thứ n này chỉ còn 1 dòng để soạn thảo và bạn có một đoạn văn A dài 5 dòng. Vậy đoạn văn của bạn sẽ bị chia làm hai: 1 dòng trên trang n và 4 dòng còn lại trên trang (n+1). Trong ngành in, người ta gọi đó là một Orphans.

Thuộc tính orphan kiểm soát số dòng tối thiểu của một đoạn văn mà bị rời lại trên trang cũ (trang n trong ví dụ trên).

10. order

Thuộc tính order chỉ định các thứ tự xuất hiện của một item trong một flex container. giá trị là một số, cũng có thể là số âm hoặc “inherit”, “initial”, “unset”.

<div class="flex-container">
 <div class="item"></div>
 <div class="item"></div>
 <div class="item"></div>
</div>
.item:nth-child(1) { order: 3 }
.item:nth-child(2) { order: 1 }
.item:nth-child(3) { order: 2 }

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.