+4

Cải thiện bảo mật trong ReactJS

1. Bảo mật XSS với data-binding

Khi render một kiểu dữ liệu text với data binding (được đặt trong dấu {}), React sẽ mặc định xử lý để tránh các vấn đề về XSS , tuy nhiên lưu ý rằng nếu ta truyển vào trong attribute của element thì không thể có được tính năng này.

Do this

<div>{username}</div>

DON'T DO THIS

<form action={data}>...

2. URL

URL có thể chứa các bị injection bằng giao thức javascript:. Ta nên validate URL để chắc chắn rằng URL là một trong hai dạng http: hoặc https:

function validateURL(url) {
  const parsed = new URL(url)
  return ['https:', 'http:'].includes(parsed.protocol)
}

<a href={validateURL(url) ? url : ''}>Click here!</a>
<a href={attackerControlled}>Click here!</a>

3. Render HTML

Chúng ta thường xử dụng dangerouslySetInnerHTML để render một DOM node bên trong ứng dụng, tuy nhiên mọi nội dung được render bên trong nó cần sanitized một cách sạch sẽ.

Sử dụng một thư viện sanitization như dompurify trên bất kỳ đoạn HTML trước khi đưa vào dangerouslySetInnerHTML

import purify from "dompurify";

<div dangerouslySetInnerHTML={{ __html:purify.sanitize(data) }} />

4. Access trực tiếp đến DOM

Khi access tới DOM để inject thêm nội dung thêm vào element nào đó, luôn sử dụng kết hợp dangerouslySetInnerHTMLdompurify như ở trên

import purify from "dompurify";

<div dangerouslySetInnerHTML={{__html:purify.sanitize(data) }} />

Tránh sử dụng refsfindDomNode() để inject tới DOM bằng innerHTML như lúc còn đi học.

this.myRef.current.innerHTML = attackerControlledValue;

5. Server-side rendering

data binding mặc định sẽ escape nội dung khi ta sử dụng các function server-side rendering như ReactDOMServer.renderToString()ReactDOMServer.renderToStaticMarkup()

Tránh nối những dữ liệu chưa được sanitized với output của renderToStaticMarkup() khi gửi đến client để tránh XSS.

DON'T DO THIS

app.get("/", function (req, res) {
  return res.send(
   ReactDOMServer.renderToStaticMarkup(
    React.createElement("h1", null, "Hello World!")
   ) + otherData
  );
});

6. Kiểm tra dependency

Có một số thư viện thứ ba đôi khi cũng chứ nhiều nguy hiểm dù vô tình hay cố ý, vì thế hãy thường xuyên kiểm tra kỹ và update lên phiên bản mới nhất để đảm bảo. Hoặc sử dụng Snyk để kiểm tra tự động.

$ npx snyk test

7. JSON

Gửi JSON lên server không phải là chuyện hiếm gặp, tuy nhiên chúng ta cần escape ký tự < để tránh injection

window.__PRELOADED_STATE__ = ${JSON.stringify(preloadedState).replace( /</g, '\\u003c')}

8. React

Nghe có vẻ vô lý, React mà cũng kém bảo mật ư ? Thật vậy, những version của React cũng có chứa những rủi ro ngoài mong muốn, tuy nhiên đừng lo lắng hãy update lên version mới nhất nếu có thể để tăng cường bảo mật, không có gì là hoàn hảo cả nhưng có vẫn còn hơn không 💯

9. Linter

Sử dụng các công cụ linter để có thể detect được những vấn đề bảo mật trong code của mình, sức người có hạn, chúng ta không thể tìm được từng lỗ hổng trong code của mình, đừng sợ nặng máy hay run code lâu mà ngại không sử dụng Linter

10. Library code

Một số thư viện thường sử dụng dangerouslySetInnerHTML, innerHTML để inject HTML vào DOM, không validate URL hay một số thao tác thiếu bảo mật. Vì thế ta nên review các thư viện đó thủ công hoặc bằng linter, dùng linter cho node_modules cũng là một cách rất khả thi.

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.