0

Những thuộc tính thú vị trong CSS P5

Sau phần năm về các thuộc tính thụ vị trong CSS, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục với 10 thuộc tính tiếp theo nữa, và series này cũng sẽ sắp kết thúc rồi. Không chờ lâu, bắt đầu nào !!!

1. table-layout

Có khi nào bạn cần phải làm cho tất cả các ô trong một bảng bị buộc phải có cùng chiều rộng? Nếu có thì hãy thử thuộc tính này, nó sẽ rất có ích cho bạn đấy.

table {
 table-layout: fixed;
}

2. text-transform

Thuộc tính text-transform có thể thay đổi trường hợp văn bản thành chữ thường – lowercase hoặc chữ hoa – uppercase. Bạn cũng có thể viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ với capitalize. Xem thêm chi tiết tại đây.

3. transition-timing-function

Thuộc tính transition-timing-function xác định đường cong tốc độ của hiệu ứng transition, như ease-in hoặc ease-out. Đây là hai giá trị ít được biết đến:

 • steps(n, start|end): thay vì chỉ định chuyển tiếp trơn tru với các chức năng thời gian như vậy là ease, điều này hoàn thành hoạt hình theo số bước bạn xác định. Tham số thứ hai là tùy chọn và chỉ định tại điểm nào trong khoảng sẽ xảy ra thay đổi. Các giá trị mặc định cho tham số thứ hai là kết thúc. Bạn cũng có thể sử dụng các chức năng tốc ký step-start(n)step-end(n).
 • cubic-bezier(n, n, n, n): Bạn có thể tự định nghĩa cách mà transition hoạt động, ví dụ như độ nhanh chậm lúc bắt đầu, thời gian,...Chi tiết có tại đây nhé.

4. vh, vw, vmin, vmax

Các giá trị này được sử dụng để định kích thước các thứ liên quan đến kích thước hiển thị của trình duyệt trên màn hình. Mặc dù chiều rộng là luôn luôn tương đối so với parent container, vh hoặc vw luôn sử dụng kích thước hiển thị làm cơ sở.

 • vh: 1 vh bằng 1/100 chiều cao khung nhìn
 • vw: 1 vw bằng 1/100 chiều rộng khung nhìn
 • vmin: nó là giá trị nhỏ nhất của vhvw
 • vmax: là giá trị lớn nhất của vhvw Đối với cửa sổ trình duyệt có chế độ xem 1280x655px, 1vh bằng 6,55 pixel, 1vw bằng 12,8 pixel, vmin6,55 pixel (nhỏ nhất trong hai giá trị) và vmax12,8 pixel (lớn nhất trong hai giá trị).

5. white-space

Thuộc tính này xác định cách xử lý khoảng trắng bên trong phần tử.

 • normal: thu gọn các dòng mới, thu hẹp không gian và các tab, text wrap
 • nowrap: thu gọn dòng mới, thu gọn không gian và tab, text wrap
 • pre: giữ các dòng mới, giữ các khoảng trắng và các tab, text wrap
 • pre-wrap: giữ dòng mới, giữ khoảng trắng và tab, text wrap
 • pre-line: giữ các dòng mới, thu hẹp không gian và các tab, text wrap

6. word-break

Thuộc tính này chỉ định các quy tắc ngắt dòng.

 • normal: sử dụng các quy tắc tiêu chuẩn để ngắt các từ
 • break-all: dòng có thể bị ngắt giữa hai chữ cái bất kỳ
 • keep-all: khi hết đoạn thì một từ sẽ tự động ngắt ở bất kỳ chữ nào để xuống hàng.

7. word-spacing

Tương đương với letter-spacing nhưng chỉ đối với các từ trong element! Bạn có thể tăng (hoặc giảm) khoảng trống giữa các từ. Giá trị tiêu chuẩn cho tài sản này là normal trong đó sử dụng khoảng trắng mặc định: 0,25em. Hoặc bạn có thể cài đặt một kích thước mong muốn.

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  word-spacing: normal;
}

8. will-change

Bạn có thể dùng will-change để thông báo cho trình duyệt biết bạn có ý định thay đổi thuộc tính của 1 phần tử. Nó cho phép trình duyệt cài đặt sẵn sàng trước những tối hưu hóa thích hợp nhất khi bạn cần thay đổi. Tuy nhiên cũng đừng lạm dụng will-change, bởi vì làm như thế có thể làm cho trình duyệt hao tốn tài nguyên và quay ngược lại gây ra nhiều vấn đề hơn về hiệu năng.

 • normal: thực hiện tối ưu hóa tiêu chuẩn
 • scroll-position: chuẩn bị trình duyệt để thay đổi vị trí cuộn
 • content: nội dung của phần tử sẽ thay đổi Bạn cũng có thể đặt các thuộc tính cụ thể mà bạn sẽ thay đổi, như thế này:
.will-be-animated {
  will-change: top, left;
}

Trước khi giới thiệu thuộc tính này, chúng tôi thường sử dụng các thủ thuật như thế này để lừa trình duyệt hoạt hình một số yếu tố có hiệu suất tốt hơn (bằng cách “forcing” phần tử “onto the GPU”):

.will-be-animated {
  transform: translate3d(0, 0, 0);
}

9. writing-mode

Thuộc tính writing-mode xác định liệu văn bản được đặt theo chiều ngang hay chiều dọc cũng là hướng.

 • horizontal-tb: nội dung chảy từ trái sang phải, từ trên xuống dưới
 • vertical-rl: nội dung chảy từ trên xuống dưới, từ phải sang trái
 • vertical-lr: nội dung chảy từ trên xuống dưới, từ trái sang phải

10. :-webkit-autofill

Là một pseudo-class, Khi bạn lưu email hoặc mật khẩu ở trình duyệt, ở lần đăng nhập tiếp theo trình duyệt sẽ tự động điền các thông tin bạn đã lưu vào input. Điều này thật hữu ích, tuy nhiên nó lại có một style không hợp mắt cho lắm, bạn muốn ghi đè nó, thì hãy sử dụng :-webkit-autofill để style lại thẻ input của chính mình

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.